University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, de 22 d'abril de 2015, per la qual es convoca l'Ajuda Social corresponent a l'exercici 2010, de conformitat amb l’acord de la Comissió d’ajuda Social de la Universitat de València, de data 25 de febrer de 2015.

La Universitat de València estableix el fons d’ajuda social per a l’any 2010, amb una dotació de 170.855€. Una vegada incorporades les diferències que s’arroseguen de convocatòries anteriors, la quantitat final és de 233.881€, per atendre les ajudes que sol·licite el personal de la Universitat pels diferents conceptes fixats en aquesta convocatòria i que es referisquen a l’exercici indicat.
La dotació es distribuirà entre les sol·licituds rebudes d’acord amb els criteris que s’estableixen en aquestes normes. Una vegada ateses totes les sol·licituds amb dret a ajuda sense haver exhaurit el crèdit, l’excedent s’acumularà a l’anualitat següent.

Sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones que formen part de les plantilles de personal fix de la Universitat de València o que hi hagen mantingut algun vincle contractual en les condicions que s’especifiquen a continuació.

  •  Professorat.

Haver prestat serveis almenys durant sis mesos entre l'1 d’octubre de l’any 2009 i el 30 de setembre del 2010.

  •  Personal d’administració i serveis.

Haver prestat serveis almenys durant sis mesos durant l’any natural corresponent a la convocatòria.
En els dos casos, podran sol·licitar les ajudes els hereus legals, en cas de defunció

  • Coeficients correctors de l’ajuda social per als casos de vinculacions temporals o a temps parcial (PDI i PAS).

També podrà beneficiar-se d’aquestes ajudes el personal temporal o a temps parcial. En aquest darrer cas, caldrà justificar fefaentment que no es perceben ajudes en un altre lloc de treball de qualsevol institució pública o empresa privada.
En tot cas, la quantia de l’ajuda es reduirà proporcionalment al temps total treballat durant el període de cobertura i també segons la duració de la jornada.

Termini i sol·licitud

El termini de sol·licitud és des del 27 d'abril al 27 de maig, inclusivament.