Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Nombre de convocatòries d’exàmens

Són les oportunitats que existeixen per a la superació d'una assignatura. Els estudiants i les estudiantes disposen de sis convocatòries per assignatura. L'assignatura no presentada s'entén com no consumida. Als estudiants amb un 15% o menys pendent per a finalitzar la titulació no se'ls aplicarà la limitació de convocatòries

Avançament de convocatòries d’exàmens

Tenen dret a fer ús d’aquesta convocatòria els estudiants de la Universitat de València als quals els quede per aprovar un màxim de dos assignatures per acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i les Pràctiques Externes curriculars (PE).

L’estudiant/a ha de sol·licitar l’avançament per a totes les assignatures que li queden per aprovar.

L’avançament s’haurà de sol•licitar en el període de matrícula i no hi podran renunciar posteriorment.

  • Per al proper curs 2022-2023, el període de sol·licitud serà Des del 20 al 31 de juliol de 2022 a través de la Seu Electrònica (Procediment ADECON)
  • Els exàmens es realitzaran del 21 de setembre al 7 d'octubre de 2022.
    Consulta dates d'examen en en aquest enllaç.
  • Els estudiants matriculats en una assignatura de la qual es demana convocatòria avançada, tenen dret a les dues convocatòries pertinents (mai a tres). La primera en el període anteriorment escrit, i la segona en la primera convocatòria ordinària del semestre al que correspon l'assignatura (assignatures de primer semestre al gener i les assignatures de segon semestre i anuals al juny).

Regulació de l'avançament de convocatòria per finalitzar estudis de grau (article 10)

Convocatòria avançada Treball Fi de Grau (TFG)

El dipòsit del TFG haurà de realitzar-se en les dates que s'indiquen en el següent document, atenent a la situació en la qual es trobe l'estudiant.

Avaluació curricular per compensació de qualificacions

És el procediment excepcional de declaració de suficiència d'una assignatura no superada per les vies ordinàries. Ha de ser l'última assignatura per acabar la titulació, (sense tenir en compte el TFG i les Pràctiques) de caràcter bàsic o obligatori, o si és optativa, només si és necessària per obtenir una menció, un itinerari o una doble titulació. A més s'hauran de complir la resta de requisits exigits en el Reglament sobre avaluació curricular dels estudiants de grau de la Universitat de valència (article 22 i següents) per compensació de qualificacions.

Estan exceptuats d'aquesta possibilitat el TFG, les pràctiques externes i les clíniques.

El termini de sol•licitud serà d'un mes a partir de la data de finalització de cada període d'exàmens, segons el calendari acadèmic oficial del curs, i es presenta en la secretaria del centre on es cursa la titulació.