University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Accions culturals, artístiques, de promoció universitària, reflexió crítica, divulgació científica, formació complementària, difusió de referents culturals..., en format de taller, jornada, conferència, representació teatral, producció audiovisual, curs o congrés. Si estan organitzades per estudiants de la Universitat de València i impulsen la igualtat entre dones i homes, es poden presentar  a aquesta convocatòria d'ajudes a activitats socioculturals, que gestiona el Sedi en coordinació amb la Unitat d'Igualtat. Unes ajudes que tenen com a finalitat promoure la participació dels estudiants i estudiantes en activitats que afavorisquen la igualtat en el si de la Universitat i en la societat, d'acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València 2019-2021.

Persones destinatàries

Estudiants de la Universitat de València, organitzats en associacions o col·lectius.

Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el DOGV.

Dotació econòmica

Cada associació o col·lectiu pot rebre com a màxim 1.000 euros. 

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

 • Ser un grup d’un mínim de tres estudiants de la Universitat de València agrupats en col·lectius o associacions inscrites en el Cens d’associacions i col·lectius de la UV.
 • Els projectes han de desenvolupar-se entre l’1 de febrer i el 29 de novembre de 2020 en espais propis de la Universitat. 
 • Les activitats per a les quals se sol·licita aquesta ajuda han de respondre a criteris de sostenibilitat, igualtat i accessibilitat universal, tant en el seu disseny com en els recursos materials emprats.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

 • Convocatòria i bases completes [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].
 • Publicació en el DOGV: pendent de publicació. 

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

 • Resolució d’adjudicació de les ajudes a estudiants de la Universitat de València per a la realització d’activitats socioculturals que impulsen la igualtat entre dones i homes [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].
 • Document d’acceptació de l’ajuda.

Termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida: deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la concessió.

4. Organització, difusió i realització de l'activitat

5. Justificació i pagament de les ajudes

 • Memòria justificativa de l’activitat realitzada.
 • Informe econòmic segons el model.
 • Factures i tiquets a nom de l’associació o dels estudiants representants del col·lectiu.
 • Imatges que verifiquen la realització de l’activitat.  

Termini per a la presentació de la justificació: fins al 9 de desembre de 2020, a l’oficina del Sedi del campus de Blasco Ibáñez.