University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Accions culturals, artístiques, de promoció universitària, reflexió crítica, divulgació científica, formació complementària, difusió de referents culturals..., en format de taller, jornada, conferència, representació teatral, producció audiovisual, curs o congrés. Si estan organitzades per estudiants de la Universitat de València i impulsen la igualtat entre dones i homes, es poden presentar  a aquesta convocatòria d'ajudes a activitats socioculturals, que gestiona el Sedi en coordinació amb la Unitat d'Igualtat. Unes ajudes que tenen com a finalitat promoure la participació dels estudiants i estudiantes en activitats que afavorisquen la igualtat en el si de la Universitat i en la societat, d'acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València 2019-2021.

Persones destinatàries

Estudiants de la Universitat de València, organitzats en associacions o col·lectius.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 14 d'octubre al 10 de novembre de 2020.

Dotació econòmica

Cada associació o col·lectiu pot rebre com a màxim 1.000 euros. 

Requisits

Per tal d’obtenir aquestes ajudes, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

  • Ser un grup d’un mínim de tres estudiants de la Universitat de València agrupats en col·lectius o associacions inscrites en el Cens d’associacions i col·lectius de la UV.
  • Els projectes han de desenvolupar-se entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021 en espais propis de la Universitat o en espais virtuals.
  • Les activitats per a les quals se sol·licita aquesta ajuda han de respondre a criteris de sostenibilitat, igualtat i accessibilitat universal, tant en el seu disseny com en els recursos materials emprats.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

Termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida: fins al 5 de gener de 2021.

4. Organització, difusió i realització de l'activitat

5. Justificació i pagament de les ajudes

Termini per a la presentació de la justificació: fins al 10 de novembre de 2021, a l’oficina del Sedi del campus de Blasco Ibáñez.