Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

  • CT1: Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats, tenint en compte, sempre, una perspectiva de gènere. … … …
  • CT2: Resoldre tasques o realitzar treballs en el temps assignat per a això mantenint la qualitat del resultat. … … …
  • CT3: Ser capaç de construir un text escrit comprensible i organitzat. … … …
  • CT4: Ser capaç de distribuir el temps adequadament per al desenvolupament de tasques individuals o de grup.
  • CT5: Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats i utilitzant un llenguatge no sexista. … … …
  • CT6: Saber aplicar aqueixos coneixements al món professional, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau amb perspectiva de gènere. … … …
  • CT7: Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema fins a un nivell manejable. … … …