University of Valencia logo Logo Institutional chairs Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Gestió informatitzada per al desenvolupament d'activitats.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en la direcció i gestió dels recursos de les Càtedres per al desenvolupament de les seues activitats.

5. Descripció

 • Des de la Càtedra Banco Santander per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària de la Universidad de Zaragoza mantenim una gestió completament informatitzada en tots els passos necessaris per al desenvolupament de les activitats que realitzem, organització, publicitat, inscripcions, certificats, comunicació, publicació de resultats, etc. La gestió informatitzada es du a terme des de la implementació d'un lloc web propi de la càtedra fins al disseny d'una manera mòbil d'aquesta, passant per la gestió de diferents canals en xarxes socials (Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare, authorStream), la gestió totalment online del Premi Santander (tant en el procés de presentació de candidatures com en el de valoració per part del jurat), inscripcions en les diferents activitats (jornades, cursos de formació, conferències, seminaris, tallers) o el disseny i programació d'apps per a mòbils en alguna activitat.

6. Resum i Destinataris

 • Els destinataris d'aquesta bona pràctica són els participants en les activitats que organitza o en les quals col·labora la nostra càtedra. La implementació de tots els desenvolupaments web que ací es comenten s'han dut a terme per personal propi de la càtedra. Més concretament:
 • El lloc web de la càtedra està construït sobre WordPress. La instal·lació d'aquest CMS, així com el disseny, construcció, manteniment i gestió del contingut, es realitza exclusivament des de la càtedra. Per a cada activitat es facilita l'accés a tota la informació prèvia a l'esdeveniment, a la inscripció de forma online, a l'accés a la documentació, a l'emissió de certificats i a un lloc web de referència on acudir a consultar tot el concernent a l'activitat una vegada que aquesta ha conclòs. A més, s'ha construït aquest lloc web amb un disseny responsive o adaptatiu, per a la seua correcta visualització en diferents dispositius, des d'ordenadores d'escriptori a tablets i mòbils.
 • La gestió del Premi Santander es fa completament online. Per a la presentació de les candidatures es disposa d'una aplicació web de desenvolupament propi que té una interfície amigable per a l'usuari, des d'on ha d'introduir tots els camps requerits per a validar la proposta. Des d'una altra interfície d'administració poden accedir els membres del jurat per a valorar els treballs, seleccionar la seua proposta de candidatura guanyadora i fallar finalment el premi.
 • Per a la inscripció en la Jornada de Bones Pràctiques en la Docència Universitària amb Suport de TIC, que s'organitza anualment des de fa vuit anys, tant la inscripció com a assistent com l'enviament dels resums de les comunicacions es realitza a través de dos formularis dissenyats específicament per a aquest propòsit.
 • Per a cada edició del Cicle Santander es disposa d'un formulari ad hoc per a formalitzar la inscripció.
 • L'observatori de bones pràctiques en la docència universitària amb suport de TIC disposa d'un apartat on és possible inserir una bona pràctica perquè siga publicada en ell. El disseny d'aquesta interfície està dissenyat des de la càtedra amb la restricció que la bona pràctica no serà pública fins que siga validada des de la càtedra. Tota la gestió dels projectes de suport a la innovació docent es realitza tanmateix via online, amb formularis dissenyats particularment per a cadascun d'ells.
 • Tota aquesta gestió informatitzada possibilita exportar les dades de manera senzilla i realitzar estadístiques de participació per tipus d'esdeveniment, departament o centre. De la mateixa manera facilita la creació d'una base de dades amb els participants per a posteriors comunicacions via telemàtica, i d'una llista de distribució de correu electrònic.
 • Per una altra part, s'han creat canals en diferents xarxes socials amb una mateixa identitat digital. Des de Twitter i Facebook es difon tota informació relacionada amb la càtedra i les seues activitats; en YouTube s'allotgen els registres que es realitzen en diferents actes (conferències, taules redones, seminaris) i que després s'embeuran en el lloc web de la càtedra; en SlideShare i authorStream s'allotgen les presentacions i documents associats a algunes activitats que novament seran embeguts en el nostre web.
 • Finalment, destacar que es va desenvolupar una app per a dispositius mòbils Android específicament per a la III i la IV Jornada de Bones Pràctiques en la docència universitària amb suport de TIC per a l'accés dinàmic al programa, assistents, sessions, plànols d'ubicació, què ocorre en cada moment, galeria de fotos, xarxes socials, etc. que podia descarregar-se en el mòbil mitjançant un codi QR.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de recurs

Cátedra Banco Santander. Universidad de Zaragoza

 
Per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària WEB
Sol·licituds i administració al Premi Santander X edició del Premi Santander de la “Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza” WEB

Cátedra Santander Unizar

Canal de YouTube

VIDEO/WEB
Cátedra Santander Unizar Perfil de Facebook

XARXA SOCIAL

Cátedra Santander Unizar Perfil de Twitter

XARXA SOCIAL

Cátedra Santander Unizar Canal en SlideShare PRESENTACIÓ/WEB
Cátedra Santander Unizar

Canal en authorStream

WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • La gestió informatitzada en l'organització de qualsevol esdeveniment facilita molt el treball en un sentit bidireccional, tant per als assistents com per a l'organització. Per als assistents és molt còmode, no solament accedir a la informació prèvia de l'esdeveniment via web, sinó la forma d'inscriure's de manera online, així com tenir accés posterior a la documentació generada en la pròpia activitat (registres, presentacions, fotos). Per a l'organització és molt útil disposar de tota la informació informatitzada dels assistents, la qual cosa permet fàcilment generar certificats, realitzar estadístiques de participació i generar llistes de correu per a mantenir una comunicació fluïda amb els assistents. D'altra banda, per a la gestió del jurat del Premi Santander, el disposar d'una aplicació web pròpia permet que tot el procés puga realitzar-se telemàticament, evitant les reunions presencials, més costoses si cap quan tres dels cinc membres del jurat són experts externs a la Universidad de Zaragoza i, per tant, resideixen fora, la qual cosa fa més complicat concertar reunions presencials. L'ús de les xarxes socials, a més de permetre accedir a un nombre major de persones, permet tenir tota la documentació emmagatzemada en el núvol i presentar-la en el lloc web d'una manera ràpida i còmoda.

Resultats reeixits (20%)

 • Amb aquesta bona pràctica s'han aconseguit agilitzar tots els processos d'inscripció, certificats, comunicació via correu electrònic, estadístiques de participació i gestió de la documentació generada en cadascuna de les activitats realitzades des de la càtedra. D'altra banda, la informatització de la gestió del Premi Santander ha sigut fonamental per al seu desenvolupament, tant per a la formalització de sol·licituds com, sobretot, per al procés de valoració per part del jurat, en realitzar-se totalment de forma telemàtica. Quant a les xarxes socials, el nombre de visites es pot considerar bastant bo per al propòsit que es persegueix amb la seua presència. Per exemple, en YouTube s'han aconseguit les 11 000 visualitzacions en els més de cent vídeos allotjats; en SlideShare, 27 000 visualitzacions en l'últim any per als quasi tres-cents documents emmagatzemats; en authorStream més de 5000 visualitzacions en les quaranta-cinc presentacions allotjades.

Innovació (10%)

 • La gestió informatitzada de les activitats que realitzem des de la càtedra és una bona pràctica que hauria de seguir-se hui dia en qualsevol procés de gestió. En moltes ocasions ens trobem que la comunicació amb l'usuari es realitza bàsicament per mitjà del correu electrònic, tant per a les inscripcions com per a l'enviament i recepció de documentació, amb el que es genera una quantitat de correus molests tant per als participants com per a l'organització.

Sostenibilitat (20 %)

 • Tota la gestió informatitzada que presentem ací es realitza exclusivament per personal i fons propis de la Cátedra Banco Santander, per tant la seua sostenibilitat està garantida al cent per cent.

Replicabilitat (20%)

 • Es tracta d'una bona pràctica transferible a qualsevol altra càtedra, independentment de l'àmbit en el qual treballe, perquè no se circumscriu a una temàtica concreta.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Aquesta bona pràctica s'ha realitzat des de l'inici de les activitats de la càtedra, per la qual cosa no es disposen de dades per a comparar aquesta gestió amb altres models diferents. El que hem apreciat són mostres de felicitació per part dels participants en les activitats organitzades des de la càtedra per aquest sistema que els sembla molt apropiat; així com dels diferents membres del jurat del Premi Santander en les seues deu edicions que els sembla molt còmode i, sobretot, eficaç poder realitzar tot el procés de valoració de les candidatures sense necessitat de desplaçar-se presencialment. Com hem comentat en l'apartat de resultats, les visites o visualitzacions del contingut de les xarxes socials de les que disposem són bastant bones en relació al nombre de participants en les activitats organitzades des d'aquesta càtedra, la qual cosa convida a continuar alimentant-les.