Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

Plaça d'investigador o investigadora doctor júnior CPI-21-540 (Unitat Canvi Global de la Universitat de València)

  • 10 de desembre de 2021
Image de la noticia

El Rectorat de la Universitat de València, resol: Convocar una oferta pública d'una plaça d'investigador/a doctor/a júnior

Condicions generals del lloc de treball oferit

1. Projecte: «Contribució del *IPL a l'explotació científica de la missió *LSTM: experiments, anàlisis de dades i modelització. CPI21-540.

2. Denominació i classificació del lloc de treball: Investigador/a doctor/a júnior.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet,serà de 2.189,91 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:

Tasques d'investigació relacionades amb el projecte.El contracte està determinat per la duració del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació: Doctorat, o titulació equivalent; obtenció del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s'entendrà com a data d'obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.

Barem:

1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesi, publicació d'articles científics, llibres, capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d'acord amb el barem per a la valoració de la Memòria Anual d'Investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

2. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d'una entrevista a fi deconcretar millor la valoració dels mèrits preferents.

           - Grau en Física o en Enginyeria, o titulació equivalent.

           - Radiometria de camp, calibratge, validació.

           - Manteniment estaciones de mesura.

            - Programació *Python, *IDL.*Deep *Learning: *TensorFlow, *Caffe.

            - Processament imatges de satèl·lits *Sentinel, *MSG, *TERRA/ *AQUA, *LANDSAT, *NOAA.

Publicacions Internacionals en revistes de Teledetecció.

3. Participació en projectes d'investigació competitius (fins a 15 punts):

           a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en projectes d'investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d'I+D o programes autonòmics, s'assignaran 3 punts

           b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip en projectes d'investigació europeus, s'assignaran 5 punts

4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

           a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d'investigació, s'assignaran 3 punts. Queden excloses d'aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

           b) Per figurar com *co-inventor/coautor en patents, models d'utilitat o un altre tipus de propietat industrial o intel·lectual, s'assignaran 5 punts

5. Estades postdoctorals en una altra universitat i centres d'investigació diferents del centre d'obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):

            a) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d'I+D o programes autonòmics, s'assignaran 5 punts. Les estades hauran de tindre una duració mínima de 30 dies consecutius

            b) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, sense finançament competitiu, s'assignaran 2 punts. Les estades hauran de tindre una duració mínima de 30 dies consecutius.

Contracte de treball temporal en Teledetecció per un període d'un any, idealment a partir de febrer de 2022 (amb possibilitat de renovació fins a agost de 2024). Més informació poden obtindre's en la pàgina web 

Totes les sol·licituds hauran de rebre's abans del 22 de desembre de 2021,a través del formulari de presentació en línia

PLAZA

  • Nombre: CPI-21-540
  • Grupo: A
  • Subgrupo: A1
  • Categoría: Investigador/a doctor/a
  • Proyecto: «Contribución del IPL a la explotación científica de la misión LSTM: experimentos, análisis de datos y modelización. CPI-21-540»
  • Responsable del proyecto de investigación: José Antonio Sobrino Rodríguez

CONVOCATORIA

SOLICITUDES