Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

 • CE1: B1 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • CE2: B2 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació en la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CE3: B3 - Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CE4: B4 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
 • CE5: B5 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CE6: B6 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • CE7: R1 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
 • CE8: R2 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
 • CE9: R3 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
 • CE10: R4 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
 • CE11: R5 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
 • CE12: R6 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
 • CE13: R7 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 • CE14: R8 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 • CE15: R9 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE16: R10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
 • CE17: R11- Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
 • CE18: R12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
 • CE19: TE1 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE20: TE2 - Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
 • CE21: TE3 - Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • CE22: TE4 - Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
 • CE23: FG1 - Exercici original per a realitzar-lo individualment i presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de l'enginyeria química de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.