Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ PER AL CURS 2022/2023

Descripció:  

Convocatòria per a la sol·licitud d'admissió d'estudiants que desitgen continuar els seus estudis en aquesta Facultat en el curs 2022/2023 i que tinguen alguna d'aquestes circumnstàncies: estudis universitaris estrangers oficials parcials; estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger que hagin sol·licitat l'homologació de l'esmentat títol i aquesta hagi estat denegada o estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger, que no hagin sol·licitat l'homologació de l'esmentat títol.

Terminis:

 • Presentació de sol·licituds: de l'1 al 20 de juliol de 2022
 • Publicació de resultats: abans del 30 de setembre de 2022

Oferta de places:

 • Grau  en Estudis Anglesos: 5
 • Grau en Estudis Hispànics: 5
 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 15
 • Grau en Filologia Catalana: 5
 • Grau en Filologia Clàssica: 5
 • Grau en Traducció i Mediació Interlingüística: anglés 3, francés 2, alemany 2.
 •  Grau en Comunicació Audiovisual:1
 • Grau en Periodisme: 1

Requisits:

 • Haver iniciat estudis universitaris oficials en qualsevol universitat estrangera.
 • Se’ls reconega un mínim de 30 crèdits, que siguen computables per a l’obtenció d’un títol oficial.
 • No haver esgotat 6 convocatòries en alguna de les assignatures dels estudis iniciats.
 • Acreditar el coneixement d’una de les dues llengües oficials (equivalent com a mínim a un B1) mitjançant títol oficial o reconegut.
 • Per al grau de Traducció i Mediació Interlingüística tenir cursats 12 crèdits de la llengua B sol.licitada (alemany, francès o anglès) corresponents al nivell 1 i 2. Estaran exempts d'aquest requisit els estudiants que hagen cursat  la carrera origen en la llengua B sol.licitada.

Criteris d'ordenació i prelació de sol·licituds:

 1. Estudiantat amb titulacions oficials de la mateixa branca de coneixement.
 2. Estudiantat amb titulacions d'altres branques de coneixement.
 3. Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d'ordenació dins de cada grup serà:
a) Nombre de crèdits reconeguts.
b) Nota mitjana de l’expedient acadèmic calculada d’acord amb allò que estableix el RD 1125/2003, per a estudis espanyols.
c) Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada:
1.Trasllat laboral de l’interessat.
2.Trasllat de residència de la unitat familiar.
3.Esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
4.Existència de conveni amb la universitat d’origen.
5.Altres causes justificades.

En tot cas, l’admissió comportarà la realització d’almenys 30 crèdits, a més del treball de fi de grau corresponent, excepte en aquells casos en què concórreguen en la persona sol·licitant circumstàncies especials degudament acreditades.

Documentació a presentar: 

 • Sol.licitud per la SEU Electrònica ENTREU.
 • Justificant d’haver pagat la taxa d’ Estudi de sol·licituds de convalidació d’ assignatures o de reconeixement de crèdits corresponents a estudis estrangers (segons Decret del Consell de Govern de la Comunitat Valenciana, pel que es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris, que estiga vigent).
 • Petició de reconeixement
 • Certificació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant (original i fotocòpia del DNI o passaport).
 • Certificació acreditativa dels estudis cursats, en la que consten, entre altres aspectes, la duració oficial, en anys acadèmics del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d’ elles, les seues qualificacions, la nota mitjana i el sistema de qualificacions utilitzat.
 • Pla d'estudis amb el segell de la universitat de procedència.
 • Document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procedimient establert pel Ministeri d'Educació en el següent enllaç: http://ir.uv.es/i8FvfHb
 • Programes de les assignatures superades de les que sol·licita reconeixement, segellats per la Universitat de procedència. (s'han de presentar en paper en la secretaria de la facultat)
 • Document oficial que acredite que la universitat d’origen està autoritzada o reconeguda en el sistema d’ educació superior del país corresponent.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat la homologació del títol corresponent ni estar pendent de resolució.
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere necessari per a donar suport a la seua sol·licitud.

Els documents expedits a l’ estranger hauran d’ ajustar‐se als següents requisits:

 • Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’ acord amb l’ordenament jurídic del país de que es tracte.
 • Estar legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s’ exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’ Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu on sols serà suficient la compulsa.
 • Anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial a qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

En aquests casos, el segell del traductor haurà de constar en la traducció. 

En el cas de documents que han de ser legalitzats, la traducció oficial s’ha de fer una vegada ha acabat el tràmit de legalització; per tant, la traducció oficial ha d’incloure el procediment de legalització de signatures. En tot cas, la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

La traducció a l’espanyol es pot fer:

 • Pel Traductor Jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Per l’Oficina d’interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació espanyol.
 • Per la Unesco, l’oficina del Centre Iberoamericà de Cooperació o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger.
 • Per la representació diplomàtica a Espanya del país que és súbdit el sol·licitant o, si és el cas, del de procedència del document.

Validesa i vinculació: 

 • Les resolucions d'admissió només tindran validesa per al curs 2022/2023, sense cap cas pugui significar una reseva de plaça per als cursos següents.
 • L'estudiant admès, una vegada matriculat, haurà d’abonar la taxa corresponent de les assignatures reconegudes.