University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Les ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb representació en el Claustre de la Universitat de València tenen per objectiu donar suport a aquestes entitats per a realitzar activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, sense finalitat lucrativa, que s’adrecen a estudiants de la Universitat de València. Les iniciatives han de servir per a fomentar la implicació d’estudiants en els òrgans de govern, la formació en competències per a la representació, la difusió dels recursos i serveis de la Universitat adreçats a estudiants i l’elaboració de material de difusió i comunicació que incentive la participació electoral o en general. 

Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques que han esdevingut representants d’estudiants com a resultat de les eleccions al Claustre de la Universitat de València celebrades el 21 de novembre de 2019. Es tracta d’una concessió directa. 

Dotació econòmica

Proporcional al nombre de representants en el Claustre.

Requisits

  • Les ajudes concedides s’han de destinar a activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, realitzades entre la data de l’acceptació de l’ajuda i el 30 de novembre de 2020. 
  • Complir les normes per a l’execució de les ajudes establertes en l’annex III de la resolució de la concessió.   

Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

  • Resolució de 3 de desembre de 2019, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d'electors d'estudiants amb representació en el Claustre de la Universitat de València de l'any 2019. [Tauler oficial UV]

2.- Acceptació de les normes i de les ajudes

  • Document per a associacions (Annex IV) o per a representants de col·lectius o agrupacions d’electors (Annex V). 

El termini per a acceptar l’ajuda concedida finalitza el 28 de febrer de 2020.

3.- Producció, difusió i realització de l’activitat

  • Logotip per a integrar en els instruments de comunicació.
  • Informeu de canvis en les activitats programades i, si ho necessiteu, consulteu els vostres dubtes i assessoreu-vos en el Sedi.

4.- Pagament de les ajudes

  • Memòria de les activitats realitzades, acompanyada de fotografies, imatges, recursos, etc. que evidencien la seua execució. 
  • Relació detallada de les despeses de l’activitat, segons el model de l’annex VI.
  • Fitxa de tercers.

La documentació justificativa de la realització de les activitats s’ha de presentar abans del 30 de novembre de 2020.


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a participa@uv.es

Arran de la declaració de l’estat d’alarma hem suspès l’atenció telefònica i la presencial.