Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

CALENDARI PROCESOS GESTIÓ ACADÈMICA SERVEI D'ESTUDIANTS

CALENDARI DE GESTIÓ ACADÈMICA 2020-21 de la facultat de magisteri

PROCESSOS ADMINISTRATIUS PER A L’ACCÉS A LA FACULTAT

PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE MATRÍCULA

PROCESSOS ADMINISTRATIUS POSTERIORS A LA MATRÍCULA

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRACTICUM

FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 

Processos administratius PER A L’accés a la Facultat

 

ADMISSIÓ MAJORS 25 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació

 

Informació, requisits, inscripció, proves, temaris…

Per a accedir a la informació punxa ací

·         Inscripció prova: del 3 al 21 de febrer de 2020

·         Prova: punxa ací

Publicació resultats

Web Universitat de València

 Per a accedir a la informació punxa ací

Normativa

       RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de noviembre de 2008).

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació.

Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per majors de 25 i 45 anys.

      ORDRE 38/2011, de 31 de maig de la Conselleria d'Educació

Tornar a inici. Torna inici      

  

ADMISSIÓ MAJORS 40 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació 

 

Informació, requisits, inscripció, baremació…

Per a accedir a la informació punxa ací

Inscripció a la prova: del 3 al 21 de febrer de 2020

Entrevista d’aptitud: pendent de data. Publicació en pàgina web de la Facultat www.uv.es/magisteri. Es citarà les/els aspirants.

Publicació resultats

Publicació resultats valoració mèrits i llistat d’admeses/os i excloses/os: punxar ací

Publicació resultats entrevista aptitud: punxar ací

Important El resultat final será la suma de tots els elements de la fase de valoració de mèrits i permetrà ordenar les sol·licituds en el procés de preinscripció al grau, sempre que el resultat de l’entrevista haja sigut d’apte.

Normativa

      ACGUV nº 52/2010 del Consell de Govern de la Universitat de València.

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria de Educació

 

Tornar a inici. Torna inici

   

 

ADMISSIÓ MAJORS 45 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació 

 

Informació, requisits, inscripció, proves, materials didàctics…

 

 

Per a accedir a la informació punxar ací

Inscripció a la prova: del 3 al 21 de febrer de 2020

Prova escrita: punxe ací

Entrevista d’aptitud: pendent de data. Publicació en pàgina web de la Facultat www.uv.es/magisteri. Es citarà les/els aspirants.

Publicació resultats entrevista aptitud

 

Web Facultat de Magisteri:

Per a consultar resultats punxar ací

 

Publicació resultats definitius proves

Web Universitat de València:

Per a consultar resultats punxar ací

Normativa

       RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de novembre de 2008).

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d’Educació.

       Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per majors de 25 i 45 anys

Tornar a inici. Torna inici

     

PREINSCRIPCIÓ

 

Actuació

Procediment a seguir

Terminis

Informació

Informació general, ponderacions, reserva de places, notes de tall de cursos anteriors… Punxar  ací

Establerts al calendari de Conselleria

calendari preinscripció 2020

calendari i instruccions GVA

Sol·licitud La preinscripció en la Comunitat Valenciana es realitza telemàticament, mitjançant el següent formulari
Resultats preinscripció

Per a consulta de resultats, a la web de Conselleria, entrar al següent enllaç

 En premsa (pendent de publicació)
Presentació reclamacions a resultats preinscripció Per a presentar reclamació als resultats de la preinscripció, entrar al següent enllaç
Resolució reclamacions preinscripció Per a consultar la resolución a una reclamació, entrar al següent enllaç
Llistes d'espera Per a información general i funcionament de llistes d’espera de la Facultat de Magisteri, punxar el següent enllaç

Normativa

      Resolució de 31 de març de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de la Conferència General de Política Universitària per el que es determinen les dates límit de preinscripció, de publicació de llistats d'admesos i de inici del periode de matriculació en les universitats públiques per al curs acadàmic 2020-2021

Tornar a inici. Torna inici

     

REANUDACIÓ D’ESTUDIS – SOL·LICITUD DATA DE MATRÍCULA

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de data de matrícula (per a la reanudació d’estudis universitaris)

La sol·licitud de data de matrícula es farà per Seu Electrònica entreu.uv.es El nom del tràmit és “sol·licitud de data de matrícula per reanudació d’estudis 2020-21”.

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2020

Informació important

·         Les/els estudiants que per qualsevol motiu (excepte no cumplir les normes de permanència), hagen abandonat els seus estudis i no estigueren matriculats el curs 2019-20, o estigueren matriculades/ats però hagen anul·lat la seua matrícula, poden sol·licitar la reanudació dels seus estudis i cita de matrícula mitjançant aquest tràmit.

·         Quan havent iniciat estudis en aquest centre hagen sol·licitat el trasllat a un altre centre, per a continuar els estudis que al seu dia van iniciar a aquest centre, cal sol·licitar novament admissió, bé per preinscripció, o per admissió d’estudiants amb estudis universitaris oficials parcials espanyols o estrangers, però no seria posible sol·licitar data de matrícula per reanudació d’estudis. 

·         Per a estudiants de diplomatura o de plans anteriors al Grau no finalitzats, cal sol·licitar l’adaptació als estudis de grau.

·         Les/els estudiants que hagen sol·licitat data de matrícula per reanudació d’estudis, eixiran ordenats en l’ordenació de matrícula com la resta d’estudiants (dins de l’ordenació  de segones matrícules), i es matricularan online en la data i hora indicades. Per veure cita de matrícula, punxar ací. Per a formalitzar la seua matrícula, punxar ací (portalalumne).

- No podran sol·licitar el reinici d’estudis universitaris les/els estudiants que hagen estat matriculats en els cursos 2018/19 o 2019/20 i no hagen superat 12 crèdits en qualsevol d’aquestos cursos.

Normativa

Reglament de matrícula ACGUV 107/2017 de 30 de maig de 2017

Reglament de permanència de les/els estudiants de la Universitat de València, ACSUV 2009/349 de 23 de juliol de 2009

 Tornar a inici. Torna inici

ADMISSIÓ PER CONTINUACIÓ D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS O ESTRANGERS (trasllat d’expedient)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (entreu.uv.es). El tràmit es denomina “Admissió per canvi d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers” (procediment EST_ACU20).

De l’1 al 24 de juliol  de 2020

Requisits

-       Podran sol·licitar l'admissió als estudis de grau impartits en la Facultat de Magisteri:

A.Les/els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

B.Les/els estudiants amb estudis universitaris oficials estrangers parcials, o   

 totals que no hagen obtingut l'homologació del títol a Espanya.

-       Als estudiants se'ls haurà de poder reconéixer un mínim de 30 crèdits.

- No seran admeses les sol·licituds d'estudiants procedents d'altres universitats amb sis convocatòries esgotades en els estudis universitaris ja iniciats.

Documentació a presentar

Documentació a presentar (punxar ací)

Resolució

Abans del 30 de setembre de 2020 (data sotmesa a possible modificació del calendari acadèmic, amb motiu del COVID-19).

Matrícula

S'informarà a les/els estudiants admeses/os, via telemàtica, del procediment a seguir per a formalitzar la seua matrícula.

Abans del 30 de setembre de 2020 (data sotmesa a possible modificació del calendari acadèmic, amb motiu del COVID-19).

Important

 • Requisit reconeixement mínim 30 crèdits. Dels crèdits aprovats per l'alumna/e en el Grau des del qual inicia el trasllat, se li han de poder reconéixer un mínim de 30 crèdits perquè es puga tramitar la sol·licitud d'admissió amb estudis oficials parcials. Per a això, l'estudiant pot consultar els antecedents de reconeixements de crèdits que consten en la nostra base de dades, en els següents enllaços:

Antecedents reconeixements estudis cursats en Universitat de València

Antecedents reconeixements estudis cursats en altres universitats

 • Per als criteris de prelació i ordenació de les sol·licituds, punxar ací

 • En el cas d'estudis espanyols, l'admissió i adjudicació de plaça implicarà el lliurament de la carta d'admissió, amb la qual l'estudiant admessa/és haurà de gestionar el trasllat d'expedient acadèmic en la universitat de procedència. En el moment de la matrícula s'haurà d'aportar el resguard de pagament de les taxes del trasllat d'expedient.

 • L'admissió per a prosseguir estudis en la Facultat de Magisteri, comporta la realització d'almenys 30 crèdits, a més del treball Fi de Grau corresponent.

 • Atés que les/els estudiants provinents d’altres universitats tindran alguns crèdits reconeguts, probablement hauran de matricular-se d'assignatures de diferents cursos i, per als cursos següents, estaran condicionats a la normativa d'ordenació de matrícula.

Normativa

         Estudiants procedents de sistemes educatius espanyols:

• Reial decret 412/2014 de 6 de juny (B.O.E. 7-6-2014).

• Reglament de la Universitat de València sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (Consell de Govern de 27 de juliol de 2010 (ACGUV 156/2010), modificat en Consell de Govern de 27 de març de 2012 ACGUV 72/2012)

• Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l'ordenació de les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat de 13/05/2014).

 

Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers:

• Reglament de la Universitat de València sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (Consell de Govern de 27 de juliol de 2010 (ACGUV 156/2010), modificat en Consell de Govern de 27 de març de 2012 ACGUV 72/2012)

• Reial decret 412/2014, de 6 juny (BOE 7-6-2014).

• Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE 30-10-2007).

• Reial decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014).

• Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny (BOE 10-6-2005).

• Acord del Consell de Coordinació Universitària, de 25 d'octubre de 2004 (BOE 15-03-2005).

• Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l'ordenació de les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat de 13/05/2014).

Tornar a inici. Torna inici      

 

ASSEMBLEES INFORMATIVES PREVIES A LA MATRÍCULA

ALUMNES DE PRIMER CURS

Actuació

Lloc

Data

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des d’A a L

Aula d'Educació Física

Pendent de publicació

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des de M a Z

Aula d'Educació Física

Pendent de publicació

 Tornar a inici. Torna inici

Processos administratius DE MATRÍCULA

 

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL (matrícula entre 24 i 36 crèdits)

    

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud alumnes de 1er curs

Secretaria de la Facultat/Centre

Pendent de publicació

Sol·licitud alumnes de 2on, 3er i 4art curs

Seu electrònica (ENTREU: EST_DEDPAR19) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

De l'1 al 15 de juliol de 2020

Causes

Activitat laboral, pràctica esportiva d’alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil, altres causes justificades.

Documentació

Totes les causes al·legadas hauran d’estar justificades documentalment; la documentació s’haurà de presentar amb la sol·licitud

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.  

Tornar a inici. Torna inici      

 

MATRÍCULA

2020-2021

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sobres de matrícula 1er curs

València: recollir en l'Assemblea Informativa

Ontinyent: acudir a secretaria Centre

Pendent de publicació

Matrícula 1er curs

Admesos en València:  

Consulteu cita

Admesos en Ontinyent:  

Consulteu cita

Lliurament de documentació i expedició del carnet d'estudiant: pendent de publicació

Crides llista d'espera

(si hi ha vacants)

Web preinscripció conselleria:

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

 

Primera crida: 

Segona crida: 

Tercera crida: 

 

Matrícula crides llista d'espera

(si hi ha vacants)

Admesos en València: aula de matrícula de la Facultat

Primera crida: 

Segona crida: 

Tercera crida: 

Admesos en Ontinyent: aula de matrícula del Centre

Matrícula 2on, 3er i 4art curs

Alumnes de València 

Consulteu cita

Alumnes de Ontinyent 

Consulteu cita

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. 

 Tornar a inici. Torna inici

 

CANVIS DE GRUP

    

Actuació

Procediment a seguir

Termini

IMPORTANT

Per tal que puga autoritzar-se el canvi de grup o de torn, serà necessari que hi haja plaça vacant i que la petició de l’estudiant s’ajuste a les condiciones previstes en aquesta normativa.

Sol·licitud tots els alumnes (model: www.uv.es/magisteri)

 

Període de matrícula

Causes i documentació justificativa

Ajustos de matrícula (canvi de grup o de torn horari) per coincidència horària de les assignaturesQuan el  solapament horari està ocasionat per assignatures pendents: aquestes es matricularan en el torn horari (matí o vesprada) contrari al de la resta d’assignatures.

Canvi de torn horari (matí a vesprada o viceversa) per pràctica esportiva d’elit o d’alt nivell. Credencial corresponent o amb fotocòpia del DOCV o del BOE en què es faça pública.

Canvi de torn horari per necessitats educatives especials derivades de discapacitat. Certificat de discapacitat, certificat mèdic o d’altres professionals que acrediten la situació que s’al·lega. Així mateix, la Facultat verificarà la necessitat del canvi mitjançant informe demanat a la Unitat per a la Integració de Persones  amb Discapacitat (UPD).

Canvi de torn horari per activitat laboral regular acreditadaInforme de vida laboral actualitzat, contracte laboral on conste  la jornada i l’horari de treball.

Canvi de torn o de grup per altres causes de força major justificadesS’hauran d’aportar els documents que justifiquen fefaentment la causa al·legada.

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Tornar a inici. Torna inici

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

IMPORTANT

Perque puga autoritzar-se l’ampliació de matrícula, serà necessari que hi haja plaça vacant i que s’ acomplisquen les condicions de terminis i documentació.

Sol·licitud tots els alumnes (model en www.uv.es/magisteri)

 

Període de matrícula

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Tornar a inici. Torna inici        

 

ProceSsos administratius posteriors a la MATRÍCULA

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA - per a finalitzar estudis en octubre/novembre

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU: ADECON) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Periode de matrícula.

Requisits

- Tindre pendent d’aprovar un màxim de dues assignatures, de les quals no es matriculen per primera vegada, per a concloure els estudis en què es troben matriculats.

- L’estudiant haurà de sol·licitar l’avançament per a totes les assignatures que li falten per aprovar

Resolució

Secretaria de la Facultat/Centre

Pendent informació Servei Estudiants

Data exàmens

Consulta web Facultat/Centre

Pendent informació Servei Estudiants

Treball Fi Grau

Dipòsit: A través de la seu electrònica (ENTREU) en la web la Universitat de València (www.uv.es).

Defensa pública (per als alumnes que ho sol·liciten)

Lliurament informe raonat: Pendent informació Servei Estudiants

Dipòsit del TFG per ENTREU: Pendent informació Servei Estudiants

Defensa pública, a petició de l'alumne: Pendent informació Servei Estudiants

No es podrà demanar l’avançament de convocatòria de cap assignatura quan una de les assignatures pendents siga Pràctiques III,  ja que es realitzen durant el segon quadrimestre.

Per a aquelles assignatures que no hagen estat superades en la convocatòria extraordinària, la segona convocatòria serà la primera convocatòria ordinària de l’assignatura (en cap cas existirà una tercera convocatòria)

 Tornar a inici. Torna inici      

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER CAUSES DE FORÇA MAJOR

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud 

A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València (www.uv.es/entreu)

Anul·lació assignatures del primer quadrimestre: de l'1 d'octubre al 15 de desembre de 2019

Anul·lació assignatures del segon quadrimestre i anul·lació total: de l'1 de novembre al 15 de maig de 2020

Causes

Malaltia, feina o causes d’índole professional, pèrdua econòmica de la unitat familiar, altres causes justificades.

Documentació

Totes les causes al·legadas hauran d’estar justificades documentalment; la documentació s’haurà de presentar amb la sol·licitud (adjuntar en format pdf amb la petició a través de ENTREU)

Resolució

La resolució del Vicerectorat d’Estudis serà comunicada a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU)

- A totes aquelles i aquells alumnes de primer curs a les quals se'ls haja anul·lat la matrícula per causes de força major tindran dret a la reserva de plaça en el mateixos estudis en el curs immediatament posterior.

- L’anul·lació de matrícula donarà dret a la devolució de l’import de la matrícula abonat sempre que la sol·licitud d’anul·lació es faça abans del 31 de desembre. Aquesta devolució de taxes haurà de ser sol·licitada per l’alumnat mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU)

- Les peticions d'anul·lació d'assignatures que es vulguen sol·licitar abans de l'1 d'octubre s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri

- Les peticions d'anul·lació total que es vulguen sol·licitar abans de l'1 de novembre s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.

Tornar a inici. Torna inici

         

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER IMPAGAMENT DE TAXES

   

Actuació

Procediment a seguir

Termini

D'ofici

Anul·lació de la matrícula després de la notificació oficial i finalització del termini establert per al seu pagament

Pendent de publicació

Causes

Impagament de la matrícula

Resolució

Les anul·lacions seran resoltes pel degà de la Facultat

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017)

 Tornar a inici. Torna inici        

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

(Convalidació d'assignatures)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU)

En període de matrícula, una vegada formalitzada aquesta, segons el que s’estableix en l’art. 10.3 de l’ACGUV 126/2011.

Documentació

- Certificat acadèmic oficial.

- Còpia del pla d’estudis segellada pel centre d’orige, en el cas d’estudis cursats en altres universitats.

- Guies docents de les assignatures, degudament segellades pel Departament o centre d’orige, en el cas que no figuren en el llistat d’antecedents de reconeixements com FAVORABLES.

- En el cas d’estudis estrangers, document amb la denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari (en el cas de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el SET), on conste totes les assignatures cursades, notes… En el certificat haurà de constar el nombre de crèdits ECTS i calificacions o, en defecte d’això, sistema de calificació i traducció dels crèdits cursats.

En el cas que la documentació requerida no estiga redactada en alguna de les llengües oficials de la Universitat de València, haurà de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat. A més a més, en el cas que els estudis aportats no hagen sigut cursats en l'Espai Europeu d'Educació Superior, hauran d'estar degudament legalitzats (postil·la de la Haia).

Per a estudis cursats a l'estranger, serà necessari presentar, degudament emplenada, la declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, amb la nota mitjana calculada en base 10, que pot sol·licitar en Ministeri d'Educació (declaració equivalència) 

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

 - La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l'interessada/at.

-  Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessada/at puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

- Sempre que el títol d'orige i el de destinació pertanyen a la mateixa branca de coneixement, es reconeixeran almenys 36 crèdits de formació bàsica.

- En cap cas es podran reconéixer els crèdits corresponents al Treball Fi de Grau.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

 Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Antecedents reconeixements assignatures cursades en la Universitat de València

Antecedents reconeixements assignatures cursades en altres universitats

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS SUPERIORS NO UNIVERSITARIS (Convalidació Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS- F.P.)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU)

En període de matrícula, una vegada formalitzada la mateixa, segons el que s'estableix en l'art. 10.3 de l'ACGUV 126/2011.

Documentació - Certificat acadèmic oficial en el qual conste el desglossament per assignatures i qualificacions, així com la nota mitjana del CFGS.

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l'interessada/at.
 • En cas que l'alumna/e sol·licite reconeixement de crèdits des de CFGS i des d'un altre Grau (universitari), haurà d'indicar-ho en el moment de la sol·licitud, en l'apartat d'observacions, ja que tots dos expedients han de ser tractats com un únic reconeixement en el seu expedient.
 • Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessat puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.
 • En el cas dels Graus oferits per la Facultat de Magisteri, únicament s'estableix equivalència i reconeixement de crèdits entre el CFGS d'Educació Infantil i el Grau de Mestre/a en Educació Infantil, quedant per tant exclòs el reconeixement de crèdits des de qualsevol altre CFGS.
 • Per a poder sol·licitar el reconeixement de l'assignatura “33641-Pràctiques escolars en l’educació infantil II”, serà necessari tindre superats 100 crèdits, així com l'assignatura “33640-Pràctiques escolars en l’educació infantil I”.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

R. D. 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

Antecedents reconeixement crèdits CFGS Infantil

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

En qualsevol moment, en el curs acadèmic en el qual l'alumne estiga matriculat de TOTS els crèdits que li resten per a finalitzar el Grau.

Documentació

- Certificat o diploma acreditatiu oficial de l'activitat realitzada, en el qual conste nombre de crèdits i data o edició en la qual s'ha realitzat.

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

-       Els crèdits es computaran com a crèdits optatius, preferentment de l'últim curs.

-       La qualificació d'aquests crèdits serà Apte, excepte en el cas que una norma estatal establisca el contrari. Aquests crèdits no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient.

-       Per a poder sol·licitar el reconeixement, serà necessari tindre un mínim de 6 crèdits susceptibles de ser reconeguts (veure enllaç a les propostes d’activitats proposades pel Consell de Govern de la UV per a cada curs acadèmic).

-       El nombre màxim de crèdits que es pot reconéixer per aquesta mena d'activitats és de 6 crèdits.

-       En el cas d'alumnes matriculats en el Grau de Mestre/a en Educació Primària, cal tenir en compte que el reconeixement d'una assignatura optativa per crèdits de participació suposarà l'obtenció del títol del Grau SENSE la menció corresponent. Per a l'obtenció de la menció és obligatori cursar totes les assignatures que formen part de la mateixa.

- Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessat puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. (ACGUV 215/2010).

Propostes activitats participació universitària ACGUV

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES DE MOBILITAT

(Erasmus, Sicue, altres programes d'intercanvi)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de participació en programa intercanvi

Les sol.licituds s'han de presentar per Internet des del Portal Serveis Estudiant (abans portalumne), identificant-se amb l'usuari i contrasenya de la Universitat de València

(http://www.uv.es/portalumne → Programes d'intercanvi amb altres universitats → Sol·licitud programes d'intercanvi)

Per a més informació clic aci

Erasmus i PI:

Consulta aci

Sicue:

Consulta aci

Resolució reconeixement de crèdits internacionals

Els estudiants que participen en programes de mobilitat, nacionals o internacionals, obtindran el reconeixement que es derive del corresponent acord acadèmic.

Aquest reconeixement es farà d'ofici i la resolució es comunicarà per correu electrònic (@alumni.uv.es)

En finalitzar l’estada en la universitat de destí

Normativa

Reglament de Mobilitat de la Universitat de València. ( ACGUV 196/2013).

 Tornar a inici. Torna inici

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

En període de matrícula, una vegada formalitzada la mateixa, segons el que s'estableix en l'art. 10.3 de l’ACGUV 126/2011.

Documentació

- Certificat acadèmic oficial

- Còpia del pla d'estudis segellada pel centre d'orige, en el cas d'estudis cursats en altres universitats

- En el cas de simultaneïtat d'estudis, document de renúncia a la simultaneïtat per abandonament d'estudis, degudament segellat per l'altre centre (pel centre en el que abandona els estudis).

- En el cas d'estudis estrangers, document amb la denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari (en el cas de l'Espai Europeu d'Educació Superior, el SET), on consten totes les assignatures cursades, notes… En el certificat haurà de constar el nombre de crèdits ECTS i qualificacions o, en defecte d'això, sistema de qualificació i de traducció dels crèdits cursats.

En el cas que la documentació requerida no estiga redactada en alguna de les llengües oficials de la Universitat de València, haurà de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat. A més, en cas que els estudis aportats no hagen sigut cursats en l'Espai Europeu d'Educació Superior, hauran d'estar degudament legalitzats (postil·la de la Haia).

Per a estudis cursats a l'estranger, serà necessari presentar, degudament emplenada, la declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, amb la nota mitjana calculada en base 10,  que pot sol·licitar en declaració equivalencia MEC

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

La sol·licitud de transferència de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l’interessada/at.

- La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, relatius als ensenyaments en curs, la totalitat de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no puguen ser reconeguts en la titulació a la qual accedeix.

- Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides a l'expedient acadèmic no es tindran en compte per al càlcul de la baremació de l'expedient.

- Les assignatures transferides no afecten el còmput de crèdits superats en la titulació, ni a la nota mitjana de l'expedient.

- La *transferéncia de crèdits no s'aplicarà en el cas de simultanejar estudis, llevat que l'estudiant renuncie a la simultaneïtat de manera expressa, per abandonament dels esmentats estudis.

- Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l’interessada/at puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

 Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent

 Tornar a inici. Torna inici

PROVA D'APTITUD PER A L'HOMOLOGACIÓN DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat de Magisteri

Pendent de publicació

Documentació

- Resolució del Ministerio de Educación y Ciencia

- Fotocòpia del Passaport, DNI o NIE

- Rebut del pagament de la taxa en concepte de Prova d'Aptitut o de Conjunt.

Resolució

Una vegada superades les proves d'aptitut, la Facultat de Magisteri expedirà la corresponent acta que serà remesa al Ministeri d'Educació per a la resolució final de l'expedient d'homologació.

Normativa

R. D. 285/2004, de 20 de febrer.

R. D. 309/2005, de 18 de març,  que  modifica el R. D. 285/2004.

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

 

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRaCTICUM

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Període de realització de les pràctiques

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Dedicació

Període de realització

Realització de les pràctiques en Centres Educatius amb conveni amb la Universitat de Valencia.

Mestre/a Educació Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

1er

Pràctiques I

7.5 crèdits ECTS

 

6 crèdits ECTS

Del 20 de gener

al

31 de gener de 2020

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

3er

Pràctiques II

16.5 crèdits ECTS

 

16.5 crèdits ECTS

Del 11 de novembre de 2019

al

17 de gener de 2020

 

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

4rt

Pràctiques III

21 crèdits ECTS

 

22.5 crèdits ECTS

Del 3 de febrer 

al

6 de maig de 2020

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Les alumnes i els alumnes matriculats en l’assigntura de pràctiques d’una segona menció (6 crèdits ETCS) hauran de passar per la Secretaria del Centre per a saber tota la informació referent a les seues pràctiques

Tornar a inici. Torna inici          

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Estades no ordinàries

    

Actuació

Titulació de l’alumne/a i Curs

Termini

Sol·licitud d'avançament de les Pràctiques Escolars III al primer quadrimestre i del TFG a març

(Exclusivament per alumnes que compleixen els requisits lingüístics per finalitzar el Grau)

TOTES LES TITULACIONS Del 15 al 18 de juliol de 2019

Sol·licitud de realització de Pràctiques en períodes del curs abans o després dels establerts en la Normativa sobre el PRACTICUM de la Facultat de Magisteri

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Del 9 al 13 de setembre de 2019

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici        

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Exempció de pràctiques

Actuació

Titulació de l’alumne/a i Curs

Termini

Sol·licitud de reducció del període de realització de pràctiques. Les exempcions són sempre parcials i només es reconeixerà el treball realitzat a Centres d’Educació Infantil o d’Educació Primària, però no la realització de pràctiques en altres titulacions universitàries

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Del 16 al 20 de setembre de 2019

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici

     

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Consulta de cita per a triar centre de realització de pràctiques

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Consulta de cita a través de la Secretaria Virtual

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

 Tornar a inici. Torna inici

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Elecció de Centre

 

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Sol·licitud d’Elecció de Centre de realització de Pràctiques a través del Portal de l'Alumne

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici            

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Canvi de Centre

 

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Sol·licitud de Canvi de Centre de realització de Pràctiques a presentar en la Secretaria de la Facultat

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici            

 

TREBALL DE FI DE GRAU

 

Actuació

Procediment a seguir

Calendari

Consulteu-lo en:

Calendari TFG 2019-20

Sol·licitud de Dipòsit de TFG i Defensa

A través de la seu electrònica (ENTREU: TRFIGR) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Consulteu el Manual d'instruccions per a fer el dipòsit del TFG: Manual dipòsit TFG

IMPORTANT

Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el TREBALL FI DE GRAU

Normativa

Reglament de Treball de Fi de Grau (ACGUV 299/2011)

Reglament de Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària aprovat per la C.A.T. de la Facultat de Magisteri el dia 15 de juliol de 2013 (modificat per CAT el 25 de juny de 2014).

Ampliació Matrícula TFG

Pendent de publicació

Presentació sol·licitud Unitat de Pràctiques - Facultat de Magisteri

Tornar a inici. Torna inici    

  

 

AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Després de convocatoria avançada

Del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2019

Sol·licitud

1ª convocatòria assignatures 1er quadrimestre

Del 27 de gener al 27 de febrer de 2020.

Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures 2on quadrimestre i anuals Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020
Sol·licitud Segones convocatòries totes les assignatures Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020
Tornar a inici. Torna inici        

 

 

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrònica (ENTREU: SOLTIT) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Quan consten en l’expedient acadèmic totes les assignatures superades de la titulació.

Expedició i recollida

El diposit del títol s'obtindrà directament des de la seu electrònica (ENTREU) previ pagament de la taxa administrativa corresponent

Quan estiga pagada la taxa administrativa per la expedició del títol de graduat/da

Normativa

Pla d’Estudis del Grau de Mestre/a en Educació Infantil publicat en B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6613, 29/11/2012.

Pla d’Estudis del Grau de Mestre/a en Educació Primària publicat en B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6612, 28/11/2012.

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017) . Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici        

 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

D'ofici

Filtre requisits finalització titulació a realitzar per la Facultat de Magisteri

Pendent informació S. Estudiantes

Proposta Centres

Remissió de la proposta dels alumnes candidats a Rectorat

Pendent informació S. Estudiantes

Aprovació

Consell de Govern de la Universitat de València

Pendent informació S. Estudiantes

Comunicació als alumnes

Correu ordinari

Normativa

Reglament per a l'adjudicació de Premis Extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València (ACGUV 32/2012)

Tornar a inici. Torna inici      

 

 ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 

 

CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL (certificat de notes);

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol.licitud

 A través de la seu electrónica entreu.uv.es. Nom del tràmit “certificat acadèmic oficial”

- Complimentant el formulari anomenat “sol·licitud de certificat” ací   

- A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

En qualsevol moment del curs acadèmic
Important

- Es obligatori triar l’idioma d’expedició en el moment de la sol·licitud (valencià, castellà). Cas de no escollir cap d’ells, el certificat s’expedirà en valencià.

- Si el certificat es sol·licita una vegada finalitzats els estudis, cal abonar primer les taxes corresponents al depòsit del títol de Grau o Màster, a fi de que en el certificat acadèmic oficial quede reflexat que s’ha realitzat el tràmit i la data en que s’ha fet.

Expedició i recollida

A través de la seu electrónica, descarregar en pdf i imprimir directament. El certificat va signat electrònicament i te validesa oficial.

Instantani, previ el pagament de la taxa corresponent.
A través del formulari o de correu electrònic, s’enviarà correu a la dirección d’ @alumni.uv.es, amb el rebut corresponent a la taxa administrativa d’expedició del certificat, en el moment aquest estiga preparat per a la seua recollida. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo. Termini aproximat de 7 dies a comptar des de la sol·licitud

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

     

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

- Complimentant el formulari anomenat “sol·licitud de certificat” ací   

- A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ D'ANGLÉS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

-  Complimentant el formulari anomenat “sol·licitud de certificat” ací   

-  A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau.

Important El certificat de capacitació d’anglés únicament  el podran sol·licitar les/els Graduades/ats en Mestra/e en Educació Primària, menció Llengua estrangera “anglés”.

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE MESTRE DE VALENCIÀ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

- Complimentant el formulari anomenat “sol·licitud de certificat” ací   

 

- A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau

Important
 • El certificat de “mestre de valencià” únicament poden sol·licitar-lo les/els Graduades/ats en Mestra/e en Educació Primària.
 • Per a sol·licitar aquest certificat, cal acreditar nivell de valencià C2, aportant certificat acadèmic oficial expedit per organisme oficial certificador. Per a això, hi haurà que adjuntar còpia del certificat, escanetjada en pdf, al correu de la sol·licitud, sense perjudici que puga ser requerit l’original per a confrontació en qualsevol moment de l’instrucció del procediment.

Expedició i recollida

A la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ D'ALTRES CERTIFICATS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrònica entreu.uv.es

En qualsevol moment del curs acadèmic

Tipus certificats

 

Informació important

Hi ha múltiples certificats que la/el estudiant pot necessitar al llarg del curs acadèmic, per a diferents finalitats, entre els que es troben:

-       Certificat d’admissió a Grau

-       Certificat d’admissió a Màster

-       Certificat de matrícula (necessari per a la renovació del títol de familia nombrosa, per exemple)

-       Certificat de pagament de l’assegurança escolar (necessari en cas d’accident escolar)

-       Certificat de taxa de matrícula

 

Aquestos certificats no tenen cost, per el que no cal pagar taxa alguna per la seua expedició.

Expedició i recollida

A través de la seu electrónica, descarregar en pdf i imprimir directament. El certificat va signat electrònicament i te validesa oficial.

 Tornar a inici. Torna inici

 

COMPULSA DE DOCUMENTACIÓ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A la Secretaria de la Facultat de Magisteri

En qualsevol moment del curs acadèmic

Important
 • La Secretaria del Centre únicament podrá compulsar les copies dels documents emesos per la pròpia Secretaria.
 • La/l’ interessada/at haurà de presentar l’original i còpia dels documents a compulsar.
 • Per cada document i còpia, la/l’ interessada/at haurà d’abonar, amb caràcter previ, la taxa administrativa corresponent.

Tramitació i recollida

En el moment de la sol·licitud, s’entregarà un rebut a la/l’ interessada/at, per al pagament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada abonat el rebut, i aportant original i còpia de cada document a compulsar, i justificant de pagament del rebut, en la Secretaria de la Facultat es procedirà a la compulsa de la documentació.

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

CARNET UNIVERSITARI

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació

- Alumnes de nou ingrés, punxar ací i seguir les instruccions.

- Generació duplicats per robatori, extravio o deteriorament, hauran de complimentar i enviar la sol·licitud de duplicat de carnet del següent  enllaç   

- Carnets caducats. La/l’ estudiant no ha de fer cap tràmit. La renovació es farà de manera automática.

- Canvis de vinculació d’estudis. Per a estudiants que ja tenen el carnet universitari de la Universitat de València, perque van iniciar els seus estudis en altre Grau i ara estan estudiant un Grau a la Facultat de Magisteri, hauran d’enviar correu electrónica a fac.magisteri@uv.es, indicant les seues dades i que desitgen modificar la vinculació d’estudis del seu carnet universitari al nou Grau de Magisteri que estiguen estudiant.  Hi ha que sol·licitar-ho des del compte d’ @alumni.uv.es

 

Durant tot el curs acadèmic
Important

- En cas de robatori, la’l’ estudiant haurà d’adjuntar còpia de la denuncia a la sol·licitud, per no tindre que pagar la taxa corresponent a reexpedició de carnet universitari.

- En cas d’extravio o deteriorament, i previ a la reexpedició del carnet universitari, la/l’ estudiant haurà d’abonar la taxa administrativa corresponent. Una vegada revisada la seua sol·licitud, el rebut será enviat a la dirección de correu d’ @alumni.uv.es. Una vegada abonat, l’alumna/e haurà d’enviar correu a fac.magisteri@uv.es, comunicant les seues dades personals i adjuntant justificant del pagament de la taxa per a la reexpedició del carnet universitari.

Expedició i recollida

- Alumnes de nou ingrés, en els llocs, dates i hores indicades.

- Generació duplicats per robatori, extravio o deteriorament. Una vegada s’hagen complimentat tots els tràmits i s’haja abonat la taxa corresponent (si es procedent), se li avisarà per correu electrònic a la direcció d’@alumni.uv.es de la gestió a realizar per a recollir el seu duplicat.

- Carnets caducats.. Dins del mes de caducitat, arribarà al domicili establert per l’estudiant a la seua matrícula el nou carnet d’estudiant.

- Canvis de vinculació d’estudis. Continua  sent vàlid el mateix carnet d’estudiant. Únicament es modifica la vinculació del mateix als estudis actuals.

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies