Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

 Sol·licitud  per la Seu Electrònica  "ENTREU (Tràmit: Sol·licitud de Títol Universitari i SET)


Lliurament del Títol Universitari

  1. L'interessat/a rebrà notificació que el seu títol està a la nostra Secretaria. 
  2. Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol.
  3.  En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desenvolupa els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, haurà d'aportar els següents documents:
  • Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
  • DNI no caducat de l'autoritzat/da.
  • Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.