Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Descarrega Document

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS. Màster presencial

Curs 2021-22

Comprova si has de cursar el complement formatiu

 

MÒDUL MATERIA ASSIGNATURA I COORDINADOR CRÈDITS

OBLIGATORI

(30 ECTS)

Metodologia per a la recerca en fisiologia

43095: Mètodes de treball de laboratori en fisiologia

Julián Carretero Asunción (Julian.Carretero@uv.es)

6

43080: Mètodes de tractament de dades en fisiologia

Rosa Mª Cibrián Ortiz de Anda (Rosa.M.Cibrian@uv.es)

6

43081: Anàlisi digital de senyals i imatges en fisiologia

Mª Rosario Salvador Palmer (Rosario.Salvador@uv.es)

3
Fisiologia cardiovascular

43082: Regulació de la circulació. Paper de l'endoteli

José Mª Vila Salinas (Jose.M.Salinas@uv.es)
Martín Aldasoro Celaya (Martin.Aldasoro@uv.es)

4

43083: Tècniques especials d´investigació cardiovascular

Carlos Hermenegildo Caudevilla (Carlos.Hermenegildo@uv.es)

3
Estrès oxidatiu i les seues aplicacions en Biomedicina

43084: Fisiologia i fisiopatologia dels radicals lliures i antioxidants

Juan sastre Belloch (Juan.Sastre@uv.es)

4

43085: Fisiopatologia de les malalties rares

Francisco Dasí Fernández (Francisco.Dasi @uv.es)

4

OPTATIU

(15 ECTS)

Matèria optativa

43091: Fisiologia de l'exercici físic

José Viña Ribes (Jose.Vina@uv.es)
Mª Carmen Gómez Cabrera (Carmen.Gomez@uv.es)

4

43087: Diferències cardiovasculars i metabòliques entre homes i dones

José Viña Ribes(Jose.Vina@uv.es)
Carlos Hermenegildo Caudevilla (Carlos.Hermenegildo@uv.es)

4

43092: Fisiologia de l'envelliment

José Viña Ribes (Jose.Vina@uv.es)
Consuelo Borrás Blasco (consuelo.borras@uv.es)

4

43089: Fisiopatologia de la malaltia d'alzheimer

José Viña Ribes (Jose.Vina@uv.es)
Ana Lloret Alcañiz (Ana.Lloret@uv.es)

3

TREBALL FI DE MÀSTER

(15 ECTS)

Treball Fi de Màster

43094: Treball fi de màster

Mª Rosario Salvador Palmer (Rosario.Salvador@uv.es)

15
TOTAL     60

 

 

En el MÒDUL OBLIGATORI es desenvolupen classes teòriques i pràctiques amb la finalitat de, d'una banda, aconseguir l'aprenentatge i maneig de la metodologia i les tècniques específiques de recerca en fisiologia, relatives tant a la instrumentació en el laboratori com al maneig de dades experimentals i noves tecnologies digitals de tractament d'imatges i, d'altra banda, obtenir els coneixements teòrics i les bases experimentals dels aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia cardiovascular i de l'estrès oxidatiu i les malalties rares, que conformen un ventall de possibilitats que permet capacitar als/les estudiants per a realitzar la seua labor investigadora en aquests i altres camps de la fisiologia.

En el MÒDUL OPTATIU, donada l'amplitud de camps específics dins de la fisiologia, es complementa perfectament la formació del/de l'estudiant en la recerca en fisiologia amb quatre assignatures sobre temes tots ells rellevants en la recerca actual. Tres de les quatre assignatures s'intercanvien cada dos cursos acadèmics hagut de, d'una banda al fet que totes elles tenen un gran interès científic i, per un altre, a la dificultat de comptar amb la col·laboració tots els anys dels especialistes en aquests camps. En qualsevol cas, independentment de les assignatures cursades en aquest mòdul per el/l'estudiant, aquest/a complementa la base i formació adquirida en recerca en fisiologia en el mòdul obligatori com per a poder desenvolupar una labor en qualsevol dels seus camps de recerca.

En el TREBALL FI DE MÀSTER el/l'estudiant realitza un treball de recerca consistent en un estudi experimental original sobre un dels temes de Fisiologia inclosos en les línies de les Unitats de Recerca del Departament de Fisiologia, o bé una revisió sistemàtica, redacta la memòria del treball amb tots els apartats d'un treball científic, introducció, objectius, material i mètode, resultats, discussió, conclusions i bibliografia i ho exposa i defensa públicament davant un Tribunal. Està orientat al fet que el/l'estudiant demostre l'adquisició de les competències associades al títol i desenvolupe tots els aspectes relacionats amb l'activitat investigadora en algun dels camps de la Fisiologia.

 

COMPLEMENT FORMATIU:

Depenent de la titulació d'accés, alguns/as estudiants hauran de cursar prèviament a l'ingrés al Màster, l'assignatura d'anivellament:

43750: Complement formatiu. Fonaments de Fisiologia.

Coordinador: professor Ángel Ortega Valero (Angel.Ortega@uv.es).

  • Com a norma general, hauran de cursar aquest Complement formatiu tots els/les estudiants excepte els procedents de les titulacions de Medicina, Farmàcia, Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Biotecnologia i Bioquímica i Ciències Ambientals, pertanyents a la Universitat de València o equivalents.
  • Aquest complement s'imparteix el mes de setembre, veure calendari i horari, i sense haver-ho cursat no es podrà realitzar el màster.

 

SISTEMA D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES ASSIGNATURES:

  • Examen escrit i/o elaboració d'un treball relacionat amb l'assignatura i/o avaluació contínua i/o memòries de pràctiques (segons assignatura): valoració sobre 10 punts.
  • En les assignatures amb pràctiques, l'assistència al 80% de les pràctiques és obligatòria.

Les assignatures s'aproven amb una nota igual o superior a 5 punts.

Assignatures amb pràctiques:
Mètodes de treball de laboratori en Fisiologia (43095)
Mètodes de tractament de dades en Fisiologia (43080)
Anàlisi digital de senyals i imatges en Fisiologia (43081)
Tècniques especials d'investigació cardiovascular (43083)
Complements formatius de fisiologia (43750)

Nota: EL MÀSTER ÉS PRESENCIAL, de manera que les classes presencials són molt importants i l'assistència a les mateixes té un gran valor d'aprenentatge. Ara bé, l'assistència a les classes teòriques no es valora en la qualificació de les assignatures, com pot veure's en l'apartat d'avaluació de les guies docents de les assignatures del màster, és decisió dels estudiants.

 

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET I A TEMPS PARCIAL: Els 60 crèdits ECTS del màster permeten la seua realització completa en un curs acadèmic.

MATRÍCULA A TEMPS COMPLET: Els estudiants a temps complet s'han de matricular d'un mínim de 36 crèdits i d'un màxim de la totalitat dels 60 crèdits del màster.

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL: Els estudiants poden sol·licitar, per causes justificades (activitat laboral regular i acreditada, pràctica esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o representació estudiantil), la realització del màster a temps parcial. Han de matricular-se d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 35. S'aconsella en aquests casos matricular-se el primer any del mòdul obligatori (30 crèdits) i deixar l'optatiu (15 crèdits) i el TFM (15 crèdits) per al segon any.