Universitat de ValènciaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Erasmus Estudis - Outgoing

Informació General del Programa Erasmus Estudis

Informació Erasmus Estudis per al curs 2024-2025

Setmana Internacional

Del 6 al 10 de novembre de 2023 tindrà lloc la XXI Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2024-2025.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques.

Beques económiques

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2023/2024 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

 • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destí. Ha de ser el mateix grau.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic anterior al de la convocatòria.
 • No ser beneficiari en el curs 2024/2025 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE, Programa Internacional o Mobilitat Lliure), excepte el programa Erasmus Pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
 • A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2024/2025.
 • Si escau, complir amb els requisits específics de centre o titulació.
 • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. Requisit lingüístic Erasmus Estudis.
 • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 360 dies en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos en estudis de Grau però cada estada no podrà superar els 360 dies.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en l'annex III de la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2022-2023 i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiant. Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

Coordinadors i cordinadores de titulació

Són els professors que assessoren els estudiants de mobilitat entrant i ixent per a redactar el contracte d'estudis, realitzar l'equivalència de notes i prestar assistència acadèmica.

Coordinadors i coordinadores de centre

Cada Facultat compta amb un Coordinador de Centre. Normalment és el vicedegà de relacions internacionals. És el màxim responsable de cada Facultat en assumptes de mobilitat.

Convocatòria Erasmus Estudis de Grau

Convocatòria Erasmus Estudis de Grau 2024-2025

Adjudicació de destinacions

Resolució d'adjudicació (11/03/2024)

Llista definitiva (Annex I)

Llista provisional (27/02/2024)

Sessió informativa on line

Accés a la sessió informativa del 22 de març

Presentació en pdf

Llista de sol·licituds admeses, excloses i admeses parcialment

Llista definitva de sol·licituds (24/01/2024)

Llista provisional de sol·licituds (12/01/2024)

Llista de sol·licituds presentades amb certificats acceptats i inscripció en las proves d'idioma nivell B1

Llista completa de sol·licituds

Informació sobre la realització de les proves d'dioma nivell B1

Convocatòria

Presentació de sol·licituds

Termini: del 6 al 24 de novembre de 2023

Lloc: Portal Serveis Estudiant

Sessions informatives XXI Setmana Internacional


Convocatòria Erasmus Estudis de Grau 2023-2024

Resolució d'djudicació de places y beques

Resolució d'adjudicació (11/07/2023)

Beques i ajudes curs 2023-2024

Adjudicació i acceptació de places

Adjudicació provisional

Cas d'observar algun error en la universitat o període adjudicats, cal que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu coordinador/a per demanar-ne la modificació.

La columna "Observacions" conté informació diversa. Pot ser el campus, la titulació per la qual està signat el conveni, la facultat de destino o en alguna universitat de Regne Unit l'enllaç als seus requisits lingüístics.

Sessions informatives on line:

 • 7 de juliol a les 11 h (valencià)

Erasmus Estudis de Grau 2023-2024 - YouTube

 • 21 de març a les 13 h (espanyol)

Erasmus Estudios de Grado 2023-2024: toda la estancia. - YouTube

 • 21 de març a les 16 h (valencià)

Erasmus Estudis de Grau 2023-2024: tota l’estada - YouTube

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, del 27 de març al 28 d'abril.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a ·Els meus tràmits" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes de la convocatòria Erasmus Estudis.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Resolució sobre publicació de les llistes de sol·licituds admeses i no admeses.

Annex 1: llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (actualitzada a 17/01/2023)

Annex 2: llista de sol·licituds no admeses (13/01/2023).

Annex 3: llista de sol·licituds admeses parcialment (13/01/2023).

Llista de sol·licituds presentades, certificats d'idioma i proves d'idioma de nivell general 

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Exàmens d'idioma de nivell general de la convocatòria Erasmus estudis

Convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme

Presentació de sol·licituds

Sessions informatives XX Setmana Internacional

Com fer la sol·licitud

Fes la teua sol·licitud Erasmus Estudis de Grau curs 2023-2024 - YouTube

Termini: del 7 al 25 de novembre de 2022
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis Estudiant


Convocatòria Erasmus Estudis de Grau 2022-2023

Resolució d'adjudicació de places i beques

Sessions informatives en línia: dimarts 14 de juny de 2022

Sobre: Contracte d'estudis, OLA, Conveni de Subvenció, OLS, certificats d'arribada, certificat d'estada, transcript of records.

Adjudicació i acceptació de places

Sessions informatives en línia:

Adjudicació provisional

Cas d'observar algun error en la universitat o període adjudicats, cal que l'estudiant o estudianta contacte amb el seu coordinador/a per demanar-ne la modificació.

La columna detalls conté informació diversa. Pot ser el campus, la titulació per la qual està signat el conveni, la facultat de destino o en alguna universitat de Regne Unit l'enllaç als seus requisits lingüístics.

Sessions informatives on line:

L'acceptació de les places es farà, per l'aplicació ENTREU, una vegada publicada la llista definitiva, a partir del dia 28 de març i fins el dia 30 d'abril.  A ENTREU cal buscar el procediment "Expedient Erasmus Estudis". La no acceptació dins del termini es considerarà renúncia a la destinació obtinguda.

Després d'acceptar heu d'anar a ·Els meus tràmits" per a obtindre el nomenament i, si escau, els certificats d'idioma dels exàmens d'idiomes de la convocatòria Erasmus Estudis.

Com obtindre els documents de l'acceptació

Llistes de sol·licituds admeses i de no admeses

Resolució sobre publicació de les llistes de sol·licituds admeses i no admeses.

Annex 1: llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (23/12/2021).

Annex 2: llista de sol·licituds no admeses (23/12/2021).

Annex 3: llista de sol·licituds admeses parcialment (23/12/2021).

Prova d'idiomes de nivell general

Llista de sol·licitudes rebudes, certificats d'idioma reconeguts i estudiants/es convocats a l'examen de cada idioma

Exàmens d'idioma de nivell general de la convocatòria Erasmus estudis

Convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Presentació de sol·licituds

Sessions informatives XIX Setmana Internacional

Com fer la sol·licitud

Termini: del 8 al 26 de novembre de 2021
Lloc: per Internet a través de Portal Serveis Estudiant

Beques i ajudes / Dotació econòmica

Beques curs 2024-2025

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels participants. En cap cas estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, l'estudiantat està exempt d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que l'estudiantat local.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajuda econòmica més important que rep l'estudiantat és la que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del seu propi pressupost. La quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca oscil·la entre els 250 i els 350 euros mensuals. L'estudiantat amb menys oportunitats rep un complement de 250 euros addicionals al mes. A aquest efecte, és alumnat amb menys oportunitats el que tinga beca general del Ministeri, l'alumnat discapacitat, el que pertanga a una família nombrosa o monoparental i el que siga víctima de terrorisme o violència de genere. El Servei de Relacions Internacionals comprova d'ofici aquestes circumstàncies, en ser exempcions de matrícula.

Aquestes beques no cal sol·licitar-les. Tot l'estudiant de la Universitat de València amb una una estada de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense un altra sol·licitud) la beca econòmica de l'import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que es convoquen cada any des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. L'estudiantat ha de demanar aquestes beques també l'any en què són Erasmus Estudios.

 • Beques per a mobilitats de curs complet
 • Beques per a mobilitats semestrals
 • Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques

Beques Santander Erasmus

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2024-2025.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 1.000 € per a l'estudiantat que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2023-2024 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2022-2023.
 2. Una beca de 1.000 € per a l'estudiantat que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2022-2023 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Setanta-set (77) beques de 500 euros a l'estudiantat amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2022-2023. Té preferència per a l'obtenció d'aquesta beca l'estudiantat que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2023-2024 per als mateixos estudis universitaris pels quals ha obtingut la beca Erasmus Estudis.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web santanderopenacademy.com com a màxim el 1 d'abril de 2024.

No cal adjuntar cap documentació. L'estudiantat que complisca el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 1.000 euros hade manifestar-ho en la sol·licitud que presente al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantata i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2022-2023. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantat és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2024-2025.

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures.També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

La sol·licitud es presentarà a través d’una instància interna

Una vegada s’haja accedit a la instància interna caldrà triar:

 • Tipus d’Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals
 • Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Grup destinatari: Ajudes de suport a la inclusió

Caldrà adjuntar:

 • Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió.
 • Justificants o pressupostos acreditatius de les despeses previstes.
 • Document acreditatiu de la discapacitat amb expressió del percentatge reconegut.
 • Document acreditatiu de la situació física, mental o de salut en que se justifica la sol.licitud de l’ajuda a la inclusió (únicament les persones que no tinguen certificat de discapacitat).

Més información en pagos.erasmus@uv.es i en la Unitat de Suport a la Discapacitat.


Beques curs 2023-2024

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajuda econòmica més important que reben els i les estudiants és la que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del seu propi pressupost. La quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca oscil·lava entre els 250 i els 350 euros mensuals. Els i les estudiants amb menys oportunitats reben un complement de 250 euros addicionals al mes. A aquest efecte, és alumnat amb menys oportunitats el que tinga beca general del Ministeri, l'alumnat discapacitat, el que pertanga a una família nombrosa o monoparental i el que siga víctima de terrorisme o violència de genere. El Servei de Relacions Internacionals comprova d'ofici aquestes circumstàncies, en ser exempcions de matrícula.

Aquestes beques no cal sol·licitar-les. Tot estudiant de la Universitat de València amb una una estada de mobilitat Erasmus Estudios adjudicada rebrà (sense una altra sol·licitud) la beca econòmica de l'import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudios sense dotació econòmica. Tampoc concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que es convoquen cada any des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Els estudiants han de demanar aquestes beques també l'any en què són Erasmus Estudios.

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Publicació en el DOGV (23/06/2023)

Adjudicació de les beques (14/11/2023)

Beques Santander Erasmus

Resolució d'adjudicació (30/05/2023)

Llista de sol·licituds admeses a baremació (17/05/2023)

Llista de sol·licituds excloses (17/05/2023)

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2023-2024.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2021-2022.
 2. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2021-2022 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Setanta-set (77) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2021-2022. Tenen preferència per a l'obtenció d'aquesta beca l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 per als mateixos estudis universitaris pels quals ha obtingut la beca Erasmus Estudis.

Caldrà presentar sol·licitud a la Universitat de València en forma prevista en la seua convocatòria

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2023-2024 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 14 de març de 2023 a les 23 hores. (Ampliat fins el 27 de març de 2023 a les 23 hores, d'acord amb les indicacions del Banc de Santander)

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 1.000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2021-2022. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2023-2024

Convocatòria de la Universitat de València

Bases Universitat de València

Bases Banc de Santander 

Imprés de sol·licitud

Publicació de l'extracte en el DOGV 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures.També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

La sol·licitud es presentarà a través d’una instància interna

Una vegada s’haja accedit a la instància interna caldrà triar:

 • Tipus d’Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals
 • Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Grup destinatari: Ajudes de suport a la inclusió

Caldrà adjuntar:

 • Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió.
 • Justificants o pressupostos acreditatius de les despeses previstes.
 • Document acreditatiu de la discapacitat amb expressió del percentatge reconegut.
 • Document acreditatiu de la situació física, mental o de salut en que se justifica la sol.licitud de l’ajuda a la inclusió (únicament les persones que no tinguen certificat de discapacitat).

Més información en pagos.erasmus@uv.es, Unitat de Suport a la Discapacitat i en el següent enllaç.


Beques curs 2022-2023

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajut econòmic més important que reben els estudiants i les estudiantes és el que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del pressupost propi. La quantia mensual bàsica d’aquesta beca s’estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 210 i els 310 euros mensuals. Els estudiants i les estudiantes que tinguen beca general per a cursos estudis universitaris reben un complement de 250 euros al mes. Els estudiants i les estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

Aquesta beca no cal sol·licitar-la. Tot estudiant de la Universitat de València amb una beca de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense cap altra sol·licitud) la beca econòmica de l’import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc no concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que cada any es convoquen des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Els estudiants i estudiantes també han de demanar aquestes beques l'any en què són Erasmus Estudis.

Estudiantat Erasmus Estudis (excepte UK)

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Estudiantat Erasmus Estudis amb destinació Regne Unit

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 9 novembre 2022 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2022-2023.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una relació amb la informació rellevant del estudiants i estudiantes que compleixen els requisits de la convocatòria.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es
Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV (25/01/2023)

Beques Santander Erasmus

Resolució d'adjudicació (23/06/2022)

Llista de sol·licituds baremades (22/06/2022)

Llista de sol·licituds admeses a baremació (1/06/2022)

Llista de sol·licituds excloses (1/06/2022)

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2022-2023.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2021-2022 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2020-2021.
 2. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2020-2021 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2020-2021.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre d'Entrada de la Universitat de València amb l'Imprés de Sol·licitud. Abans del 15 de març de 2022.

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2022-2023 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 15 de març de 2022

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 2000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2020-2021. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2022-2023 "Llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (23/12/2021)"

Convocatòria de la Universitat de València

Bases Universitat de València

Bases Banc de Santander

Imprés de sol·licitud

Publicació de l'extracte en el DOGV

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió (abans Necessitats Especials)

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les Ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures. També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

De manera automàtica, rebran el complement de 250 euros/mes com a estudiantat en situació de desavantatge. Aquest darrer complement és incompatible amb el complement per haver sigut becar general del Ministeri d'Educació o per la condició de Refugiat.

Les persones interessades poden demanar rebre'n informació enviant un correu electrònic a la direcció "pagos.erasmus@uv.es". Recomanem també que contacten a la Unitat de Suport a la Discapacitat.

Procediment de sol·licitud d'ajudes de "Suport a la Inclusió".

Data límit de presentació de la sol·licitud: quinze dies abans de la finalització de la mobilitat

Documentació que cal adjuntar:

 1. Formulari de sol·licitud de ajudes "Suport a la inclusió"  en format pdf o en format Word per a adjuntar-lo a la sol·licitud.
 2. Certificat en pdf que expresse el percentatge de discapacitat reconegut.
 3. Un únic fitxer en pdf, amb tots els documents acreditatius de les despeses reals (pressupostos, factures, etc.). Informació sobre les despeses que es poden subvencionar.

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç següent:

https://www.uv.es/einterna

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Erasmus+ NNEE

Documents útils 2024-2025

Documents útils 2024-2025

 1. Abans d'anar-te'n
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació
 3. A la tornada 
 4. Altres documents i recomanacions
 5. Regne Unit. Informació específica

 1. Abans d'anar-te'n

Accepta la beca Erasmus Estudis (del 26 de març al 30 d'abril de 2024). Has d'entrar en la Seu Electrònica de la Universitat de València -Estudiants-Mobilitat-Expedient Erasmus Estudis i completar un formulari en línia molt senzill. Només necessitaràs incloure els 24 dígits (IBAN) d'un compte bancari del qual sigues titular i les dades personals de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergència. En finalitzar l'acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d'haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma realitzats al desembre de 2023 en el Centre d'Idiomes.

Presenta el Conveni de subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus. Es farà arribar a cada estudiant a través del correu @alumni.uv.es.  L'estudiant haurà d'emplenar els camps ombrejats en gris i signar al final. Aquest document i el Contracte d'estudis es presentaran a través de Seu Electrònica de la Universitat de València-Els meus tràmits.

Vídeo tutorial per a annexar documents
Tutorial en pdf per a annexar documents

Presenta el Contracte d'estudis inicial: Hauràs de formalitzar el teu contracte d'estudis a través del Portal Serveis Estudiant i, en el cas que la teua universitat de destinació exigisca el contracte d'estudis en el format Online Learning Agreement (OLA), també hauràs de formalitzar-lo de la forma indicada en el punt 2 següent a través d'Erasmus Without Paper.

 1. A través de Portal Serveis Estudiant

  • Has de formalitzar-lo amb el coordinador acadèmic de mobilitat. Tens la llista de coordinadors/as en aquest enllaç. El contracte conté el llistat d'assignatures que realitzaràs a l'estranger i el reconeixement d'assignatures que obtindràs en el teu grau. Una vegada hages fet la teua proposta de contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d'estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir inicial”). El teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del 12 de juliol. En cas contrari, no podràs fer l'Automatrícula. Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del contracte d'estudis inicial signada (s'admeten signatures escanejades) per l'estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada. Una vegada fet això hauràs de pujar-lo al teu expedient Erasmus Estudis.

 2. A través d'Erasmus Without Paper

  • És possible que alguna universitat sòcia exigisca el contracte d'estudis en el nou format Online Learning Agreement (OLA). Si és així, hauràs de fer el contracte d'Estudis també a través d'aquesta aplicació. Una vegada validat pels coordinadors de la universitat d'origen i destinació, hauràs de descarregar-lo i pujar-lo al teu expedient Erasmus Estudis.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis 

Indicacions de l'Acord d'Aprenentatge

Pots inscriure't en el Online Linguistic Suport "OLS" Test i Curs d'idioma:

La participació en l'OLS és voluntària. És recomanable realitzar-ho abans d'iniciar l'estada al país de destinació i es pot repetir en qualsevol moment.

PAS 1: Crear un compte (perfil, usuari) “EU Login” (conegut com a compte ECAS) en una aplicació de la Unió Europea

PAS 2: Donar-se d'alta en l'aplicació EU ACADEMY

PAS 3: Accedir a l'OLS en Àrea restringida (“Core restricted area”)

Enllaços, instruccions i tutorials en aquest document:

http://sepie.es/doc/educacion-superior/ols/Acceder_a_la_NUEVA_OLS_Info_participantes.pdf

Automatrícula. Abans d'anar-te'n d'estada has de formalitzar la teua automatrícula a la Universitat de València. Una vegada realitzat el contracte d'estudis i després que el teu coordinador acadèmic tanque el teu contracte en l'aplicació informàtica, hauràs d'accedir a l'automatrícula d'acord amb la cita de matrícula que et comuniquen des de la Universitat de València. Està previst que l'automatrícula es puga realitzar a partir del dia 18 de juliol de 2024.

Matrícula d'alumnat amb estada de curs complet: S'incorporarà automàticament la informació del contracte d'estudis. L'alumnat només haurà de confirmar que farà una estada de mobilitat en entrar en la seua automatrícula.

Matricula d'alumnat amb estada semestral: S'incorporarà automàticament la informació del contracte d'estudis. L'alumnat haurà de confirmar que farà una estada de mobilitat semestral en entrar en la seua automatrícula i matricularà les assignatures que vaja a cursar a la Universitat de València.

L'alumnat de mobilitat haurà de pagar a la Universitat de València les taxes de matrícula dels ECTS que l'alumnat incloga en el seu contracte d'estudis. Estarà exempt de fer-ho en la universitat de destí.

Visat. Si viatges a Regne Unit o Turquia necessitaràs un visat, repassa la informació de la secció "Altres documents...". Si eres nacional d'un estat que no pertany a la Unió Europea és molt probable que necessites un visat per a visitar qualsevol país de la UE, contacta amb el consolat del país de destinació.

És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea (Turquia) hauràs de contractar una assegurança privada. Per al Regne Unit, curs complet, t'exigiran pagar un alta temporal en la seguretat social britànica com a part de la tramitació del Visat.

2A la teua arribada a la Universitat de destinació

Certificat d'incorporació. Presenta't en l'Oficina Internacional de la universitat d'acolliment i sol·licita el Certificat d'Incorporació, acceptem els impresos de la universitats sòcies. Per a enviar-ho al Servei de Relacions Internacionals, ho has d'annexar al teu expedient Erasmus Estudis. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.

Modificació del contracte d'estudis.
Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa, on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu coordinador en destinació i pel teu coordinador de mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden ser escanejades o electròniques).

 • Les modificacions realitzades abans del 5 d'octubre generen un nou "Contracte d'estudis inicial" que s'obté clicant sobre "Imprimir inicial" i substitueix els contractes anteriors. El dia 5 d'octubre aquest contracte inicial queda fixat.
 • Les modificacions posteriors al dia 5 d'octubre generen un "Contracte de canvis" (o during) que s'obté (una vegada tancat) amb el boto "Imprimir modificació".
 • Els canvis posteriors generen un nou "Contracte de canvis" que incorpora tots els canvis i substitueix els anteriors documents de canvis. Les modificacions de contracte d'estudis, una vegada signades, s'han de pujar en format pdf a Entreu.uv.es opció "els meus tràmits".

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca sense la documentació esmentada en els punts anteriors.

Sol·licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga consisteix a convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. El període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica si la sol·licitud és presentada amb posterioritat al 31 de juliol de 2024. A més de presentar degudament emplenat l'imprès de sol·licitud de pròrroga en erasmus.estudis@uv.es, s'ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s'ha de demanar abans d'un mes de la finalització de l'estada inicialment prevista.

Sol·licitud de reducció d'estada. Només s'acceptaran les sol·licituds de reducció rebudes abans del 31 de desembre. A més de presentar l'imprès de sol·licitud de reducció a erasmus.estudis@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de primer semestre.

Canvi de semestre. Si es tracta un canvi de primer a segon semestre, s'ha de sol·licitar com a màxim fins al 15 de juliol. Si es tracta d'un canvi de segon a primer semestre, s'ha de demanar abans que les universitats de destinació tanquen el seu primer període de nominacions (consultar amb erasmus.estudis@uv.es). S'ha d'enviar la sol·licitud de reducció a erasmus.estudis@uv.es

3A la teua tornada a València

Certificat d'estada. Es tracta de l'últim document que rebràs en la universitat de destinació. Conté les dates d'inici i fi de la teua estada i és necessari per a fer l'últim pagament de la beca. Ha de presentar-se al Servei de Relacions Internacionals annexant-lo al teu expedient Erasmus Estudis. És important tenir en consideració les instruccions sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i en dors del document.

Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d'un qüestionari d'avaluació de la teua estada Erasmus Estudios. L'informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per l'EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitzes la teua estada i hages presentat el certificat d'arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Beneficiary Module) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l'informe en el termini indicat.

Certificat de notes (Transcript of Rècords: ToR): Ha d'arribar al coordinador acadèmic de la teua titulació. En el cas que la universitat de destinació et faça arribar a tu certificat de notes (en lloc d'enviar-ho directament a la teua facultat) has de fer-li-ho arribar al teu coordinador o coordinadora. Tens la llista de coordinadors en aquest enllaç.

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca sense la documentació esmentada. A més, has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. En cas contrari, hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.

4.  Altres documents i recomanacions

Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza aquest document dirigit a erasmus.estudis@uv.es

Imprès de canvi de compte corrent. Si necessites canviar el teu número de compte corrent, emplena aquest imprès i envia'l a l'adreça pagos.erasmus@uv.es juntament amb una còpia de la cartilla o document similar on consten els 24 dígits, des del teu correu de la universitat.

Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.

Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers exteriors Espanyol. Tria "inscripció consular" i "alta de resident i no resident". Tramita un alta de "no resident". Cap al final de la pàgina es troba l'explicació del procediment concret que ha de seguir-se en l'ambaixada o consolat que s'ha triat.

Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers exteriors Espanyol.

Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant l'ambaixada o consolat turcs.

Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus Estudis concedida i a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al qual viatges. En tot cas, has de saber la Directiva (UE) 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2016 obliga el país d'acolliment a facilitar-te els tràmits.

Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.

Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

5.  Regne Unit. Informació específica

Si viatges a Regne Unit necessitaràs tramitar un visat. Ací trobaràs informació sobre quin visat necessites. Per a curs complet necessites l'Student Visa i hauràs de pagar una taxa. Per a mobilitat semestral no és obligatori obtenir un visat però has d'estar en disposició d'acreditar que compleixes els requisits per a obtenir l'Standard Visitor Visa. Cal estar molt atent a la informació que t'envie la teua universitat de destinació. Els visats ​​per a Regne Unit es tramitaran a través del Visa Application Center de Madrid o Barcelona. En aquest document trobaràs un resum informatiu.

El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació) ha publicat el document Mobilitat al Regne Unit: requisits de visat i altres assumptes relacionats en la seua pàgina web.

Assistència sanitària. Si la teua mobilitat al Regne Unit és de curs complet, et donaran d'alta obligatòria en el National Health Service (la Seguretat Social britànica) i hauràs de pagar una taxa en el moment de tramitar el visat. Si la teua mobilitat al Regne Unit és de duració semestral, podràs triar entre l'alta en el NHS o contractar una assegurança privada.

Si vols una assegurança privada, la Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a https://www.oncampus.es. Altres dues companyies interessants són https://www.guardme.eu i https://universitasmundi.com/

Assegurança complementària. La Universitat de València ha contractat una pòlissa per cobrir algunes contingències que no estan cobertes per la Targeta Sanitària Europea, entre d'altres Responsabilitat Civil, Accidents i Repatriació. La companyia d'assegurances enviarà un certificat individual a cada estudiant a partir del mes d'agost. Consulta les condicions generals de la pòlissa, certificat model individual i el protocol per comunicar amb la companyia d'assegurances CASER. Més informació en el correu electrònic erasmusuv@seguronline.com

 

Contacte

També s'atendrà l'alumnat a través del XatUV

Contacte: Organigrama i directori

Adreça electrònica: relacions.internacionals@uv.es