Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

  • CE1: Manejar adequadament les fonts dinformació biomèdica i posseir lhabilitat de fer una valoració crítica daquestes integrant la informació per aportar coneixements a grups assistencials multidisciplinaris.
  • CE2: Utilitzar adequadament les eines informàtiques, mètodes estadístics i de simulació de dades, aplicant els programes informàtics i lestadística als problemes biomèdics.
  • CE3: Ser capaços d'aplicar l'experiència investigadora adquirida en tasques pròpies de la seva professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
  • CE4: Dominar els aspectes ètics i legals del medicament tant a nivell assistencial com els relacionats amb els assajos preclínics i clínics.
  • CE5: Resoldre de dilemes ètics derivats de l'ocupació de medicaments.
  • CE6: Dominar la comunicació científica. Posseir habilitats socials i comunicatives en la pràctica assistencial.
  • CE7: Capacitat de seleccionar i gestionar els recursos disponibles (instrumentals i humans) per a optimitzar resultats en investigació.
  • CE8: Analitzar la utilització de medicaments per a la bona pràctica assistencial. Capacitat per a avaluar resultats farmacoterapéuticos.
  • CE9: Capacitat per a desenrotllar i proposar procediments que contribuïsquen a l'ús racional del medicament.