Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Reincorporació als estudis de Grau
Exempció de la normativa de permanència
Matrícula a temps parcial
Reconeixement / Transferència de crèdits
Modificació i/o ampliació de matrícula
Avançament convocatòria (finalització estudis)
Prova d'Aptitud/Cursos tutelats (homologació de títols estrangers)
Presentació del Treball Fi de Grau
Anul·lació de matrícula per força major
Devolució de Taxes

Reincorporació als estudis de Grau
 

L'alumnat que el darrer curs acadèmic no estiguera matriculat i vulguera continuar amb els seus estudis de Grau haurà de sol·licitar, (del 15/06/2020 al 15/07/2020), la seua reincorporació mitjançant la  SEU electrònica (procediment Continuació d'estudis: Sol·licitud de data i hora de matrícula 20..-20..)

En el cas d'alumnat d'estudis extingits, es procedirà a l'Adaptació del seu expedient al Grau corresponent.

Exempció de la normativa de permanència
 

Els estudiants i les estudiantes de primer curs de nou ingrés hauran de superar almenys 12 crèdits.

Queden exempts de les limitacions anteriors aquells que justifiquen circumstàncies de força major que puguen haver influit en el rendiment.

El termini de presentació, a la Secretaria del centre, de la sol·licitud d'exempció serà fins al 7 de setembre (més informació)

Matrícula a temps parcial
 

Els terminis de presentació son:

- Alumnat de nou ingrés: del 22-07-2020 fins a 13-09-2020

- Alumnat de segona i posterios matrícules: del  01-07-2020 fins a 15/07/2020

Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant la SEU electrònica (procediment Estudis amb dedicació a temps parcial 20..-20..) (més informació)

Reconeixement / Transferència de crèdits
 

Aquesta sol·licitud es realitzarà  en el període ordinari de la matrícula (més informació)

Modificació i/o ampliació de matrícula
 

Pendent de data. (més informació)

Avançament de convocatòria
 

Tenen dret a fer ús d’aquesta convocatoria els estudiants de la Universitat de València als quals quede per aprovar un màxim de dos assignatures per acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i les Pràctiques Externes curriculars (PE) (més informació)

Prova d'Aptitud/Cursos Tutelats (homologació de títols estrangers)
 

Aquelles persones que havent presentada instancia d'homologació d'un títol universitari estranger al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la resolució de la qual haja estat Favorable prèvia superació de requisits formatius complementaris (prova d'aptitud o assistència a cursos tutelats) poden demanar la realització dels mateixos en aquesta Facultat mitjançant la presentació d'una instància a la Secretaria del Deganat (adjuntant original i còpia de la resolució del Ministeri i fotocòpia de DNI, NIE o passaport)

Presentació i avaluació del Treball Fi de Grau
 

La sol·licitud de defensa i avaluació del Treball Fi de Grau es realitzarà mitjançant el dipòsit del treball a la  SEU electrònica (procediment Treball Fi de Grau 20..-20..) en qualsevol moment; la Comissió del Treball Fi de Grau notificarà les dates i hora de defensa.

Anul·lació de matrícula, total o parcial, per causa de força major
 

Els terminis de presentació son:

- Amb dret a devolució de taxes: fins el 30 de desembre

- Assignatures del primer quadrimestre:  fins el 15 de desembre

- Assignatures del segon quadrimestre, anuals i anul·lació total de matrícula: fins el 15 de maig

Aquesta sol·licitud es podrà realitzar mitjançant la SEU electrònica (procediment Anul·lació de Matrícula per Causa de Força Major 20..-20..). (més informació)

Devolució de Taxes
 

La devolució de taxes es pot sol·lictar des de la SEU electrònica (procediment Devolució de Taxes) (més informació)