Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

 • CE1: Ser capaços de comprendre els distints nivells normatius que regulen l'emissió d'informació comptable per part de les empreses, fonamentalment el model de l'IASB adoptat per la Unió Europea i el desenvolupat per l'ICAC. Poder elaborar i saber utilitzar els estats financers que han de preparar les empreses de forma obligatòria. Conèixer i comprendre les implicacions econòmiques de les distintes maneres de registrar comptablement les transaccions econòmiques.
 • CE2: Ser capaç de conèixer la informació economicofinancera emanada dels distints agents que integren el sector públic així com de les entitats sense ànim de lucre. Capacitar lestudiant en la comprensió del model pressupostari, els seus mecanismes de funcionament i la interpretació de la informació pressupostària. Saber analitzar la normativa comptable que afecta tant el sector públic com les entitats no lucratives. Poder registrar les operacions principals tant en làmbit pressupostari com en el patrimonial. Elaborar i comprendre la informació continguda en els comptes anuals dambdós sectors.
 • CE3: Ser capaç de planificar un treball dauditoria tenint en compte les característiques de lencàrrec, el control intern existent en lorganització i el coneixement sobre les normes tècniques dauditoria promulgades per lInstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Saber quina legislació és aplicable i desenvolupar lhabilitat necessària per determinar quines són les fonts dinformació que ha dutilitzar.
 • CE4: Ser capaç d´utilitzar la terminologia pròpia de la revisió comptable de cadascuna de les àrees de treball de l´empresa. Entendre i utilitzar les interrelacions entre les diferents àrees de treball durant l´execució d´una auditoria. Desenvolupar les habilitats, les tècniques i els procediments més habituals en la revisió de les diferents àrees de treball d´una auditoria. Interpretar adequadament la informació que l´auditor obté per sintetitzar-la en l´informe final.
 • CE5: Ser capaç d´utilitzar els mètodes de mostreig estadístic a fi de dissenyar la grandària de les proves i recollida de dades en la revisió de diverses àrees de treball. Desenvolupar els programes informàtics adequats per investigar les bases de dades i els processos informatitzats.
 • CE6: Ser capaç de desenvolupar les tasques professionals que són objecte de lactivitat formativa de les pràctiques externes.
 • CE7: Saber exposar adequadament un treball davant un tribunal.
 • CE8: Poder explicar, comparar i avaluar la idoneïtat dels diferents mètodes d´investigació que es poden utilitzar en les àrees d´estudi de la comptabilitat. Ser capaços d´avaluar críticament els resultats que deriven de les diverses tècniques d´anàlisi de dades, aprofundint en les limitacions i hipòtesis necessàries que en contextualitzen la validesa. Conèixer i saber usar aplicacions informàtiques de tècniques estadístiques.
 • CE9: Descriure i analitzar alguns dels treballs seminals més importants o recents de les principals línies d´investigació en les àrees d´investigació comptable en comptabilitat financera, comptabilitat de gestió o comptabilitat del sector públic i entitats no lucratives.
 • CE10: Ser capaç d´estructurar un treball sobre investigació comptable, explicant i justificant la metodologia triada, destacant els aspectes més rellevants de les conclusions, i tot això seguint les pautes formals habituals en aquest tipus de treballs.
 • CE11: Ser capaç de determinar quan s'ha de procedir a realitzar una valoració de l'empresa i les seues repercussions, determinant les finalitats o motius pels quals es realitza la valoració. Conéixer els principals mètodes de valoració i determinar en quines circumstàncies s'ha d'aplicar cada un d'ells. Saber organitzar i dissenyar el procés de valoració. Aplicar els diferents mètodes de valoració i ser capaç de determinar un rang o agulla de ganxo de valoració. Conéixer els distints tipus de combinacions de negocis. Ser capaç d'identificar l'empresa adquirent, determinar de la data d'adquisició, quantificar del cost de la combinació de negocis, i el fons de comerç o diferència negativa. Conéixer les peculiaritats del tractament comptable i comprendre les implicacions econòmiques d'operacions societàries importants de reestructuració empresarial com adquisiciones,fusiones i escissions.
 • CE12: Ser capaç d'identificar els riscos a què queda exposat qualsevol agent econòmic que opera amb instruments financers, ja siguen d'actiu o de passiu. Poder interpretar adequadament la informació dels principals mercats en què es negocien cobertures i, per tant, ser capaç d'utilitzar els diferents instruments de cobertura. Conéixer la normativa comptable i criteris de valoració dels distints instruments financers. Analitzar la problemàtica a què s'enfronten les empreses a l'hora d'aplicar la normativa respecte a la comptabilització d'operacions relacionades amb actius i passius financers.
 • CE13: Ser capaç d'avaluar i quantificar els nivells de revelació d'informació corporativa digital que difonen les companyies. Dissenyar i estructurar un model de divulgació d'informació corporativa digital. Analitzar i desenvolupar taxonomies XBRL. Desenrotllar un model d'anàlisi bàsica a partir d'un reposador d'informació en XBRL. Establir i analitzar models de certificació i auditoria per a informació corporativa digital de les companyies. Identificar i analitzar els diferents aspectes que configuren la responsabilitat social corporativa. Conéixer els canvis que s'han produït en les companyies per l'adopció de polítiques de responsabilitat social, entre els que es troben l'adopció de codis ètics i l'adopció de les recomanacions del codi de bon govern. Conéixer les principals característiques de la informació de sostenibilitat i molt especialment les de les memòries de sostenibilitat elaborades seguint les directrius de la Guia de la Global Reporting Initiative (GRI).
 • CE14: Ser capaç d'entendre la rellevància i les implicacions del control de gestió; conéixer la importància de la gestió de l'estratègia per a la sostenibilitat y/o creació de valor; capacitar-se en el disseny i en la implantació de sistemes de control de gestió; facultar-se en el coneixement dels sistemes de control de gestió de l'estratègia; formar-se en la metodologia de treball per al disseny de mapes estratègics; i, conéixer les habilitats del controller.
 • CE15: Ser capaç d'avaluar els elements que influïxen en el disseny i implantació en el Control de Gestió i el seu impacte en la presa de decisions. Conéixer i analitzar el procés pressupostari; el sistema de costos i gestió basat en les activitats; el disseny i implantació dels sistemes de qualitat total; la gestió mediambiental; la millora de la rendibilitat per mitjà de la teoria de les limitacions; la gestió de la cadena de subministraments; i, la gestió de projectes en les empreses industrials, de servicis o comercials, amb característiques específiques i de sectors diversos.
 • CE16: Ser capaços de determinar quines societats estan vinculades a l'efecte d'establir un grup econòmic. Saber aplicar els mètodes fonamentals de consolidació i donar l'adequat tractament als comptes d'inversions financeres representatives de la participació en el capital d'altres societats i als resultats generats en operacions internes. Presentar adequadament els comptes anuals consolidades d'un grup.
 • CE17: Ser capaços d'analitzar la influència que sobre el disseny del sistema d'informació de costos, exercixen, tant l'activitat concreta desenrotllada per l'entitat com la tecnologia utilitzada, l'estructura organitzativa i l'estil de direcció. Calcular costos preestablits i relacionar-los amb la planificació i el control de l'activitat interna. Seleccionar aquells indicadors de gestió que faciliten l'exercici personal, establint la freqüència i el format en funció de l'usuari de destí.
 • CE18: Ser capaços d'entendre la informació financera empresarial individual i consolidada a Espanya i conéixer l'efecte que sobre la informació financera té la diversitat comptable internacional. Interpretar adequadament les fortaleses i debilitats de les empreses partint de l'estudi de la informació financera i de l'entorn en què opera l'empresa. Realitzar diagnòstics financers. Presentar un informe professional partint de l'anàlisi de la situació financera de les empreses espanyoles. Saber utilitzar els estats financers emesos per les empreses per a prendre decisions econòmiques en una àmplia varietat de situacions referides al seu negoci.
 • CE19: Ser capaç d'obtindre el resultat fiscal o base imposable i el consegüent gravamen, realitzant els ajustos que corresponguen sobre la base de càlcul constituïda pel resultat comptable. L'estudi de les repercussions comptables d'estos ajustos permetrà a l'estudiant comprendre millor la complexa forma de comptabilitzar l'impost sobre societats per mitjà de l'aplicació del mètode de l'efecte impositiu.
 • CE20: Ser capaços de configurar i manejar un sistema integrat per a la gestió comptable de l'empresa. Utilitzar el full de càlcul com a ferramenta d'anàlisi de la informació econòmica de l'empresa. Saber aplicar programes de suport a tasques específiques de gestió.
 • CE21: Ser capaç d'estructurar, desenrotllar adequadament i sintetitzar les conclusions més rellevants sobre un tema relacionat amb l'especialització professional o investigadora tot això sabent interrelacionar els coneixements de totes les matèries vinculades amb el tema en qüestió.
 • CE22: Comprendre les particularitats comptables que presenta la regulació juridicomercantil de les empreses, relacionant la legislació mercantil aplicable als distints tipus operacions societàries amb la comptabilitat dels fets econòmics que es regulen. Aprendre a relacionar les lleis mercantils que s'ocupen dels concursos de creditors amb la comptabilitat, adquirint pràctica en el maneig de determinats textos legals vigents.
 • CE23: Ser capaç d'adquirir la destresa i capacitats necessàries per a elaborar i interpretar informes d'auditoria, considerant les diferents circumstàncies que es poden presentar.