Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

A causa de la covid-19 ha estat suspesa l'atenció presencial en la Secretaria, excepte per a la retirada de títols, certificats, per al registre i per a tràmits fora de l’àmbit dels correus habilitats, que serà necessària Cita Prèvia.

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.
 

Per a consultes sobre la resta de tràmits teniu els correus que apareixen a continuació.
Únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.es

Rebuts i Taxes: etserebuts@uv.es

Reconeixement crèdits: etserec@uv.es

Pràctiques empresa: etsepractiques@uv.es

Treball fi Grau: etsetfg@uv.es

Treball fi Màster: etsetfm@uv.es

Programa Internacional: etsemobilitat@uv.es

Accés-Admissió: etseacces@uv.es

Matricula: matriculetse@uv.es

Secretaria: etsesecre@uv.es