Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Logo del portal

Relació de professors i grups d'investigació de la Facultat de Química i Instituts d'Investigació que ofereixen places per realitzar les assignatures “Estada d'Investigació” i TFM per al curs 2019 – 2020

Professors

responsables

          Grup d'investigació       

             Temes          

Web del grup/Contacte

Jerónimo Agrisuelas Vallés

Juan José García Jareño

Francisco Vicente Pedrós

Laboratori d'electroquímica: Materials i processos electródics

(Dept. Química Física)

1. Formació de capes passives

2. Corrosió

3. Espectroelectroquímica

4. Videoelectroquímica

Web del grup 

jeronimo.agrisuelas@uv.es jose.j.garcia@uv.es
francisco.vicente@uv.es

Sergio Armenta

Solucions i innovacions en Química Analítica (Dept. Química Analítica)

Anàlisi de drogues d'abús en mostres
incautades i en fluïds biològics

Web del grup
sergio.armenta@uv.es

Rafael Ballesteros-Garrido

R. Ballesteros-Garrido

(Dept. Química Orgànica)

Materials Macroscòpics Nanoestructurats com interfície en Bio Circuits

Web del grup

rafael.ballesteros-garrido@uv.es

Samia Benmansour
Carlos J. Gómez García

Materiales Moleculares Multifuncionales Modulables (M4) (ICMol)

1. Síntesi i caracterizació de MOFs
magnètics amb lligands de tipus anilat

2. Síntesi i caracterizació de complexos de
lantànids amb bases d'Schiff

*S'oferta contracte en pràctiques

sam.ben@uv.es

carlos.gomez@uv.es

Henk Bolink

Molecular Optoelectronic Devices (MOED) (ICMol)
 

Desenvolupament de LEDs y Cèl·lules Solars
de capa fina usant semiconductors
moleculars i perovskites

*S'oferta contracte en pràctiques

Web del grup
henk.bolink@uv.es

Jesús Vicente de Julián Ortiz 

Disseny de fàrmacs i connectivitat molecular
(Dept. Química Física)

Estudi teòric de l'estabilitat de complexos
de platí (II) amb receptors poliaza ciclofà

Web del grup
jesus.julian@uv.es

Emili Escrivà Montó

Carmen Ramírez de Arellano Sánchez

Enginyeria Cristal·lina Orgànica
(Dept. Química Orgànica / Dept. Química

Enginyeria cristal·lina de materials metalo-orgànics
(Metal-Organic Materials MOMs) i entramats
metal-orgànics (Metal-Organic Frameworks, MOFs)
basats en lligands N-heterocíclics i metalls 3d i/o 4f)

Emilio.Escriva@uv.es Carmen.Ramirezdearellano@uv.es

Enrique García-España Monsonís

Jorge González García

Grup de Química Supramolecular (ICMol)

1.- Química Supramolecular: Disseny de poliamines i complexos poliamínics amb activitat biològica

2.- Utilització de complexos metal·lics per a interaccionar amb ADN desaparellat

3.- Eines moleculars per a visualitzar ADN G-quàdruplex in vitro i en cèl·lules

Web del grup
Enrique.Garcia-Es@uv.es Jorge.Gonzalez@uv.es

Raquel Galián Baca

Julia Pérez Prieto

Grup de Reactivitat Fotoquímica (ICMol) Preparació de Materials Col·loidals Luminiscents i la seua aplicació com a sensors i/o en fotocatálisi

Web del grup

raquel.galian@uv.es
julia.perez@uv.es

Pablo Gaviña

Materials orgànics per a la detecció i l'alliberament controlat
(MODeLiC)

(Dept. Química Orgànica)

Nanomaterials per a la seua aplicació com a sensors o per a l'alliberament controlat de fàrmacs

Web del grup

Pablo.Gavina@uv.es

David Giménez Romero

Ángel Maquieira Catalá (UPV)

SIGMO, Senyal y Modelització

(Dept. Química Física)

Desenvolupament de sistemes de bioreconeixement per a aplicació en ómiques

David.Gimenez-Romero@uv.es

Clara M Gómez

Grup de Materials Polimèrics, (ICMUV, Dept. Quimica Fisica)

Síntesi i caracterització de poliuretans sense disocianat a partir de bicicle de carbonat

Web del grup
Clara.Gomez@uv.es

María González Béjar
Julia Pérez Prieto

Grup de Reactivitat Fotoquímica (ICMol)

Dinàmica y reactivitat de Biomolècules

maria.gonzalez@uv.es
julia.perez@uv.es

Carlos Martí Gastaldo

Sergio Tatay

Functional Inorganic Materials (FuniMat) (ICMol)

1.- Materials porosos quirals per a l'eliminació de microcontaminants en aigua

2.- Sistemes porosos i conductors per a generació de combustibles renovables

S'oferta contracte en pràctiques

Web del grup

carlos.marti@uv.es

sergio.tatay@uv.es

Mercedes Medio Simón

Síntesi de Compostos Organofluorats
(FusFlu) (Dept. Química Orgànica, Facultat de Farmàcia)

Síntesi asimètrica de
compostos amino fluorats

Web del grup
Mercedes.Medio@uv.es

Rafael Muñoz Espí

Grup de Materials Polimèrics (ICMUV) Mètodes coloidals per a la preparació de nanopartícules híbrides amb aplicacions en catàlisi i emmagatzenatge d'energia tèrmica Web del grup
Rafael.Munoz@uv.es
Enrique Ortí Grup de Química Teòrica de Materials Moleculars (ICMol)

Caracterització i disseny teòric de materials moleculars per a dispositius fotovoltaics i electroluminiscents

Web del grup

enrique.orti@uv.es

Emilio Pardo

Química de Coordinació (ICMol)

Disseny de polímers de coordinació porosos i el seu ús com reactors químics

Web del grup

emilio.pardo@uv.es

José Antonio Real Cabezos

Switchable Molecular Materials (SMOLMAT) (ICMol)

Síntesi i caracterizació de polímers de coordinació porosos (MOFs) amb propietats electròniques termo-, piezo- y foto-induïbles

Web del grup
Jose.A.Real@uv.es

Antonio Ribera Hermano

Materials Moleculars Multifuncionals Modulables (M4) (ICMol)

Preparació d'hidróxids dobles laminars (LDH) per
a aplicacions com fotocatalitzadors i com precursors
per a aconseguir materials amb elevades capacitàncies

antonio.ribera@uv.es

José Vicente Ros Lis

REDOLi (Dept. Química Inorgànica)

Nanomaterials per a la modulació
de la activitat digestiva.

Web del grup
J.Vicente.Ros@uv.es

Iñaki Tuñón

Efectes de medi (Dept. Química Física)

Dinàmica i reactivitat de Biomolècules

Web del grupo
ignacio.tunon@uv.es

EVALUACIÓ DE L'ESTADA D'INVESTIGACIÓ

Veure la Guia Docent de l'assignatura en la pàgina del Pla d'Estudis del Màster

Model de la Memòria d'Activitats a elaborar per l'/la estudiant

Model d'Informe Final que emet el/la tutor/a acadèmic/a sobre el treball realitzat per l'/la estudiant (100% de la qualificació global de l'assignatura)