Informació sobre la realització de practiques amb persones menors d’edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protección a la infancia i a l’adolescència, els estudiants que vulguen o hagen de realizar practiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més información clica ací.

Consideracions generals

La matrícula, procediment que cal formalitzar per a poder cursar els estudis, és ferma quan se n’efectua el pagament o s'acredita l’existència de causa d’exempció (beca, discapacitat, etc.). Cada centre estableix el calendari de matriculació propi, dins del termini fixat, per a cada curs acadèmic, pel vicerector o vicerectora competent.

La matrícula es realitza a través de la secretaria del centre que imparteix la titulació.

Matrícula i règim de dedicació

El règim de dedicació dels estudiants i les estudiantes és, amb carácter general, de temps complet, amb 60 crèdits per curs acadèmic. No obstant, pot sol.licitar-se, per a cada curs, la dedicació parcial, ajustant-se a una organització específica de les matèries i cursos que els centres poden disposar a tal efecte. El règim de dedicació parcial s'ha de sol.licitar per causes justificades, entre d’altres:

 • activitat laboral regular i acreditada
 • pràctica esportiva d'alt nivell
 • necessitats educatives especials
 • responsabilitats familiars
 • responsabilitats de representació estudiantil

Límits de la matrícula

Estudiants a temps complet: s'hauran de matrícula d'un mínim de 36 crèdits i un màxim de 72.

 • Hauran d'incloure obligatòriament la matrícula de totes les assignatures pendents
 • En aquests còmputs no està inclòs el Treball Fi de Grau
 • Es podrà efectuar la matrícula per menys de 36 crèdits en el cas que a un estudiant li falte un nombre inferior per acabar la titulació
 • Es podrà sol.licitar la superació del límit màxim en el cas de finalització d'estudis
 • Els estudiants que durant dos cursos consecutius no superen més de 36 crèdits, no se'ls permetrà en el curs següent matricular-se de més de 36 crèdits, a excepció.de causes de força major.

Estudiants a temps parcial: s'hauran de matrícula d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36.

Formalització de la matrícula 

 • En la matrícula assistida s'expedirà un document acreditatiu sobre el contingut de la matrícula. En l'automatrícula es considerarà que l'estudiant dóna la seua conformitat en validar les dades.
 • En el cas que en el procés de verificació quede constància de la falsetat, ocultació de dades o el no compliment dels requisits per a realitzar els estudis, quedarà sense efectes la sol.licitud de matrícula i tots els actes que s'hagen realitzat.
 • La matrícula no és definitiva fins que no es produeix el pagament de les taxes, llevat dels casos d’exempció previstos a la normativa vigent..

Anul·lació parcial i total de la matrícula

 Anul·lacions de matrícula per causes de força major: 

 • Anul·lació total de matrícula.
 • Anul·lació parcial de matrícula.

Es consideren causes de força, que han de tenir suficient entitat per a justificar la anul·lació:
a) Enfermetat .
b) Treball o causes d'índole professional.
c) Pèrdua econòmica de la unitat familiar. 
d) Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors.

Procediment: 

Seran resoltes pel vicerector o la vicerectora amb competències en matèria d'estudis de grau i màster, segons el cas.

Les sol·licituds, amb el ’informe del degà o degana  o del director o directora de centre, i tota la documentació que justifique la concurrència de la causa de força major, seran remeses a la comissió nomenada a aquest efecte pel vicerector o la vicerectora amb competències en matèria d'estudis de grau i màster, que farà la proposta de resolució. 

Una vegada resolta l'anul·lació de la matrícula, serà aplicada immediatament en l'expedient de l'estudiant i tindrà la mateixa consideració que si no s'haguera matriculat.

No es podrà renunciar, en cap cas, a aquesta anul·lació. 

Conseqüències:

Anul·lació total de la matrícula: implicarà la revocació de les qualificacions que eventualment s'hagen inclòs en l'expedient durant el curs del com s'anul·la la matrícula. 

Si és un estudiant de primer curs tindrà dret a la reserva de plaça en els mateixos estudis el curs següent. 

Anul·lació total o parcial de matrícula per causes de força major sol·licitades abans del 31 de desembre, serà procedent la devolució de les taxes de matrícula, a sol·licitud de la persona interessada.

Modificació de la matrícula

Dins els terminis fixats a aquest efecte per cada centre, els estudiants i les estudiantes poden sol.licitar al degà o la degana o al director o la directora del centre la modificació de la matrícula. Aquesta modificació és reservada als supòsits següents, acreditats degudament:

 

 • Assignatures ja aprovades o reconegudes.
 • Acabament d’estudis.
 • Completar crèdits per a beques.
 • Qualsevol altre que considere el centre.

Matrícula en els grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic)

 • Els grups ARA són grups que pretenen reforçar el potencial dels estudiants més destacats des de l'inici dels seus estudis universitari.  Els estudiants d'aquests grups podran beneficiar-se de tots les ajudes disponibles per a abastar el més alt rendiment possible. Constarà una menció de pertenència a aquest grup en el Suplement Europeu al Títol i es considerarà un criteri preferent en la borsa Erasmus i en l'accés a ajudes per a la formació del personal investigador.

  Titulacions amb grups ARA

  Requisits i condicions

  • L'accés a aques grups es fa mitjançant una sol·licitud en la Facultat immediatament després de resultar admés o admesa en la titulació corresponent.
  • Al menys un 50% de les classes s'impartiran en anglès.
  • S'haurà d'acreditar el nivel B2 d'anglès entre la data d'inscripció al grup i la finalització del primer curs. En cas del Grau en International Business s'haurà d'acreditar en el moment de la matrícula.

  Normativa aplicable

   

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies