Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

L’admissió es farà d’acord amb l’ordre de prioritat següent:
1. Llicenciats i graduats en Filologia Anglesa / Estudis Anglesos.
2. Llicenciats i graduats en Traducció i Interpretació.
3. Llicenciats i graduats en altres Filologies.
4. Llicenciats i graduats procedents d’altres titulacions.

Els aspirants seran seleccionats d’acord amb el barem següent:
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic: 70%
2. Nivell C2 de llengua anglesa del marc comú europeu de referència: 10%
3. Altres mèrits: 10%
4. Carta de motivació (en què s’han d’exposar les raons per les quals es vol accedir al màster): 10%

Aquells sol·licitants que no posseïsquen el títol de llicenciat/graduat en Filologia Inglesa/Estudios Anglesos hauran d'ACREDITAR DOCUMENTALMENT el seu coneixement d'ANGLÉS a nivell C1 en el moment de la PREINSCRIPCIÓ.