Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

  • CG1: Posseir i comprendre els fonaments de l'optometria per a la seua correcta aplicació clínica i assistencial.
  • CG2: Saber aplicar els coneixements adquirits a l'activitat professional, saber resoldre problemes i elaborar i defensar arguments
  • CG3: Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis.
  • CG4: Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
  • CG5: Desenvolupament d'habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un elevat grau d'autonomia.
  • CG6: Conèixer la legislació aplicable en l'exercici professional, amb una atenció especial a les matèries digualtat de gènere entre homes i dones, drets humans, solidaritat, sostenibilitat, protecció del medi ambient i foment de la cultura de la pau.