University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Elaboració del Pla de Diversitats

Arran l'aprovació del Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere, i mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del futur Pla de Diversitats, es va encarregar a l'equip d’investigació MIDICO la realització d'un Diagnòstic en matèria de diversitat LGTBI i ètnicocultural entre l'alumnat de la Universitat, que va abordar les realitats de l'alumnat LGTB, gitano, afrodescendent i d'alumnes amb hijab i que actualment es troba en fase de publicació. Terminada la primera fase de diagnòstic, es va encarregar i s’ha iniciat una segona fase de l’estudi de la realitat de la diversitat LGTB i ètnicocultural entre el PDI i PAS de la Universitat i l'alumnat d'origen llatinoamericà i d'Europa de l'Est.

A més, el passat curs va ser aprovat pel Consell de Govern el 23 de juny el Reglament de la Comissió de Diversitats que es va constituir i reunir per primera vegada el 16 de juliol 2020. Aquesta comissió tindrà per finalitat dissenyar polítiques inclusives i assessorar el Vicerectorat amb competències en matèria de diversitat, així com responsabilitzar-se de la posada en marxa i del control posterior de les activitats derivades del futur Pla de Diversitats.

En paral·lel a la constitució de la Comissió, es va obrir un espai de reflexió i participació en línia on es proposaren línies temàtiques i àrees de treball en matèria de diversitat afectivosexual, de gènere, familiar, ètnicocultural i religiosa a incloure al Pla de Diversitats. Per tal d’implicar en el procés al major nombre de persones, es va convocar la comunitat universitària a unir-se a uns grups de treball que assessoraran la Comissió en el disseny de les polítiques institucionals i que funcionaran com a grup motor, oberts a tot l’estudiantat, PAS i PDI de la Universitat amb interés en aquestes qüestions. Els grups de treball participaran en l’elaboració del Pla de Diversitats i en paral·lel treballaran els continguts i difusió de diferents accions.

Les àrees de treball inicials són:

  1. Polítiques d’igualtat i reconeixement: activitats de sensibilització (celebració de dates rellevants, premis, convocatòria d’Ajudes, etc.); formació i capacitació del PAS i PDI; impuls dels continguts de diversitat en la docència i la recerca; etc.
  2. Política institucional antidiscriminatòria: de caràcter més estructural, polítiques i procediments d’acompanyament i atenció a la diversitat (protocol d’atenció a la identitat i a l’expressió de gènere; protocol contra les violències masclistes i assetjaments discriminatoris; guies per a incorporar la perspectiva LGTB i l’etnocultural en la Universitat; codi de bones pràctiques; etc.).
  3. Participació i societat: enfortiment del teixit associatiu, voluntariat, treball en xarxa i col·laboració amb altres universitats, associacions i entitats de la societat civil que treballen en aquest àmbit; etc.

El 15 d'octubre de 2020 es va fer una reunió per a presentar la proposta de grups de treball i es va fixar la data de la primera reunió dels grups amb una activitat a prioritzar.

 

 

Al llarg del mes de novembre de 2020 es van posar en marxa els següents grups de treball:

 

  • Grup 1. Igualtat i reconeixement

Per on començar? Formació per a la Comissió de Diversitat.

Pròxima reunió: 16/12/2020 a les 9:30 hores.

 

  • Grup 2. Política antidiscriminatòria

Per on començar? Codi de conducta i bones pràctiques en diversitat.

Pròxima reunió: 18/12/2020 a les 9:30 hores.

 

  • Grup 3. Participació

Per on començar? Programa de voluntariat en diversitat.

Pròxima reunió: Gener de 2021.

 

Si tens interés a participar en algun dels grups, encara pots fer-ho enviant un correu a diversitats@uv.es.