Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • La facultat

CALENDARI PROCESOS GESTIÓ ACADÈMICA SERVEI D'ESTUDIANTS

CALENDARI DE GESTIÓ ACADÈMICA 2019-20 de la facultat de magisteri

PROCESSOS ADMINISTRATIUS PER A L’ACCÉS A LA FACULTAT

PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE MATRÍCULA

PROCESSOS ADMINISTRATIUS POSTERIORS A LA MATRÍCULA

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRACTICUM

FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

Processos administratius PER A L’accés a la Facultat

 

ADMISSIÓ MAJORS 25 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació i sol·licitud

Per a més informació clic aci

Consultar en el Servei d'Estudiants

Publicació resultats

Web Universitat de València

Per a més información clic aci

Normativa

·         RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de novembre de 2008).

·         ORDRE 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació.

·         Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per a majors de 25 i 45 anys.

·         ORDRE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació.

Tornar a inici. Torna inici      

  

ADMISSIÓ MAJORS 40 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació i sol·licitud

Per a més informació clic aci.

Consultar en el Servei d'Estudiants

Publicació resultats

Web Universitat de València (www.uv.es), en apartat de Futurs Estudiants.

 

Normativa

·         ACGUV nº 52/2010 del Consell de Govern de la Universitat de València. 

·         ORDRE 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació,

 

Tornar a inici. Torna inici

   

 

ADMISSIÓ MAJORS 45 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació i sol·licitud

Per a més informació clic aci

Consultar en el Servei d'Estudiants

Publicació resultats

Veure resultats

Normativa

·         RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de novembre de 2008).

·         ORDRE 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació.

·         Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per a majors de 25 i 45 anys.

       

Tornar a inici. Torna inici

     

PREINSCRIPCIÓ

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació i sol·licitud

Web preinscripció conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

17 de juny a 5 de julio a les 14h

Publicació resultats

Web preinscripció conselleria    Pendent de publicació                                                                


Premsa             Pendent de publicació                                                                                         

Normativa

       Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2019-2020.

Tornar a inici. Torna inici

     

REINICI D’ESTUDIS – SOL·LICITUD DATA DE MATRÍCULA

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de data de matrícula (per reinici d’estudis universitaris)

- Seu electrònica (ENTREU EST_CONEST19) en la web de la Universitat de València (www.uv.es)

- En la secretaria de la Facultat de Magisteri

Del 15 de juny al 15 de juliol 2019

 

En la secretaria de la Facultat de Magisteri; la data de matrícula es comunicarà mitjançant la seu electrònica (ENTREU)

Dins de l'ordenació de segones matrícules

Els alumnes que hagen cursat estudis de diplomatura hauran de sol·licitar també l’adaptació als estudis de grau

No podran sol·licitar el reinici dels estudis universitàris els alumnes que hagen estat matriculats en el curs 2017/18 i 2018/19 i no hagen superat 12 crèdits.

Normativa:(http.//www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf) i la Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017)

 Tornar a inici. Torna inici

ADMISSIÓ PER CONTINUACIÓ D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS O ESTRANGERS (trasllat d’expedient)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

- Seu electrònica (ENTREU: procediment EST_ACU19) en la web de la Universitat de València (www.uv.es/entreu)

De l’1 al 26 de juliol 2019

Documentació a presentar i requisits

Consultar en la web de la Facultat de Magisteri 

Resolució

Abans del 30 de setembre de 2019

Matrícula

En la secretaria de la Facultat de Magisteri

Abans del 30 de setembre de 2019

Normativa

         RD 1892/2008 de 14 de novembre (B.O.I. 24-11-2008).

         Reglament de la Universitat de València (Aprovat per C.G 27 de juliol de 2010 i modificat en C.G. 27-03-12)

Tornar a inici. Torna inici      

 

ASSEMBLEES INFORMATIVES PREVIES A LA MATRÍCULA

ALUMNES DE PRIMER CURS

Actuació

Lloc

Data

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des d’A a L

Aula d'Educació Física

15 de juliol de 2019 a les 10.00 hores

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des de M a Z

Aula d'Educació Física

15 de juliol de 2019 a les 12.00 hores

     

 Tornar a inici. Torna inici

Processos administratius DE MATRÍCULA

 

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL (matrícula entre 24 i 36 crèdits)

    

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud alumnes de 1er curs

Secretaria de la Facultat/Centre

22 de juliol al 13 de setembre

Sol·licitud alumnes de 2on, 3er i 4art curs

Seu electrònica (ENTREU: EST_DEDPAR19) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

De l'1 al 15 de juliol de 2019

Causes

Activitat laboral, pràctica esportiva d’alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil, altres causes justificades.

Documentació

Totes les causes al·legadas hauran d’estar justificades documentalment; la documentació s’haurà de presentar amb la sol·licitud

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.  

Tornar a inici. Torna inici      

 

MATRÍCULA

2019-2020

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sobres de matrícula 1er curs

València: recollir en l'Assemblea Informativa

Ontinyent: acudir a secretaria Centre

15 de juliol 2019 10 hores: A-l

                          12 hores. M-Z 

Matrícula 1er curs

Admesos en València:  

Consulteu cita

Admesos en Ontinyent:  

Consulteu cita

Lliurament de documentació i expedició del carnet d'estudiant: pendent de publicació

Crides llista d'espera (si hi ha vacants)

Web preinscripció conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

 

Primera crida: 22 juliol

Segona crida: 25 juliol

Tercera crida: 30 de juliol

 

Matrícula crides llista d'espera (si hi ha vacants)

Admesos en València: aula de matrícula de la Facultat

Primera crida: 23 i 24 juliol

Segona crida: 26 i 29 juliol

Tercera crida: 31 de juliol

Admesos en Ontinyent: aula de matrícula del Centre

Matrícula 2on, 3er i 4art curs

Alumnes de València 

Consulteu cita

Alumnes de Ontinyent 

Consulteu cita

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. 

 Tornar a inici. Torna inici

 

CANVIS DE GRUP

    

Actuació

Procediment a seguir

Termini

IMPORTANT

Per tal que puga autoritzar-se el canvi de grup o de torn, serà necessari que hi haja plaça vacant i que la petició de l’estudiant s’ajuste a les condiciones previstes en aquesta normativa.

Sol·licitud tots els alumnes (model en www.uv.es/magisteri)

A presentar en la secretaria de la Facultat.

Període de matrícula. Màxim 31 de juliol.

Causes i documentació justificativa

Ajustos de matrícula (canvi de grup o de torn horari) per coincidència horària de les assignaturesQuan el  solapament horari està ocasionat per assignatures pendents: aquestes es matricularan en el torn horari (matí o vesprada) contrari al de la resta d’assignatures.

Canvi de torn horari (matí a vesprada o viceversa) per pràctica esportiva d’elit o d’alt nivell. Credencial corresponent o amb fotocòpia del DOCV o del BOE en què es faça pública.

Canvi de torn horari per necessitats educatives especials derivades de discapacitat. Certificat de discapacitat, certificat mèdic o d’altres professionals que acrediten la situació que s’al·lega. Així mateix, la Facultat verificarà la necessitat del canvi mitjançant informe demanat a la Unitat per a la Integració de Persones  amb Discapacitat (UPD).

Canvi de torn horari per activitat laboral regular acreditadaInforme de vida laboral actualitzat, contracte laboral on conste  la jornada i l’horari de treball.

Canvi de torn o de grup per altres causes de força major justificadesS’hauran d’aportar els documents que justifiquen fefaentment la causa al·legada.

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Tornar a inici. Torna inici

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

IMPORTANT

Perque puga autoritzar-se l’ampliació de matrícula, serà necessari que hi haja plaça vacant i que s’ acomplisquen les condicions de terminis i documentació.

Sol·licitud tots els alumnes (model en www.uv.es/magisteri)

A presentar en la secretaria de la Facultat.

Període de matrícula. Màxim 31 de juliol.

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Tornar a inici. Torna inici        

 

MATRÍCULA DE SEGONES MENCIONS

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Mencions amb places ofertades

Pendent de publicació

 

Sol·licitud

A presentar en la secretaria de la Facultat per l’alumnat ja graduat en Mestra/e en Educació Primària per la Facultat de Magisteri de la Universitat de València que vulguen matricular-se de noves assignatures optatives o itineraris.

Pendent

Adjudicació de places -Resolució

El criteri que es tindrà en compte per l’adjudicació de les places ofertades, si la demanda fora superior a les places sofertades, serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

La resolució es notificarà a l'alumnat per correu electrònic

Matrícula

Secretaria de la Facultat

Pendent

Especials condicions d’accés a l'itinerari d’Educació Musical

Itinerari d’Educació Musical: Caldrà acreditar el nivell de competència pertinent, corresponent al "grau mitjà dels ensenyaments de música" i, per tant, a l‘hora d’inscriure’s per a poder accedir a la menció, s'haurà d'aportar el títol escaient (original i còpia).

L'alumnat que en el moment de la matrícula no puguen acreditar el nivell corresponent, hauran de realitzar una PROVA DE NIVELL organitzada pel Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 

La prova serà el dimarts 15 de gener de 2019 a les 12:00 hores a l'aula 04.04.

Els continguts: la prova consistirà en una lectura de llenguatge musical (solfeig) a primera vista amb una dificultat de fins a dos alteracions i en la interpretació vocal o amb un instrument d’una peça elegida per l’estudiant d’un nivell de dificultat similar al Grau Mitjà dels ensenyaments musicals.

La matrícula que realitzen els i les alumnes que hagen de fer la prova de música serà provisional condicionada a la superació d'aquesta prova.

Tornar a inici. Torna inici        

 

ProceSsos administratius posteriors a la MATRÍCULA

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA - per a finalitzar estudis en octubre/novembre

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU: ADECON) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Periode de matrícula.

Requisits

- Tindre pendent d’aprovar un màxim de dues assignatures, de les quals no es matriculen per primera vegada, per a concloure els estudis en què es troben matriculats.

- L’estudiant haurà de sol·licitar l’avançament per a totes les assignatures que li falten per aprovar

Resolució

Secretaria de la Facultat/Centre

Pendent informació S. Estudiants

Data exàmens

Consulta web Facultat/Centre

Pendent informació S. Estudiants

Treball Fi Grau

Dipòsit: A través de la seu electrònica (ENTREU) en la web la Universitat de València (www.uv.es).

Defensa pública (per als alumnes que ho sol·liciten)

Lliurament informe raonat: Pendent informació S. Estudiants,

Dipòsit del TFG per ENTREU: Pendent informació S. Estudiants

Defensa pública, a petició de l'alumne: Pendent informació S. Estudiants

No es podrà demanar l’avançament de convocatòria de cap assignatura quan una de les assignatures pendents siga Pràctiques III,  ja que es realitzen durant el segon quadrimestre.

Per a aquelles assignatures que no hagen estat superades en la convocatòria extraordinària, la segona convocatòria serà la primera convocatòria ordinària de l’assignatura (en cap cas existirà una tercera convocatòria)

 Tornar a inici. Torna inici      

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER CAUSES DE FORÇA MAJOR

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud 

A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València (www.uv.es/entreu)

Anul·lació assignatures del primer quadrimestre: de l'1 d'octubre al 15 de desembre de 2019

Anul·lació assignatures del segon quadrimestre i anul·lació total: de l'1 de novembre al 15 de maig de 2020

Causes

Malaltia, feina o causes d’índole professional, pèrdua econòmica de la unitat familiar, altres causes justificades.

Documentació

Totes les causes al·legadas hauran d’estar justificades documentalment; la documentació s’haurà de presentar amb la sol·licitud (adjuntar en format pdf amb la petició a través de ENTREU)

Resolució

La resolució del Vicerectorat d’Estudis serà comunicada a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU)

- A totes aquelles i aquells alumnes de primer curs a les quals se'ls haja anul·lat la matrícula per causes de força major tindran dret a la reserva de plaça en el mateixos estudis en el curs immediatament posterior.

- L’anul·lació de matrícula donarà dret a la devolució de l’import de la matrícula abonat sempre que la sol·licitud d’anul·lació es faça abans del 31 de desembre. Aquesta devolució de taxes haurà de ser sol·licitada per l’alumnat mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València (ENTREU)

- Les peticions d'anul·lació d'assignatures que es vulguen sol·licitar abans de l'1 d'octubre s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri

- Les peticions d'anul·lació total que es vulguen sol·licitar abans de l'1 de novembre s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.

Tornar a inici. Torna inici

         

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER IMPAGAMENT DE TAXES

   

Actuació

Procediment a seguir

Termini

D'ofici

Anul·lació de la matrícula després de la notificació oficial i finalització del termini establert per al seu pagament

A partir del mes de novembre de 2019

Causes

Impagament de la matrícula

Resolució

Les anul·lacions seran resoltes pel degà de la Facultat

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster.

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017)

 Tornar a inici. Torna inici        

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

(Convalidació d'assignatures)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU)

Fins al 31 de juliol de 2019, una vegada matriculat/da

Documentació

Certificat acadèmic oficial, còpia del pla d'estudis segellada pel centre (en el cas d'estudis cursats en altres universitats), còpia dels programes de les assigntures cursades segellada pel departament o el centre, original i còpia de la targeta del selectiu. Per convalidar estudis estrangers heu de presentar traducció jurada de tota la documentació, legalitzada per via diplomàtica (d'acord amb el Conveni de la Haia, si escau)

Resolució

Notificació per correu ordinari previ el pagament de les taxes administratives corresponents

Important

- Sempre que el títol d’origen i el de destinació pertanguen a la mateixa branca de coneixement, es reconeixeran almenys 36 crèdits de formació bàsica.

- En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als Treballs de Fi de Grau.

- Reconeixement de crèdits d’ensenyaments universitaris no oficials: el  nombre dels crèdits reconeguts no podrà superar, en conjunt, el 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Antecedents convalidacions assignatures cursades en la Universitat de València

Antecedents convalidacions assignatures cursades en altres universitats

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS SUPERIORS NO UNIVERSITARIS (Convalidació Cicle Formatiu de Grau Superior - F.P.)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU)

Fins al 31 de juliol de 2019, una vegada matriculat/da

Resolució

Notificació per correu ordinari previ pagament de les taxes administratives corresponents

Important

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil fa possible el reconeixement en la Facultat de Magisteri de les següents assignatures: Infància, salut i alimentació, Observació i innovació sobre la pràctica a la clase d'educació infantil, Taller de joc en l'educació infantil, Pràctiques escolars en educació infantil II

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

R. D. 1618-2011, de 14 de novembre.

Antecedents convalidacions assignatures cursades en un Cicle Formatiu de Grau Superior - Infantil

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

Durant l'ultim curs de carrera

Documentació

Caldrà aportar certificats o diplomes acreditatius de les activitats realitzades.

Resolució

Notificació per correu ordinari previ pagament de les taxes administratives corresponents

Important

Els crèdits reconeguts es computaran com a crèdits optatius, preferentment de l’últim curs.

La qualificació d'aquests crèdits serà Apte, llevat que una norma estatal establisca el contrari. Aquests crèdits no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ( ACGUV 215/2010).

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

Durant el període de matrícula: Pendent informació S. Estudiants

Documentació

S’haurà d’aportar la documentació que corresponga en cada cas, preferentment:

·      - Certificació de l’empresa o organisme on conste que el sol·licitant ha realitzat l’activitat per a la qual es demana el reconeixement i el període de temps en què l’ha desenvolupada, i que necessàriament haurà de coincidir amb el que indique l’informe de vida laboral.

·      - En cas d’activitat realitzada per compte del sol·licitant, certificat censal, col·legiat o qualsevol altra documentació que acredite que ha exercit efectivament l’activitat pel seu compte.

·      - Informe de vida laboral que acredite l’antiguitat laboral en el grup de cotització que guarde relació amb les competències previstes en els estudis corresponents.

Resolució

Notificació per correu ordinari previ pagament de les taxes administratives corresponents.

Important

El reconeixement de crèdits a partir de l’experiència professional o laboral, s’ha de fer, amb caràcter general, respecte de les assignatures previstes com a “pràctiques”.

El  nombre dels crèdits reconeguts no podrà superar, en conjunt, el 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ( ACGUV 126/2011).

R. D. 1618-2011, de 14 de novembre.

 Tornar a inici. Torna inici

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES DE MOBILITAT

(Erasmus, Sicue, altres programes d'intercanvi)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de participació en programa intercanvi

Les sol.licituds s'han de presentar per Internet des del Portal Serveis Estudiant (abans portalumne), identificant-se amb l'usuari i contrasenya de la Universitat de València

(http://www.uv.es/portalumne → Programes d'intercanvi amb altres universitats → Sol·licitud programes d'intercanvi)

Per a més informació clic aci

Erasmus i PI:

Consulta aci

Sicue:

Consulta aci

Resolució reconeixement de crèdits internacionals

Els estudiants que participen en programes de mobilitat, nacionals o internacionals, obtindran el reconeixement que es derive del corresponent acord acadèmic.

Aquest reconeixement es farà d'ofici i la resolució es comunicarà per correu ordinari.

En finalitzar l’estada en la universitat de destí

Normativa

Reglament de Mobilitat de la Universitat de València. ( ACGUV 196/2013).

 Tornar a inici. Torna inici

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

Durant el període de matrícula

Documentació

Certificat acadèmic oficial

Resolució

Notificació per correu ordinari previ pagament de les taxes administratives corresponents.

Important

La transferència de crèdits implica que en l’expedient i els documents acadèmics oficials de l’estudiant, s’ha d’incloure la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat que no hagen culminat en l’obtenció d’un títol oficial.

Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides a l’expedient acadèmic no es tindran en compte per al càlcul de la baremació de l’expedient.

La transferència de crèdits no s’aplicarà en cas de simultanejar estudis, llevat que l’estudiant renuncie a la simultaneïtat per abandó dels esmentats estudis.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ( ACGUV 126/2011).

R. D. 1618-2011, de 14 de novembre.

 Tornar a inici. Torna inici

PRUEBA DE APTITUD PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓ SUPERIOR

Actuación

Procedimento a seguir

Plazo

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat de Magisterio

Del 1 de setembre de 2019 al 31 de gener de 2020

Documentació

- Resolució del Ministerio de Educación y Ciencia

- Fotocopia del Pasaporte, DNI o NIE

- Rebut del pagament de la taxa en concepte de Prova d'Aptitut o de Conjunt.

Resolució

Una vegada superades les proves d'aptitut, la Facultat de Magisteri expedirà la corresponent acta que serà remesa al Ministeri d'Educació per a la resolució final de l'expedient d'homologació.

Normativa

R. D. 285/2004, de 20 de febrer.

R. D. 309/2005, de 18 de març,  que  modifica el R. D. 285/2004.

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici

EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT DE NOTES (expedient acadèmic)

   

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat de Magisteri o mitjançant  fac.magisteri@uv.es   certmag@uv.es. Cal triar l'idioma d'expedició (valencià o castellà) en cas de no triar l'idioma el certificat s'expedirà en valencià.

En qualsevol moment del curs acadèmic

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, amb l’abonament previ de la taxa administrativa corresponent

5 dies aproximadament

Normativa

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017)

 Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Tornar a inici. Torna inici        

 

COMPULSA DE DOCUMENTS

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Presentar en secretaria de la Facultat de Magisteri original i còpia del document a compulsar i recollir el rebut per a pagar la taxa administrativa corresponent

En qualsevol moment del curs acadèmic

Recollida

En el moment estiga satisfeta la taxa administrativa corresponent

Normativa

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

       

 

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRaCTICUM

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Període de realització de les pràctiques

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Dedicació

Període de realització

Realització de les pràctiques en Centres Educatius amb conveni amb la Universitat de Valencia.

Mestre/a Educació Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

1er

Pràctiques I

7.5 crèdits ECTS

 

6 crèdits ECTS

Del 20 de gener

al

31 de gener de 2020

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

3er

Pràctiques II

16.5 crèdits ECTS

 

16.5 crèdits ECTS

Del 11 de novembre de 2019

al

17 de gener de 2020

 

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

4rt

Pràctiques III

21 crèdits ECTS

 

22.5 crèdits ECTS

Del 3 de febrer 

al

6 de maig de 2020

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Les alumnes i els alumnes matriculats en l’assigntura de pràctiques d’una segona menció (6 crèdits ETCS) hauran de passar per la Secretaria del Centre per a saber tota la informació referent a les seues pràctiques

Tornar a inici. Torna inici          

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Estades no ordinàries

    

Actuació

Titulació de l’alumne/a i Curs

Termini

Sol·licitud d'avançament de les Pràctiques Escolars III al primer quadrimestre i del TFG a març

(Exclusivament per alumnes que compleixen els requisits lingüístics per finalitzar el Grau)

TOTES LES TITULACIONS Del 15 al 18 de juliol de 2019

Sol·licitud de realització de Pràctiques en períodes del curs abans o després dels establerts en la Normativa sobre el PRACTICUM de la Facultat de Magisteri

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Del 9 al 13 de setembre de 2019

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici        

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Exempció de pràctiques

Actuació

Titulació de l’alumne/a i Curs

Termini

Sol·licitud de reducció del període de realització de pràctiques. Les exempcions són sempre parcials i només es reconeixerà el treball realitzat a Centres d’Educació Infantil o d’Educació Primària, però no la realització de pràctiques en altres titulacions universitàries

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Del 16 al 20 de setembre de 2019

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici

     

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Consulta de cita per a triar centre de realització de pràctiques

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Consulta de cita a través de la Secretaria Virtual

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

 Tornar a inici. Torna inici

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Elecció de Centre

 

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Sol·licitud d’Elecció de Centre de realització de Pràctiques a través del Portal de l'Alumne

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici            

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Canvi de Centre

 

 

Actuació

Titulació de l’alumne/a

Curs

Assignatura - codi

Termini

Sol·licitud de Canvi de Centre de realització de Pràctiques a presentar en la Secretaria de la Facultat

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Pendent de publicació

Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

INFORMACIÓ IMPORTANT

Informació normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM:

Tornar a inici. Torna inici            

 

TREBALL DE FI DE GRAU

 

Actuació

Procediment a seguir

Calendari

Consulteu-lo en:

Calendari TFG 2018-19

Sol·licitud de Dipòsit de TFG i Defensa

A través de la seu electrònica (ENTREU: TRFIGR) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Consulteu el Manual d'instruccions per a fer el dipòsit del TFG: Manual dipòsit TFG

IMPORTANT

Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el TREBALL FI DE GRAU

Normativa

Reglament de Treball de Fi de Grau (ACGUV 299/2011)

Reglament de Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària aprovat per la C.A.T. de la Facultat de Magisteri el dia 15 de juliol de 2013 (modificat per CAT el 25 de juny de 2014).

Ampliació Matrícula TFG

Pendent de publicació

Presentació sol·licitud Unitat de Pràctiques - Entreplanta - Facultat de Magisteri

Tornar a inici. Torna inici    

 

FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

 

AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Després de convocatoria avançada

Del 16 d'octubre al 16 de novembre 2018

Sol·licitud

1ª convocatòria assignatures 1er quadrimestre

Del 29 de gener al 28 de febrer de 2019

Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures 2on quadrimestre i anuals Del 10 de juny al 5 de juliol de 2019
Sol·licitud Segones convocatòries totes les assignatures Del 4 al 31 de juliol de 2019
Tornar a inici. Torna inici        

 

 

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrònica (ENTREU: SOLTIT) en la web la Universitat de València (www.uv.es)

Quan consten en l’expedient acadèmic totes les assignatures superades de la titulació.

Expedició i recollida

El diposit del títol s'obtindrà directament des de la seu electrònica (ENTREU) previ pagament de la taxa administrativa corresponent

Quan estiga pagada la taxa administrativa per la expedició del títol de graduat/da

Normativa

Pla d’Estudis del Grau de Mestre/a en Educació Infantil publicat en B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6613, 29/11/2012.

Pla d’Estudis del Grau de Mestre/a en Educació Primària publicat en B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6612, 28/11/2012.

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017) . Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici        

 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

D'ofici

Filtre requisits finalització titulació a realitzar per la Facultat de Magisteri

Pendent informació S. Estudiantes

Proposta Centres

Remissió de la proposta dels alumnes candidats a Rectorat

Pendent informació S. Estudiantes

Aprovació

Consell de Govern de la Universitat de València

Pendent informació S. Estudiantes

Comunicació als alumnes

Correu ordinari

Normativa

Reglament per a l'adjudicació de Premis Extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València (ACGUV 32/2012)

Tornar a inici. Torna inici      

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat de Magisteri o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: fac.magisteri@uv.es

Obert des de la finalització dels estudis de Grau

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, amb l’abonament previ de la taxa administrativa corresponent

15 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

     

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE MESTRE DE VALENCIÀ- Alumnes de Diplomatura

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat de Magisteri o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: fac.magisteri@uv.es

Obert des de la finalització dels estudis de Grau

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, amb l’abonament previ de la taxa administrativa corresponent

15 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

     
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies