Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

Direcció i codirecció de tesi

1. La Comissió Acadèmica assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de sis mesos des de la seua matrícula, un director de tesi doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora. Aquesta assignació podrà recaure en qualsevol doctor/a, amb experiència investigadora degudament acreditada, amb independència de la Universitat, Centre o Institut en la qual preste els seus serveis.

2. Una tesi doctoral pot ser codirigida com a màxim per tres doctors o doctores que reunisquen les condicions anteriors, prèvia autorització de la comissió acadèmica en supòsits tals com interdisciplinarietat temàtica o programes desenvolupats en col·laboració amb altres Universitats de l'Estat o internacionals. La tesi podrà ser també codirigida quan es tracte d'una codirección per part d'un/a director/a experimentat i un/a director/a novell o quan concórrega qualsevol altra raó d'índole acadèmica que supose un benefici en el desenvolupament de la tesi.

3. Cap doctor o doctora de la Universitat de València podrà dirigir o codirigir més 10 tesi simultàniament.

4. El director o directora podrà renunciar a l'adreça, mitjançant escrit motivat presentat a la Comissió Acadèmica, que resoldrà la sol·licitud i procedirà al nomenament d'un altre director o directora per a continuar el doctorat.

5. La Comissió Acadèmica podrà modificar, amb audiència del doctorand o doctoranda i sempre que concórreguen raons justificades, el nomenament del director o directora de tesi doctoral en qualsevol moment de la realització de la tesi.

6. En el cas de tesis doctorals en règim de cotutela els doctorands i doctorandes faran els seus treballs de la tesi sota el control i la responsabilitat d'almenys un director o directora de tesi de cadascuna de les Universitats signants del conveni.

 

Més informació: Reglament d’Estudis de Doctorat.