Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Criminologia

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Criminologia I Troncal Formació bàsica Criminologia I
Métodes d'investigació en Ciències Socials Troncal Formació bàsica Mètodes d'investigació en ciències socials I
Victimologia Troncal Obligatori Victimologia
Dret Penal I Troncal Obligatori Dret penal I
Técniques d'investigació quantitativa i qualitativa en criminologia Troncal Formació bàsica Estadística
Dret Processal Penal I Troncal Obligatori Dret processal penal I
Sociologia del Dret Troncal Formació bàsica Sociologia jurídica
Psicologia criminal Troncal Formació bàsica Psicologia criminal
Dret Penal II Troncal Obligatori Dret penal II
Criminologia II Troncal Obligatori Criminologia II
Política criminal Troncal Obligatori Política criminal
Medicina Legal i Ciències Forenses Troncal Obligatori Medicina legal
Prevenció i tractament de la delinqüència Troncal Obligatori Prevenció i tractament de la delinqüència
Processos psicològics aplicats a la conducta delictiva Optatiu    
Dret Processal Penal II Troncal Obligatori Dret processal penal II
Dret internacional i comunitari en matèria criminal Optatiu Optatiu Dret internacional penal
Dret penal de menors Optatiu Obligatori Dret penal de menors
Dret penal i seguretat vial Optatiu Optatiu Seguretat viària
Dret Penitenciari Optatiu Obligatori Dret penitenciari
Fonaments biològics de la personalitat Optatiu Optatiu Psicobiologia de la violència
Intervenció social comunitària Optatiu Optatiu Intervenció social i comunitària preventiva
Pedagogia de la delinqüència: grups especials Optatiu Obligatori Investigació criminal: perfil i informe criminològic
Psiquiatria forense Optatiu Obligatori Psiquiatria forense
Técniques en Anàlisi criminal Optatiu Obligatori Tècniques d'anàlisi criminal