University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

NORMATIVA GENERAL

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001.
  • Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA

En general, el Servei d’informàtica es troba sotmès a tota la legislació vigent aplicable en matèria de seguretat de la informació, protecció de dades, administració electrònica i procediment administratiu.

Informació original al SAP