Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Màrqueting Logo del portal

CONVOCATÒRIA AJUDES PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT EN MÀRQUETING

  • 21 de juliol de 2021
Image de la noticia

Convocatòria 2021 per a la Difusió del Coneixement Científic en Màrqueting per a estudiants en el marc del Programa de Doctorat en Màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 13 de juliol de 2021, de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria i s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la difusió del coneixement científic en màrqueting per a estudiants, en el marc del programa de doctorat en Màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats  de la Universitat de València.

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 18 de gener de 2021), per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, resol

 

Convocar les ajudes per a la difusió del coneixement científic en màrqueting 2021 per a estudiants, en el marc del programa de doctorat en Màrqueting de la Universitat de València, i establir les bases que regulen aquesta convocatòria, incloses en l’annex I d’aquesta resolució.

 

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment en el registre auxiliar del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, sense perjudici que es puguen presentar també en el Registre General de la Universitat de València (edifici del Rectorat, av. de Blasco Ibáñez, 13. 46010–València) o en qualsevol dels registres auxiliars. A aquest efecte, també es poden presentar en qualsevol dels registres que s’estableixen en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Les sol·licituds, segons el model que es pot descarregar en aquesta web, han d’anar adreçades a la dirección del programa de doctorat en Màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, i es poden presentar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins al dia 30 d’octubre de 2021.

 

Documentació: