Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

Com a objectius estratègics en els quals s'emmarca aquest doctorat es preveuen desenvolupar:

Qualitat

  • Incrementar la producció científica d'excel·lència: a través del Vicerectorat de Recerca i Política Científica es pretén reforçar el sistema d'avaluació interna de l'activitat investigadora basat en la qualitat de la producció científica, avaluant els resultats a través de la Memòria de Recerca (GREC).

Responsabilitat social

  • Potenciar la recerca d'impacte sobre qüestions prioritàries en l'àmbit de la responsabilitat social de la Institució: Vicerectorat de Recerca i Política Científica es desenvolupa un pla per a potenciar la col·laboració entre grups de recerca amb el sector productiu.
  • Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració internacional del nostre personal investigador: a través del Vicerectorat de Recerca i Política Científica es consolida el paper de OPER com a estructura per a facilitar la realització de projectes internacionals, aprofitant les sinergies relacionals de l'àrea internacional, i a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i cooperació fomentar la formació i recerca en l'àrea de cooperació.

Internacionalització

  • Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració internacional del personal investigador: Vicerectorat de Recerca i Política Científica.
  • Potenciar els grups de recerca que participen en projectes internacionals; potenciar la cooperació amb investigadors de referència internacional.

Transparència

  • Millorar la visibilitat i coneixement de la nostra activitat investigadora i els seus resultats.

Eficàcia

  • Potenciar la recerca competitiva: Vicerectorat de Recerca i Política Científica. Desenvolupar les polítiques d'incentivament per a potenciar aquelles àrees de recerca d'alta producció i qualitat.
  • Potenciar el treball en equip i la recerca multidisciplinària en el si de la UV: Vicerectorat de Recerca i Política Científica.
  • Potenciar la creació de grups de recerca d'alta producció i qualitat investigadora; desenvolupar un marc normatiu per a l'activitat dels grups de recerca que potencie la productivitat investigadora i de qualitat i un pla d'actuació de les estructures de recerca (Grups de recerca, Departaments, ERI's i Instituts de Recerca).

Altres objectius en els quals s'emmarca l'estratègia del Doctorat de la Facultat de Geografia i Història de la UV:

Innovació: Identificar i impulsar àrees estratègiques amb potencial investigador.

Suficiència: Diversificar la captació de finançament extern amb la finalitat d'assegurar la sostenibilitat financera de totes les nostres activitats. I, disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats.