Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Logo del portal

L’admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l’expedient de la persona sol·licitant i d’acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents.

1. Els estudiants hauran d’haver cursat estudis universitaris de llicenciatura/ diplomatura/grau en les àrees d’economia i empresa. En el supòsit que la titulació amb què es vol accedir al màster siga considerada no afí, la persona interessada a accedir al màster haurà d’acreditar coneixements bàsics en direcció d’empreses, màrqueting i finances. Aquests coneixements podran acreditar-se per qualsevol de les vies següents:

a) Certificat de notes de la seua universitat de procedència d’haver cursat i superat les matèries indicades.

b) Experiència professional provada en l’àmbit de la gestió de negocis que serà valorada per la comissió.

c) Seminaris, cursos o altres màster.

2. S’exigirà que els alumnes posseïsquen un elevat nivell d’anglès. Això es constatarà comprovant que els sol•licitants la llengua materna dels quals no siga l’anglès siguen capaços de justificar, almenys, 6,5 punts IELTS o 550 TOEFL (213 en el TOEFL per ordinador; 79 en el TOEFL per Internet). No caldrà l’acreditació anterior si l’alumne prova haver realitzat una part significativa dels estudis universitaris en anglès.

3. Es recomana carta de motivació en què l’estudiant puga reflectir el seu interès pel màster.

Baremació

Afinitat dels estudis cursats amb el màster (25%)

Mitjana de l’expedient acadèmic (35%)

Coneixements d’idiomes (20%)

Experiència laboral prèvia (10%)

Formació complementària en l’àrea d’estudi del màster (5%)

Exposició de motius o entrevista (5%)