Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

El programa oficial de Doctorat en Química deriva del programa oficial de doctorat en química per la Universitat de València al que s'ha concedit LA MENCIÓ CAP A L'EXCEL·LÈNCIA amb una mitjana global obtinguda de 93 sobre 100 (ORDRE EDU/3429/2010, de 28 de desembre i Resolució de 6 d'octubre de 2011) així com del doctorat en Materials i Sistemes Sensors per a Aplicacions Industrials de la Universitat Politècnica de València. Una evidència de la rellevància acadèmica del programa proposat és el nombre de tesis doctorals realitzades i defensades en els departaments participants (per la Universitat de València; Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, Química Orgànica i per la Universitat Politècnica de València; Departament de Química i ITQ) que ronda el centenar des de gener de 2007 fins a 2013, de les quals aproximadament el 50% corresponen a l'esment de doctorat europeu.

L'historial investigador mitjà dels 52 professors i investigadors que van dirigir tesis doctorals llegides en el programa de doctorat en el període per al qual es va avaluar l'esment 2004-2009, es va considerar excel·lent, d'acord al valor de referència del camp cientificotècnic (95 sobre 100). En aquest període ja existia una col·laboració entre professors de la UV i de la UPV, com així es va reflectir en la documentació presentada per a l'esment cap a l'excel·lència i també entre ambdues institucions que es va plasmar en un CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A L'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR O DOCTORA de data 8 febrer de 2011, que s'ha actualitzat. Ressaltar també la voluntat d'ambdues institucions a reforçar projectes comuns a través del VLC Campus d'Excel·lència Internacional, proposta conjunta de les dues universitats i el CSIC que explica a la Comunitat Valenciana amb 10 instituts, un d'ells l'IATA també participa en aquest programa. Aquesta agregació se sustenta sobre la complementarietat estructural i funcional de les entitats promotores en l'àmbit formatiu i en el científic-tecnològic. Investigadors que suporten aquest programa pertanyen a microclusters de recerca mixts i a les plataformes d'Innovació en Ciència i Tecnologia per a la salut i sostenibilitat. Aquest programa de doctorat esta imbricat en l'estratègia I+D+i d'ambdues universitats, i s'inscriu en sengles escoles doctorals de la UV i UPV.

El nombre de tesis doctorals defensades per estudiants matriculats en el programa i dirigides pels professors i investigadors que van dirigir tesis en el programa de doctorat en el període 2004-2009, en relació, d'una banda, amb el nombre total de professors i investigadors que van dirigir tesis doctorals llegides en el programa en aquest període (52), i per un altre, amb el nombre d'estudiants que tenien inscrita la tesi doctoral (89) i el finançament global obtingut es va considerar excel·lent d'acord al valor de referència del camp cientificotècnic (100 sobre 100). Aquests nombres s'han mantingut en el període 2007-2011. cal destacar que aproximadament el 40 % dels i les estudiants realitza estades en altres universitats i estan també finançades en convocatòries competitives. Els centres en els quals s'han realitzat estades són: Imperial College of S and T, London, Regne Unit; Universite Pierre et Marie Curie, Paris, França; Universite Louis Pasteur, Strasburg, França; Universitat de Luxemburg, Luxemburg; Loker Hydrocarbon Research Institute, Los Angeles, USA; ETH, Zurich, Suïssa; Universitat d'Ottawa, Canadà; Universitat de Cambridge, Regne Unit; Universitat de Nottingham, Regne Unit; Universitat d'Atenes, Grècia; Universitat d'Amsterdam, Holanda; Universitat de Dublín, Irlanda;Universitat de Groningen, Holanda; Johannes-Gutenberg Universitat, Mainz, Alemanya; Institut de Tecnologia de Cork, Irlanda; Universitat de Calgari, Itàlia; Universite Lió1, Claude Bernard, Lió, França; Institut de Recerca ICIQ, Tarragona, Espanya; Universitat Reims, França; Max-Planck-Institut fur Kohlenforschung, Alemanya; Jacobs University Bremen, Alemanya; Universitat Tecnològica de Dresden, Alemanya; CNR Bolonya, Itàlia; UJI, Castelló, Espanya; Universitat de Còrdova, Espanya; Universitat de Barcelona,Espanya; Universitat de Siena, Itàlia; Universitat Reims, França; Institute of Structural Chemistry, Budapest, Romania; Universitat de Munich, Alemanya; Universitat de Lodz, Polònia; Universitat de Reading, Regne Unit; Universitat de Pavia, Itàlia; Techsniche Universitat Kaiserslautern, Alemanya; BAM Berlin, Alemanya; Universitat de Aarhus, Dinamarca; Universitat Nova de Lisboa, Portugal; Universitat de Braga, Portugal.

S'han publicat articles derivats de les estades i algunes de les tesis han sigut codirigides. En la menció d'excel·lència l'apartat de col·laboracions es va puntuar en 90 sobre 100.

Les línies de recerca que es resumeixen a continuació pertanyen al cos doctrinal de la química i contribueixen a definir el seu futur. El desenvolupament de la Química és continu, amb la seua permanent capacitat d'innovació ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés, desenvolupant productes i tecnologies que incideixen en tots els camps d'activitat dels éssers humans, convertint-se en un dels pilars de la capacitat competitiva d'un país. Així, la Ciència Química juga un paper molt important en la protecció de la salut i el medi ambient, en la millora de les condicions higièniques i sanitàries, en l'obtenció qualitativa i quantitativa d'aliments per a tota la humanitat, i en la fabricació de nous i més barats materials que permeten millorar la qualitat de les nostres vides. En el compromís de desenvolupar la Ciència Química per a aconseguir aquests objectius, la indústria compta amb l'important suport de la Universitat, formadora i precursora dels nous talents que hauran de dirigir el sector, i també dels investigadors científics, propulsors de l'avanç i futur progrés. La Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) indica que el futur de la nostra ciència se centra especialment en quatre àmbits d'interès general: la vida, el medi ambient incloent els desastres naturals, els nanomaterials i l'energia. En aquesta adreça també apunten els plans nacionals de recerca i els europeus.

3154  Química

 •     Miniaturización métodos totales de análisis
 •     Análisis multivariante y multicomponente
 •     Aspectos fundamentales en cromatografía
 •     Soluciones e innovación en Química Analítica
 •     Cromatografía líquida y electroforesis
 •     Química teórica computacional
 •     Aspectos básicos y tecnológicos de materiales cerámicos
 •     Compuestos de coordinación con actividad biológica
 •     Ciencias de materiales
 •     Química organometálica y catálisis
 •     Catálisis asimétrica con complejos metálicos y organocatálisis
 •     Ingeniería cristalina orgánica
 •     Compuestos químicos organofluorados
 •     Química orgánica de compuestos metálicos
 •     Química orgánica teórica
 •     Síntesis de compuestos de interés farmacológico a partir de precursores quirales
 •     Síntesis distereo- y enantioselectiva de productos naturales con actividad biológica
 •     Síntesis reactividad y química de coordinación de compuestos heterocíclicos
 •     Seguridad alimentaria y medioambiental
 •     Transformaciones regio y estereoselectivas, métodos y mecanismos
 •     Moléculas, macromoléculas y nanopartículas fotoactivas
 •     Catálisis heterogénea con nanomateriales y fotocatálisis
 •     Mecanismos fotoquímicos del daño al ADN y su reparación
 •     Materiales para liberación controlada y desarrollo de sensores
 •     Desarrollo de biosensores ópticos