Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

El TFG és un treball autònom, individual i original que cada estudiant ha de fer sota la supervisió d’un tutor o tutora.
Pot consistir en un treball d’investigació o pot tindre una vessant més pràctica o professional, afrontant l’estudi en profunditat d’un supòsit pràctic determinat.

En cas que el TFG consistisca en una investigació, haurà de contenir, al menys, els següents elements:

 • Delimitació de l’objecte d’estudi (justificació i interès del tema, objectius).
 • Metodologia i tècniques d’investigació adequades.
 • Revisió bibliogràfica i de l’estat de la qüestió al de la matèria investigada.
 • Recerca de dades per al treball de camp.
 • Aportacions i conclusions assolides i propostes, si escau.

En cas que el TFG tinga una vessant més pràctica o d’aplicació professional, haurà de contenir els següents elements:

 • Descripció del supòsit de fet.
 • Exposició d’alternatives plantejades.
 • Valoració i fonamentació de les escollides.
 • Conclusions assolides i propostes de solució.

Grau en Dret

 • Llistat d'estudiants (1ª crida)
 • Llistat d'estudiants (2ª crida)
 • Llistat d'estudiants (3ª crida)
 • Llistat d'estudiants (alfabètic)

Llistat de temes i tutors per àrees de coneixement:

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Eclesiàtic de l'Estat
 • Filosofia del Dret
 • Dret Financer i Tributari
 • Història del Dret
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret Romà
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social