University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Accions culturals, artístiques, de promoció universitària, reflexió crítica, divulgació científica, formació complementària, difusió de referents culturals, sobre tecnologies de la informació i la bretxa de gènere..., en format de taller, jornada, conferència, xarrada, representació teatral, producció audiovisual, curs o congrés. Si estan organitzades per l’estudiantat de la Universitat de València i impulsen la igualtat entre dones i homes, es poden presentar a aquesta convocatòria d’ajudes a activitats socioculturals que impulsen la igualtat entre dones i homes, i que gestiona el Sedi en coordinació amb la Unitat d’Igualtat. 

Aquestes ajudes tenen com a finalitat promoure la participació dels estudiants i estudiantes en activitats que afavorisquen la igualtat en el si de la Universitat i en la societat, d’acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València 2019-2021.

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) ofereix, a més, un servei d’assessorament, per a qui ho desitge o necessite, en el disseny i realització del projecte. Cal tenir en compte que la comissió d’avaluació analitzarà la documentació presentada i que valorarà els projectes segons els criteris fixats en les bases reguladores de la convocatòria. La puntuació obtinguda determinarà l’import màxim de l’ajuda que pot rebre un projecte, tenint en compte que la puntuació mínima per poder ser beneficiari/ària és de 5 punts.

 

Curs 2021-2022


Per al curs 2021-2022 hi haurà dues convocatòries d’ajudes a projectes socioculturals que impulsen la igualtat entre dones i homes, amb els seus respectius terminis de presentació. 

Persones destinatàries

 • Associacions d’estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Col·lectius que agrupen, com a mínim, tres estudiants i estudiantes.
 • L’estudiantat de la Universitat de València que curse estudis oficials en centres propis, de manera individual o organitzats en grups.

Període d’inscripcions

 • Primera convocatòria: de l’1 al 30 de setembre de 2021. 
 • Segona convocatòria: aproximadament, a l’inici de les classes del segon quadrimestre del curs 2021-2022.

Dotació econòmica

Fins un màxim 1.000 euros per projecte. 

Requisits

 • Els projectes han de ser dissenyats i organitzats per l’estudiantat de la Universitat de València i s’han de desenvolupar en espais de la Universitat, si són presencials.
 • Les activitats han de respondre a criteris de sostenibilitat, igualtat i accessibilitat universal, tant en el disseny com en els recursos materials que s’hi utilitzen.
 • Les activitats hauran de celebrar-se entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 de març de 2022, per a les sol·licituds de la primera convocatòria, i entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de 2022, per a les sol·licituds de la segona convocatòria.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

 • Primera convocatòria: 
  • Convocatòria i bases reguladores [tauler oficial de la UV].
  • Data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: 13 d'agost de 2021.
 • Segona convocatòria: 
  • Convocatòria i bases reguladores [tauler oficial de la UV]. Pendent. 
  • Data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: pendent de publicació.

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

 • Primera convocatòria: 
  • Publicació de la resolució d’adjudicació al tauler oficial de la UV.
  • Document d’acceptació de l’ajuda.
   Cal parar atenció al termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida.
 • Segona convocatòria: 
  • Publicació de la resolució d’adjudicació al tauler oficial de la UV.
  • Document d’acceptació de l’ajuda.
   Cal parar atenció al termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida.

4. Organització, difusió i realització de l'activitat

5. Justificació i pagament de les ajudes

Termini per a la presentació de la justificació:

Primera convocatòria: fins al 30 de maig de 2022.
Segona convocatòria: fins al 30 de novembre de 2022