Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants UV

1. Accés a l’especialitat mitjançant titulació universitària.
La Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) valorarà l’accés a les distintes especialitats en funció d’aquesta titulació. En aquells casos en què l’especialitat cursada es corresponga amb l’especialitat triada en el màster, no caldrà una prova d’accés.

En la resta de casos, el/la estudiant haurà de realitzar una prova d'especialitat, que versarà sobre els continguts de les matèries pròpies de cada especialitat, segons s'establix en la legislació que fixa les ensenyances mínimes de les responsabilitats docents de cada una de les especialitats de l'ensenyança secundària que s'oferixen en el màster. Per a més informació consultar l'enllace següent:

http://links.uv.es/QP9D6QN
 

2. Accés a l’especialitat mitjançant la superació de crèdits de certes matèries.
Per a aquelles titulacions que no garantisquen la correspondència exigida entre el títol universitari i l’especialitat elegida, però sí la formació corresponent, la CCA podrà establir exempcions, de la prova d’accés, sempre que els estudiants i estudiantes acrediten haver superat en els seus estudis universitaris determinat nombre de crèdits de formació sobre les matèries bàsiques que es consideren imprescindibles per accedir a aquesta especialitat, tal com figura a continuació:

•Biologia i Geologia: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 6 crèdits ECTS de biologia general i a una assignatura bàsica de 6 crèdits ECTS de geologia general.
Dibuix: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 9 crèdits ECTS de dibuix tècnic i a una assignatura bàsica de 9 crèdits ECTS de dibuix artístic.
Economia: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 9 crèdits ECTS de fonaments d’economia.
Filosofia: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 18 crèdits ECTS de fonaments de filosofia.
Física i Química: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 9 crèdits ECTS de física general i a una assignatura bàsica de 9 crèdits ECTS de química general.

•Llengua Estrangera (alemany, francès i anglès): acreditar un nivell mínim de la corresponent llengua estrangera equivalent al nivell B2 del Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) i posseir la titulació de Llicenciatura o Grau en Filologia, Traducció i Interpretació, Lingüística, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Periodisme, Comunicació Audiovisual o Magisteri.

No obstant això, podran accedir directament les persones que posseïsquen la titulació de Llicenciatura o Grau en la Filologia estrangera o Traducció i Interpretació corresponent a la llengua estrangera de l'especialitat.

Geografia i Història: acreditar haver rebut, almenys, formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 18 crèdits ECTS que necessàriament ha d’incloure fonaments d’història, d’història d’Espanya, de geografia bàsica i d’història de l’art.
Matemàtiques: Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseïsquen la titulació de Llicenciatura o Grau en Matemàtiques o Estadística. També poden accedir a esta especialitat directament aquells licenciados/as o graduados/as universitarios/as (no és possible només amb diplomatura) que per mitjà d'un certificat acadèmic acrediten haver rebut formació universitària equivalent a una assignatura bàsica de 18 crèdits que necessàriament incloga fonaments d'Àlgebra, de Càlcul, de Geometria i d'Estadística. En este cas, si els estudis no han sigut cursats en la Universitat de València és necessari aportar els programes de les matèries que s'al·leguen per a l'exempció de la prova d'acceso.

Música: Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseïsquen la titulació de Profesor/a Superior de Música o la de Llicenciatura o Grau en Història i Ciències de la Música.

També poden accedir a esta especialitat directament aquelles persones que posseïsquen titulació universitària de nivell de llicenciatura o grau i també titulació equivalent al Grau Mitjà de les Ensenyances de Música oficials.

Llengües i Cultures Clàssiques (Grec i Llatí): Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones amb la titulació de Llicenciatura o Grau en Filologia Clàssica.

•Llengua Castellana i Literatura: Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseïsquen la titulació de Llicenciatura o Grau en Filologia (en qualsevol de les seues especialitats) , Traducció i Interpretació, Lingüística, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Humanitats i Magisteri.

•Orientació Educativa: Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseïsquen la titulació de Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia o Magisteri.

Formació i Orientació Laboral: Poden accedir a esta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseïsquen la titulació de Relacions Labors, Graduat Social, Empresarials, Ciències del Treball, Dret o Administració i Direcció d'Empreses. També poden accedir a esta especialitat directament aquelles persones que per mitjà d'un certificat acadèmic acrediten haver cursat en els seus estudis universitaris una assignatura bàsica de 6 crèdits de Dret del Treball, una assignatura bàsica de 6 crèdits de Prevenció de Riscos Laborals i una assignatura bàsica de 6 crèdits d'Organització d'Empreses.

3. Acreditació del domini d’una llengua estrangera.
L’alumnat ha d’acreditar el domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d’acord amb la recomanació núm.: R(98)6 del Comitè de Ministres d’estats membres de 17 d’octubre de 2000.

Admissió de l’alumnat al màster
Com a criteris de selecció per a l’admissió en el màster, la CCA valorarà els elements següents:
-Puntuació de l’expedient acadèmic (la puntuació segons el barem oficial d’1 a 4 punts multiplicada per 2).
-Una altra titulació universitària (grau, postgrau) diferent del grau al•legat per a l’accés al màster (1 punt per titulació fins un màxim de 2 punts).
-En el procés de selecció, les sol•licituds per cursar el màster en la modalitat de dedicació a temps complet tindran preferència sobre les sol•licituds a temps parcial.

L’alumnat que curse el màster a temps parcial en el seu primer any no es podrà matricular del pràcticum ni del treball fi de màster.

Els sistemes i procediments d’admissió de l’alumnat han d’incloure, en el cas d’estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. 

A més dels requisits d'accés generals a tots els estudis de màster, per a sol·licitar la preinscripció en el Màster en Profesor/a d'Educació Secundària, és necessària l'acreditació del domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del MCERL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües).

Es reconeixerà la competència de nivell B1 als estudiants que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe, excepte acreditació oficial que ho modifique. També als que hagen superat més de 40 crèdits impartits en una llengua estrangera i als que hagen cursat i superat un curs d'estudis universitaris en l'estranger amb més de 40 crèdits en la llengua del país corresponent. (Aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013. ACGUV 45/2013).

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV.

L'alumnat que no puga acreditar el Nivell B1 del *MCERL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües), podrà obtindre-ho, superant les Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLES), que realitza la Universitat a través del Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

Criteris de selecció per a l'admissió en el Màster

La CCA valorarà els elements següents:

-Puntuació de l’expedient acadèmic (nota mitjana en base 10).

-Una altra titulació universitària (llicenciatura, diplomatura, grau, postgrau) diferent del grau al•legat per a l’accés al màster (1 punt per titulació fins un màxim de 2 punts).

- L’alumnat que curse el màster a temps parcial en el seu primer any no es podrà matricular del pràcticum ni del treball fi de màster.

Requisit específic per a realitzar el depòsit del títol del Màster en Profesor/a d'Educació Secundària:

Una vegada finalitzat el Màster, és requisit específic per a realitzar el depòsit del títol, estar en possessió del nivell C1 de Valencià conforme al MERCL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües). Així mateix, els estudiants estrangers hauran d'acreditar el nivell C1 de Llengua castellana.

 


 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies