Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

El document personalitzat d'activitats és un document on es registraran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l'efecte de revisió pel tutor o tutora i el director de la tesi i la seua avaluació per la Comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Les Activitats Formatives a realitzar per l'estudiant de doctorat es divideixen en dos tipus:

  • activitats de formació transversal.
  • activitats específiques del programa de doctorat d'Enginyeria Química, Ambiental i de Processos.

En finalitzar cada any la Comissió Acadèmica de Doctorat reflectirà les activitats realitzades pel doctorand en el Document Personalitzat Anual d'Activitats de l'estudiant.

Activitats formatives transversales

Són les activitats de formació general, no específiques del programa de doctorat. Les activitats formatives transversals proposades en aquest programa són:

Activitat Hores Període de realització Descripció de la activitat Justificació de l'activitat
Curs Refworks 2.0 15 1ª anualitat
(doctorat a temps complet)
1ª o 2ª anualitat
(doctorat a temps parcial)
Es tracta d'una activitat transversal que té per objectiu l'ús del programa RefWorks com a eina de treball per a la creació de bases de dades bibliogràfiques. Serà impartida pel Servei de Formació Permanent de la Universitat de València. El Servei de Formació Permanent de la Universitat de València expedirà el certificat d'avaluació corresponent.
Transferència dels resultats de recerca 15 1ª anualitat
(doctorat a temps complet)
1ª o 2ª anualitat
(doctorat a temps parcial)
Es tracta d'una activitat transversal que té per objectiu la formació en transferència de resultats de recerca. Serà impartida pel Servei de Formació Permanent de la Universitat de València. El Servei de Formació Permanent de la Universitat de València expedirà el certificat d'avaluació corresponent.

Actividades formativas específicas

Son las actividades de formación particulares del programa de doctorado de Ingeniería Química, Ambiental y de Procesos. Las actividades formativas específicas propuestas en este programa son:

Activitat Hores Període de realització Descripció de la activitat Justificació de l'activitat
Seminaris 30 1ª, 2ª i 3ª anualitat
(doctorat a temps complet)
2ª, 3ª i 4ª anualitat
(doctorat a temps parcial)
El/l'estudiant de doctorat haurà de presentar els resultats més significatius del seu treball d'una manera organitzada (principalment a través de presentacions en Power Point o similars) al grup de recerca al que pertany. Per a dur a terme aquesta activitat necessitarà la col·laboració del director/a de la seua Tesi Doctoral per a la preparació de la presentació. El director/a de Tesi emetrà un informe d'avaluació de l'estudiant en relació a la presentació dels seus resultats científics en el seminari.
Preparació d'una Publicació Científica 60 Final de la 2ª anualitat
(doctorat a temps complet)
Final de la 4ª anualitat
(doctorat a temps parcial)
Fruit del treball realitzat per el/l'estudiant de doctorat, aquest/a haurà de preparar i escriure un esborrany de treball amb el format d'una publicació científica. El/la directora/a de Tesi emetrà un informe d'avaluació en relació a la preparació i qualitat de l'esborrany de l'article lliurat.
Reunions de Seguiment d'Activitats de I+D+i 30 Trimestralment cada any
(doctorat a temps complet)
Depèn de la disponibilitat del doctorant
(doctorat a temps parcial)
El/la doctorant/a se reunirà amb el seu director/a de tesi i amb el seu grup de recerca amb l'objecte d'avaluar el treball realitzat fins avui i planificar el treball futur. En aquest tipus de reunions es realitzarà un especial seguiment als resultats obtinguts pel grup en projectes de I+D competitius. El/la directora/a de Tesi emetrà un informe d'avaluació en relació a la participació de l'o de l'estudiant en la reunió de seguiment.
Participació en Congressos Nacionals i/o Internacionals 30 2ª o 3ª anualitat
(doctorat a temps complet)
Depèn de la disponibilitat del doctorant
(doctorat a temps parcial)
Amb la finalitat de tenir una informació més directa i concreta sobre l'estat actual de la seua línia de recerca és convenient que el/l'estudiant participe en congressos científics del seu camp. Aquest/a haurà de preparar i presentar una contribució a un congrés nacional/internacional.
No és una activitat obligatòria, aquesta activitat només es duria a terme quan el finançament siga possible.
El comitè organitzador del congrés lliurarà un certificat confirmant la participació del/ de l'estudiant. També, el/la directora/a de Tesi emetrà un informe d'avaluació en relació a la preparació de la presentació per part de l'estudiant i a la seua participació en el congrés.
Mobilitat: Estades en Centres de Recerca Internacionals >150 2ª o 3ª anualitat
(doctorat a temps complet)
Depèn de la disponibilitat del doctorant
(doctorat a temps parcial)
Perquè l'alumnat tinga una visió més àmplia sobre com dur a terme la seua recerca és important la realització d'estades en centres de recerca internacionals. No és una activitat obligatòria. Aquesta activitat presenta seriosos problemes de finançament pel que només estarien obligats/as a realitzar-la aquells/as estudiants el doctorat dels quals estiga finançat i amb accés a borsa d'ajuda externa. En cas de no realitzar-la tenint opció a ella s'hauria de justificar d'una manera raonada. Aquesta estada deu tenir una durada d'almenys 3 mesos si el/l'estudiant vol optar a l'Esment Internacional al Títol de Doctor. En finalitzar l'estada, el/la supervisor/a i/o el/la directora/a de el centre receptor haurà de confirmar l'estada i donar el seu vistiplau sobre el treball realitzat per el/la doctorant/a mitjançant un document signat.