Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

 Criteris d'admissió específics. En el cas de llicenciats o graduats, es demana dues cartes de presentació signades per professors de les seues respectives llicenciatures o títols previs, o de qualsevol altre programa acadèmic. En el cas dels diplomats es requereix la superació de 30 crèdits de complements a la formació. La Comissió de Coordinació Acadèmica, o ens que delegue, decidirà quines assignatures cal cursar en el grau d'Economia entre les assignatures de la intensificació curricular Empresa i Economia.

Requisit de coneixement de l'anglés.

L'estudiant haurà d'acreditar almenys una de les opcions següents: +

· Nivell B2, o equivalent.

· Acreditació d'haver cursat estudis reglats previs (batxiller, grau o postgrau) en anglés. 

La Comissió Acadèmica del màster podrà contemplar la possibilitat de realitzar una entrevista amb l'estudiant per a determinar si efectivament el seu coneixement d'anglés s'adequa a les necessitats del màster.

Criteris d'admissió i ponderacions.

Es consideren els següents criteris d'admissió, amb el pes en el total de la baremació indicat en parèntesi:

· Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic: 80 %

· Afinitat curricular (haver cursat amb anterioritat assignatures afins al màster, incloent assignatures analític matemàtiques i estadístiques): 20%