1. Calendari
 2. Instruccions sol·licitud
 3. Documentació a presentar
 4. Resolució
 5. Crida de llista d'espera

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre el procediment haurà de remetre-la a postgrado@uv.es.

El correu incidenciasmaster@uv.es està reservat per a:

1) canvis en les sol·licituds ja realitzades,

2) reclamació a la baremació,

en aquest correu no s'atendran consultes d'un altre caracter.

 

1. Calendari preinscripció màster

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.

La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2018-2019, d'acord amb el següent calendari:

 

CALENDARI FASE I PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2018-19

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 15 de gener (0:00) fins a les 14:00 hores del 25 de juny (hora peninsular)

Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"

25  de juny (14:00)
Baremació de les sol·licituds                 9-13 de juliol
Publicació i notificació resultats preinscripció 23 de juliol
Reclamació resultat baremació (per correu electrònic a la direcciò incidenciasmaster@uv.es) 24-25 de juliol
Esmena de requisits acadèmics (per correu elctrònic a la direcció incidenciasmaster@uv.es) 24-31 de juliol (12:00)
Automatrícula (condicionada a la acreditació requisits d’accés a 31 d’ octubre fins 14:00h) 26-31 de juliol

CALENDARI FASE II PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2018-19

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 26 de juny (0:00) fins a les 23:59 hores del 3 de setembre (hora peninsular)

Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"

3 de setembre (23:59)
Baremació de les sol·licituds 7-11 de setembre
Publicació i notificació del resultat de la selecció 17 de setembre
Reclamació resultat baremació (per correu electrònic a la direcciò incidenciasmaster@uv.es) 18 de setembre
Esmena de requisits acadèmics (per correu electrònic incidenciasmaster@uv.es) 18-21 de setembre
Automatrícula (condicionada a la acreditació requisits d’ accés a 31 d’octubre) 19-21 de setembre
Crida llista d'espera (publicació+notificació) 26 de setembre
Automatrícula Llista Espera (condicionada a l'acreditació requisits d'accés a 31 d'octubre fins les 14:00) 27-28 de setembre

Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés (titulats universitaris +requisits específics)

31 d'octubre

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • Les persones admeses en Fase I y que no es matriculen entre el 26 y 31 de juliol, perdran la plaça.
 • Les persones en llista de espera en totes les opcions participaran de forma automàtica en l’adjudicació de places de la Fase II. No serà necessari reactivar la sol·licitud.
 • Les persones admeses en Fase I ensegona o tercera opció podran, si fora el cas, millorar la seua situació en l’adjudicació de las places en Fase II, sense necessitat de cap acció per la seua part.
 • Les persones excloses en totes les opcions en la Fase I, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud elegint màsters diferents.

2. Instruccions Sol·licitud

Podrà presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i específics de cada Màster Universitari

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud".

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

2.1. Estudiants pendents d'acabar els seus estudis d'accés a màster.

L’estudiant o estudianta que finalitze els estudis d’accés al màster en el present curs acadèmic 2017-2018 podrà fer la preinscripció, encara que en el moment de presentar la sol·licitud no haja finalitzat aquests estudis.

Podran ser admesos i matricular-se condicionalment, aquells estudiants que a data de fi de matrícula (31 de juliol en FASE I, 21 ó 28 de setembre en FASE II) tingueren pendents el Treball Fi de Grau i/o les Pràctiques Externes i/o, si fora el cas, les requisits específics d’ idiomes exigits en el màster elegit.

La no acreditació de la condició de titulat o titulada i/o si fora el cas, dels requisits específics d’idiomes abans del 31 d’octubre a les 14:00h comportarà l’anul·lació d’ofici de la matrícula.

El fet de sol·licitar la preinscripció abans no genera cap dret ni preferència dins de la fase de preinscripció en la qual es participe.

2.2. Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica haurà d'indicar

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El màster o, si s'escau, l'itinerari / especialitat de màster en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Màsters, s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seva sol·licitud. En els supòsits en què siga més demandada que places ofertades, aquestes s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica.
 • En el supòsit de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% reconegut, que s'opta pel contingent de 5% reservat a persones amb discapacitat. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 155,22 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció. Aquesta taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades. Si l’interessat o interessada es tornara a prescriure en altre curs acadèmic, aportant al menys els mateixos estudis d’accés estrangers que van ser objecte d’estudi, no pagarà la taxa. En el supòsit que haja abonat la taxa d’equivalència de titulacions estrangeres en altra universitat, quedarà exempt de l’abonament de la mateixa, sempre que sol·licite l’ exempció, mitjançant instancia dirigida al Vicerectorat d’Estudis de Postgrau, a la que haurà d’adjuntar justificant del abonament i Resolució Favorable d’Equivalència amb indicació de la titulació estrangera aportada per l’estudi.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document.
 • Una vegada generada la sol·licitud de preinscripció, ja no podrà modificar-la. Per tant, no podrà variar ni l’ordre de prioritat en l’elecció dels seus màsters, ni els màsters triats. En cas de voler dur a terme aquest tipus de modificació, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça incidenciasmaster@uv.es amb la relació dels màsters triats definitivament i l’ordre de prelació desitjat abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds determinat per a cada fase.

2.3. Cartes de preadmissió.

Si amb caràcter previ a la data prevista per a la resolució de l'admissió es necessita acreditar, per sol·licitar una beca, la condició de sol·licitant d'accés al màster, es pot sol·licitar l'expedició d'una carta de preadmissió a través de la següent adreça electrònica: postgrado@uv.es

Per a expedir aquest document és necessari, en tot cas, haver realitzat prèviament la sol•licitud de preinscripció

3. Documentació

3.1. Documentació en format electrònic a incloure en la sol·licitud.

a) Còpia del DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

b) Còpia del títol universitari oficial (llevat que es tracte d’un títol expedit per la Universitat de València).

>> En el cas de títols estrangers prèviament homologats pel Ministeri d’Educació espanyol s’haurà d’afegir, a més, la còpia de la credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

>> En el cas de títols estrangers no homologats, la còpia haurà d’incorporar la legalització o, si escau, postil·la corresponent. Igualment, i si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, si en cursos anteriors ja s’haguera obtingut la Resolució Favorable d’Equivalència d’accés als estudis de postgrau, s’haurà d’incorporar també la còpia de la dita resolució.

c) Còpia del certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana. Els/les estudiants que hagen cursat estudis oficials en la UV podran adjuntar l’expedient acadèmic i la nota mitjana de la Secretaria Virtual. Els/les estudiants estrangers presentaran el certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat i, si escau, traduït oficialment (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, hauran de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10,conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç: http://ir.uv.es/30ojeww

d) Documentació específica requerida, si escau, pel màster o màsters sol·licitats.

e) En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma

 

Avís Important:  Els estudiants que vulguen o hagen de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors hauran d’aportar obligatoriament en el moment determinat per la Comissió Acadèmica del màster una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals expedida pel Ministeri de Justícia.

Per a més informació clica ací.

3.2.-Documentació en paper

D’ acord amb allò establert en la Lley 39/2015 no serà necessari la presentació de “copies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, es sol·licitarà de manera motivada l’acarament de las copies aportades pel o la interessada, per a la qual cosa es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les copies es realitzarà en el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

 

AVÍS IMPORTANT ESMENA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit indispensable per a la tramitació d’aquesta. Consulte en el calendari del procediment les dates fi de termini per a les fases I y II.

4. Resolució

 4.1.- Baremació i adjudicació places

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) de cada Màster baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos en cada Màster.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació de la sol·licitud de preinscripció i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

Els/les estudiants que no estigueren conforme amb la puntuació obtinguda en la baremació de la seua sol·licitud, podran presentar la corresponent reclamació, a través del correu electrònic: incidenciasmaster@uv.es, dirigida a la CCA del màster, en el termini establert (24 i 25 de juliol en Fase I o, 18 de setembre en Fase II). Fora d'aquest termini, no s'admetran sol·licituds en aquest sentit.

4.2.- Notificació i publicació

La resolució del procediment de preinscripció es notifica als estudiants en la seu electrònica a través de “el meu lloc personal”. S'avisa a través d'un correu remès a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només pot estar admès en un únic màster i, si escau, itinerari/especialitat, podent resultar en llista d'espera, en diverses titulacions.

De manera complementària i a títol informatiu es publiquen les llistes amb la relació d'alumnes admesos i admesos condicionals, i les llistes d'espera en Tauler Oficial d'anuncis  de la Universitat de València. Les sol·licituds “excloses” no figuren en aquestes llistes complementàries.

Per a conèixer si ha resultat admès condicional o en llistat d'espera condicional i per tant, ha de esmenar la seua sol·licitud abans de la matrícula, haurà de consultar la notificació en "el meu lloc personal" (http://ir.uv.es/FJUi1XP). Eixa informació no apareix en els llistats. 

 

4.3.- Esmena i/o matrícula

Podran matricular-se aquells i aquelles estudiants que a data fi de termini d'automatrícula determinada per a cada fase, tinguen pendents el TFG i/o les pràctiques externes i/o, si fóra el cas, els requisits específics d'idiomes.

La seua matrícula quedarà condicionada a l'acreditació de la seua condició de titulats i/o, si escau, acreditació de requisits específics d'idiomes, abans del 31 d'octubre (a les 14:00h). Passada aquesta data sense la deguda acreditació, la matrícula serà anul·lada d'ofici.

Fase I: Els i les estudiants que resulten admesos podran matricular-se en el període establert (del 26 al 31 de juliol). En el cas que la sol·licitud de preinscripció a un Màster resulte “admesa condicional", el/l'estudiant haurà de procedir a esmenar els requisits acadèmics exigits per a la seua participació en el termini establert (del 24 al 31 de juliol), mitjançant correu electrònic a l'adreça: incidenciasmaster@uv.es, adjuntant document acreditatiu de tal condició.

Si no s’esmena en el termini establert, el/l’estudiant perdrà el dret a la reserva de la plaça inicialment assignada, que s’oferirà en Fase II. Únicament els/les estudiants que resulten “admesos/es”, i aquells/es admesos/es condicionals que hagen esmenat en termini, podran matricular-se en el període establert (del 26 al 31 de juliol).

Les persones que hagen quedat en llista d'espera en totes les seues opcions, participaran de forma automàtica en l'adjudicació de places de la Fase II. No serà necessari reactivar la sol·licitud.

Les persones que en Fase I hagen quedat en “Llista d'espera” en la seua primera i/o segona opció, podran, si quedaren places vacants, millorar la seua situació en l'adjudicació de les places en Fase II, sense necessitat de cap acció per la seua banda.

Les persones excloses en totes les seues opcions en la Fase I, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud triant màsters diferents.

Fase II: Els i les estudiants que resulten admesos podran matricular-se en el període establert (del 19 al 21 de setembre), En el cas que la sol·licitud de preinscripció a un Màster resulte “admesa condicional", el/l'estudiant haurà de procedir a esmenar els requisits acadèmics exigits per a la seua participació en el termini establert (del 18 al 21 de setembre), mitjançant correu electrònic a l'adreça: incidenciasmaster@uv.es, adjuntant document acreditatiu de tal condició. Si no s'esmena en el termini establert, el/l'estudiant perdrà el dret a la reserva a la plaça inicialment assignada, que s'oferirà en la crida de llista d'espera a aquells estudiants que no estiguen pendents d'esmenar. Els admesos en la crida podran matricular-se el 27 i 28 de setembre

4.4.- Carta d'admissió i Resolució de l'estudi de equivalència.

Els/les  estudiants admesos podran descarregar-se la carta d'admissió al màster des de “el meu lloc personal”. Així mateix, per a aquells estudiants que accedeixen mitjançant una titulació aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, podran descarregar-se la Resolució de reconeixement d'accés.

5. Cridament de llista d'espera

La crida de la llista d'espera no es fa de forma presencial. Es realitza pel personal del Servei d'Estudiants, segons el nombre de vacants que hi haja després de la matrícula de la Fase II d'acord amb l'ordre de la llista d'espera publicada.

El resultat de la crida de la llista d'espera es notifica als/les estudiants que passen a ser admesos/es en un màster i es publica en en el Tauler Oficial d'anuncis  de la Universitat de València (26 de setembre).

Si ha resultat admès en la crida de la llista d'espera rebrà una notificació en "el meu lloc personal" (http://ir.uv.es/FJUi1XP).

 

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies