Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Pla de pensions

És una institució de previsió voluntària i lliure regida pel conjunt de normes que recullen les seues especificacions i que, d’acord amb la legislació vigent en cada moment, determinen els drets i les obligacions de tots els seus elements personals i, en general, les seues regles de funcionament.

Fons de pensions

Patrimoni afecte al pla, que recull les aportacions que aquest regula, més els rendiments que deriven de els aportacions, segons les especificacions del pla, i a càrrec del qual s’atendrà el compliment dels drets derivats d’aquestes especificacions.

Entitat promotora

L’entitat promotora del pla és la Universitat de València. És qui té obligació d'efectuar les contribucions anuals per cadascun de nosaltres, que som partícips del pla de pensions.

Partícip del pla de pensions

És tota persona física que segons aquestes especificacions en puga formar part, des que s’adhereix al pla i mentre manté la condició com a tal, d’acord amb aquest.

Partícip en suspens

S’entén per partícip en suspens el partícip que ha cessat en la realització d’aportacions, directes o imputades, però que manté els seus drets consolidats dins del pla.

Beneficiari del pla de pensions

És qualsevol persona física, tant si ha sigut partícip o no del pla, a favor de la qual, d’acord amb el que disposen aquestes especificacions, es genere el dret a alguna o algunes de les prestacions derivades del pla.

Entitat gestora

ASEVAL: és l’entitat responsable de l’administració i la gestió del fons de pensions en què estiga integrat el pla, sota la supervisió de la Comissió de Control.

Entitat dipositària

BANCAIXA: és l’entitat encarregada de la custòdia i el dipòsit dels valors mobiliaris i altres actius financers integrats en el fons de pensions, i de la realització de qualsevol funció que la normativa aplicable li encomane.

Entitat asseguradora

L’entitat asseguradora és la companyia amb què el pla de pensions contracta l’assegurament de les prestacions definides en forma de capital, renda actuarial, temporal o vitalícia, derivades de les contingències que cobreix el pla.

Comissió de Control del pla de pensions

És l’òrgan màxim de supervisió i control del funcionament i l’execució del pla de pensions. Està formada per representants del promotor, dels partícips i, en el seu moment, dels beneficiaris del pla

Comissió de Control del fons de pensions

És l’òrgan màxim de supervisió i control del funcionament del fons de pensions. Està formada pels representants dels plans de pensions adscrits al fons de pensions.

Contribucions de l’entitat promotora

Quantitats aportades obligatòriament per l’entitat promotora, d’acord amb el que estableixen les especificacions del Pla.

Aportacions del partícip

Quantitats aportades directament pels partícips, d’acord amb el que estableixen les especificacions del pla i segons el procediment que s’acorde amb l’entitat gestora del pla de pensions en relació amb aquest punt.

Drets consolidats

Els drets consolidats dels partícips consisteixen en la quota part del fons de capitalització que els corresponga, determinada en funció de les aportacions, directes i imputades, i els rendiments generats pels recursos invertits, atenent, si és el cas, les despeses i menyscaptes de diner que s’hagen generat.