Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

Programa de Voluntariat Universitari de Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni - Nacions Unides. SeDI-Universitat de València. Curs 2011/2012

[Bases íntegres 2011-2012]

La Delegació per a Estudiants, mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SeDI) convoca les bases per a la selecció de voluntàries i voluntaris per a participar en el Programa de Voluntariat Universitari en Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
La Universitat de València ha participat, des de la seua creació en el curs acadèmic 2001/2002, en la Xarxa de Voluntaris Universitaris d’UNITeS, del Programa de Voluntaris de Nacions Unides, juntament amb altres universitats i sota la coordinació de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Objectiu

El Programa de Voluntariat Universitari de VNU és una iniciativa de l’ONU destinada a incorporar com a voluntàries i voluntaris estudiantes i estudiants de les universitats espanyoles per a col·laborar en les accions encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni relacionats amb la salut, educació, medi ambient i els relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (http://www.un.org). Aquesta convocatòria té l’objectiu de preseleccionar a les estudiantes i als estudiants candidats de la Universitat de València per a participar com a Voluntaris i Voluntàries Universitaris de l’ONU i regular la concessió de les ajudes per a la participació en aquest programa.

Destinataris i requisits

Les destinatàries i els destinataris d’aquesta convocatòria són les estudiantes i els estudiants, que tinguen 25 anys en el moment de la data d’incorporació al lloc de destinació, matriculats a centres propis de la Universitat de València que cursen estudis de grau, màster, llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica, diplomatura i de doctorat en la fase de docència, en el curs 2011-2012. Queden exclosos de la convocatòria els estudiants matriculats en màsters o postgraus no oficials, els estudiants procedents de programes d’intercanvi i els estudiants que cursen estudis interuniversitaris que no hagen pagat les taxes a la Universitat de València.
Les candidates i els candidats hauran d’acreditar i demostrar coneixements d’anglès, així com disposició d’aptituds i capacitats per a desenvolupar tasques de cooperació al desenvolupament i els coneixements i habilitats necessaris per als llocs de destinació de l’ONU als quals s’opte.

Projectes i països de destinació als quals es pot optar

Els projectes i països de destinació als quals podran optar els voluntaris i les voluntàries són els proposats per Nacions Unides per a l’any 2012 i es poden consultar al bloc Voluntariat Universitari-Universitat de València.
Les estudiantes i els estudiants de la Universitat de València podran optar als 20 llocs de destinació (TORs) de la convocatòria general i als llocs de destinació específics per a la Universitat de València.
Es poden escollir un màxim de dos llocs de destinació als quals optar.

Informació sobre la participació dels voluntaris

Per tal que les estudiantes i els estudiants interessats en participar en aquesta convocatòria puguen conèixer l’experiència viscuda per les estudiantes i els estudiants que ja han participat en el programa, es podran consultar al bloc Voluntariat Universitari-Universitat de València

Termini de sol·licitud

El termini de sol·licitud per a la selecció de voluntàries i voluntaris per al curs 2011-2012 està tancat.

Consideració de les estudiantes i els estudiants que participen en el programa

Seran reconeguts com a participants en el Programa de Voluntariat Universitari de VNU per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, i considerats a nivell intern de VNU com a “Voluntaris Internacionals de Nacions Unides” i estaran regulats baix les Condicions de Servei de Voluntaris de Nacions Unides segons apareix reflectit en el conveni signat entre la UAM i Nacions Unides. Les estudiantes i els estudiants que participen en el programa no tindran l’estatus de voluntaris oficials de Nacions Unides.