Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 23

Crèdits optatius: 25

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2242

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: https://www.uv.es/master-economia

Places ofertes de nou ingrés: 15

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultad de Economía

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès

Universitats participants: Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica María Engracia Rochina Barrachina (Co-directora)
Carles Bretó Martínez (Co-director)
Pilar Beneito López
Salvador Gil Pareja
Juan Máñez Castillejo
Empar Pons Blasco
Elena Estornell Campos (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster universitari en Economia se centra en l'anàlisi econòmica del comerç internacional i la integració econòmica, i també dels mercats i de les organitzacions. El seu principal enfocament és l'acadèmic i investigador. Això no suposa que els egressats no puguen exercir funcions tècniques especialitzades en els seus respectius llocs de treball fora de l'acadèmia, com ara analistes en empreses i quadres especialitzats de les administracions, els organismes públics i els serveis d'estudi. L'objectiu general del màster és formar especialistes en un camp que inclou tant els processos d'integració econòmica i el comerç internacional com la gestió estratègica de l'empresa i de les organitzacions. Aquesta especialització, al costat d'una destacada preparació en l'ocupació de mètodes quantitatius aplicats a l'economia, permet la realització de tasques d'estudi, assessorament i disseny d'estratègies d'empreses, sectors, mercats específics i serveis d'estudi nacionals i internacionals. En particular, el màster en Economia pretén formar especialistes que puguen incorporar-se a organismes internacionals, administracions públiques i serveis d'estudi, però també a empreses mitjanes i grans, industrials i de serveis, com per exemple: 1) Nivell internacional: direccions generals de defensa de la competència, assessorament de la comissió europea, gabinets d'estudi del parlament i serveis d'estudi d'organismes Internacionals; 2) Nivell nacional: organismes reguladors, agències de defensa de la competència, serveis d'estudis de bancs, ministeris i gabinets d'assessorament; 3) Nivell autonòmic: organització i gestió de parcs tecnològics, xarxes d'instituts tecnològics, agències regionals de promoció de la innovació i conselleries d'innovació, de ciència o d'empresa, i 4) Nivell local: gestió de zones de prioritària industrialització, agències de desenvolupament local. Les organitzacions i organismes internacionals, nacionals i autonòmics demanen aquest tipus de professionals amb la finalitat de: a) definir la seua estratègia i adaptar-se als reptes de la internacionalització i la competència creixents, i b) enfrontar-se a un entorn regulador cada vegada més sofisticat i exigent, cosa que requereix d'especialistes formats específicament en l'àmbit multidisciplinari que proposa i abasta aquest màster. La competència global i la sofisticació de la regulació local impliquen per a les organitzacions internacionals, nacionals i autonòmiques la necessitat d'autèntics especialistes en economia internacional i industrial que es puguen integrar, entre altres, en els seus departaments de planificació, innovació, gestió estratègica o de recursos humans.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de doctorat en Economia Industrial