Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

 • 1119: Habilitat per al treball en equip i en contextos multidisciplinaris.
 • 15221: Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé descansa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • 15222: Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • 15223: Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • 15224: Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • 15225: Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • 1237: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • 1238: Capacitat d'organització, planificació i gestió de la informació.
 • 1239: Utilització del llenguatge científic oral i escrit.
 • 1240: Ús de l'anglès com a vehicle de comunicació científica.
 • 1241: Coneixements d'eines informàtiques per al desenvolupament de les activitats professionals del biòleg.
 • 1242: Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions.
 • 1243: Capacitat de divulgació del coneixement científic.
 • 1250: Comprensió de la naturalesa biològica de l'ésser humà i de les implicacions d'aquesta en la igualtat de drets entre gèneres i grups culturals.
 • 1251: Capacitat d'anàlisi crítica de textos científics.
 • 1252: Aprenentatge autònom i adaptació a noves situacions.
 • 1253: Potenciar la creativitat, la iniciativa i l'esperit emprenedor.
 • 1184: Apreciació del rigor, del treball metòdic i de la solidesa dels resultats.
 • 1185: Potenciació de la capacitat de lideratge.
 • 1186: Desenvolupament d'actituds i de valors de sostenibilitat.
 • 1187: Coneixement i aplicació del mètode científic.
 • 1188: Capacitat d'utilització d'eines matemàtiques i estadístiques.
 • 1189: Coneixement de principis de física i química.
 • 1190: Coneixement del medi físic.
 • 1191: Coneixements sobre història i filosofia de la ciència.