Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat

Com a requisit general d’accés, han d’estar en algun dels supòsits de l’article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona del reial decret citat.

 REQUISITS/CRITERIS D’ADMISSIÓ:

 Com a requisit específic:

 a) Han d’haver cursat el màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat associat a aquest programa de doctorat en el seu itinerari investigador. En cas d’estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), obtingut d’acord amb el que disposa el RD 778/98 o haver aconseguit la Suficiència Investigadora, segons allò que s’ha regulat pel RD 185/85, han d’haver-ho cursat en programes de doctorat afins a aquest.

 b) També poden ser admesos les i els estudiants que hagen cursat el màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat en el seu itinerari professional, i en aquest cas hauran de realitzar els següents complements de formació específics de nivell de màster:

-Tècniques d’investigació: opcions epistemològiques i metodològiques des d’una perspectiva feminista.
10 ECTS.


-Iniciació a la investigació: 6 ECTS.

C) Els qui hagen cursat altres estudis de màster o equivalents diferents als assenyalats en el punt anterior. En aqueix cas, la CAPD valorarà, en funció de la trajectòria acadèmica i experiència professional de cada candidat/a, si és necessari que es realitzen complements de formació específica a nivell de màster, que, en cas de requerir-se, seran els següents:


- Tècniques d'investigació: opcions epistemològiques i metodològiques des d'una perspectiva feminista.10ECTS.


-Iniciació a la investigació. 6 ECTS

Els estudiants que complisquen els requisits anteriors poden accedir al programa de doctorat, i és la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat l’encarregada de verificar el compliment d’aquests requisits per a l’admissió de la doctoranda o el doctorand.