BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

 Bases de dades de DRET

 A - B - C - D - E - F - H - I - J - L - N - P - Q - R - S - T - U - VW

 

Aranzadi Instituciones (Thomson-Reuters)

[Accés només UV]     

Plataforma d'informació jurídica amb legislació estatal a text complet des de 1978, autonòmica des de 2001 i europea des de 1986. Una selecció de projectes de llei des de 2001 i convenis col·lectius sectorials i empresarials d'àmbit nacional, provincial i autonòmic.

Inclou jurisprudència a text complet del Tribunal Suprem i Constitucional des de 1979, i una selecció dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, Audiència Nacional, Tribunals de Primera Instància, Tribunal Europeu de Drets Humans, Tribunal de Justícia i Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees, així com doctrina administrativa.

Índexs especialitzats (abans Aranzadi Expertos) que proporcionen informació pràctica i d'enfocament (legislació, jurisprudència, doctrina administrativa, formularis, expedients, casos pràctics, etc.) sobre sobre matèria Fiscal, Social, Trànsit, Concursal, Societats, Administratiu i Contracta.

Bibliografia, referencial i selecció d'articles a text complet publicats des de 1990, en revistes de Aranzadi, Civitas i Lex Nova. Diccionari jurídic, notícies de premsa jurídica, formularis de la majoria d'àrees del dret des del punt de vista substantiu i processal i una col·lecció de vídeos formatius.

Enllaç a la Biblioteca Digital.

Arrêts du Conseil d'Etat (Bruxelles)

Base de dades que conté el text íntegre de les fallades del Consell d'Estat (Conseil d'Etat) a partir de l'any judicial 1994-95, en format PDF. Les fallades són publicades en la llengua en la qual han estat pronunciades. La col·lecció s'actualitza cada setmana i les fallades poden ser consultades només 2 setmanes després d'haver estat pronunciades.

Atlas Social (CISSonline.es)

Vegeu CISS Laboral

Australian Government ComLaw

Australian Government ComLaw és el portal jurídic del govern australià.

Tornar a l'inici

Bases de dades històriques de l'Oficina Española de Patentes y Marcas

Conté els catàlegs de les següents col·leccions: Privilegis (Privilegis d'invenció, 1826-1878). Patents (1878-1943). Patents (per al projecte: anàlisi estadística de dades bàsiques de patents com a indicadors d'innovació: 1930-1966). La Patent es compon d'expedient administratiu i de memòria descriptiva, la qual conté descripcions o plànols quan és necessari representar la invenció mitjançant dibuixos. Marques (1865-1907). Totes són referencials.

Base de dades de Legislació (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana)

[Guia d'ús]

Conté disposicions de caràcter legislatiu publicades en el DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana), sobre les quals s'ha realitzat una anàlisi jurídica i documental. Ofereix el text actualitzat (consolidat) de les normes amb rang formal de Llei, Decret legislatiu i d'un conjunt de disposicions de caràcter general considerades d'interès o utilitat per als seus destinataris. Aquest text actualitzat està destinat a servir com una eina documental de caràcter oficiós, però manca de validesa jurídica. Des de 1978.

Basic Documents. International Court of Justice

Ofereix informació sobre: textos constitutius (versions en anglès i francès), com són la Carta de les Nacions Unides; Estatut del Tribunal Internacional de Justícia ; Reglament del Tribunal; instruccions de procediment; altres textos. La informació és a text complet.

Basic & Selected Laws (Israel)

Lleis bàsiques d'Israel. Per visualitzar correctament aquest recurs és preferible utilitzar els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, no Internet Explorer.

Biblioteca Digital de Propietat Intel·lectual

El lloc web de la Biblioteca Digital de Propietat Intel·lectual dóna accés a diverses col·leccions de dades sobre propietat intel·lectual que manté l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquestes col·leccions, disponibles únicament en anglès i francès, contenen dades sobre el PCT (Patents), el Sistema de Madrid (marques), el Sistema de la Haia (dibuixos industrials), Article 6ter (emblemes d'estat, signes oficials de control i emblemes d'organitzacions intergovernamentals) i unes altres

British and Irish Legal Information Institute

El British and Irish Legal Information Institute proporciona accés a un conjunt exhaustiu de materials jurídics, legislació i jurisprudència, del Regne Unit i Irlanda que estan disponibles de forma gratuïta en Internet. En total conté més de quaranta bases de dades que cobreixen set jurisdiccions (Anglaterra, Gal·les, Irlanda, Irlanda del Nord, Escòcia, Regne Unit i Unió Europea).

Tornar a l'inici

CAIRN General Collection

[Accés només UV]

CAIRN és una editorial francesa de l'àmbit de les ciències socials i humanitats. Des del seu portal podem accedir a 270 revistes i fer cerques de manera global per matèria, autor o publicació. També es pot accedir a les revistes per disciplina. Els articles estan disponibles en format pdf o html.

Té servei d'alertes, subscripció a font RSS i compte personal per guardar un històric de cerques.

Ajuda en línia (en francès)

Matèries: ciències socials, dret i legislació, sociologia, humanitats, filosofia, història.

Canadian Legal Information Institute

L'objectiu d'aquest centre és fer que els textos dels documents legislatius i jurisprudencials canadencs estiguin disponibles en Internet. L'accés a la informació és mitjançant un cercador i un visualitzador. Els documents es presenten a text complet en format HTML.

Carta Tributaria

[Accés només UV]    [ Ajuda per a conexió]

Documentació publicada en la revista "Carta Tributària" en matèria de dret fiscal i tributari espanyol. Dins de cada any la informació es divideix en estatal, autonòmica i foral. Dins de cadascun trobarà els impostos i seguidament, les disposicions, consultes, jurisprudència i projectes amb els documents associats.

Abast cronològic: 2001-2007.

La informació posterior a 2008 està accesible a través de Trobes.

Cases. International Court of Justice

Facilita un llistat de plets exposats davant la Cort des de 1947. Es pot distingir entre plets en matèria contenciosa i plets en matèria consultiva. Disposa a més d'un llistat de causes pendents (per ordre cronològic d'entrada). La majoria de documents estan a text complet. També disposa d'un cercador de documentació.

CISS Laboral

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

La informació està estructurada en les següents bases de dades interrelacionades entre si: Comentaris, Normativa, Doctrina i Jurisprudència, Formularis i casos pràctics en les matèries Laboral (tant dret individual com a col·lectiu) i Seguretat Social (règim general i règims especials), incloent el Procediment laboral i obligacions formals.

Abans: Atlas Social (CISSonline.es)

Congress.gov

Web oficial de la legislació federal dels Estats Units que proporciona informació precisa i completa del procés legislatiu nord-americà des de 1973 fins a l'actualitat. Des de juny de 2016 la nova plataforma reemplaça definitivament THOMAS, recull el seu contingut i millora l'accés mitjançant la cerca global en totes les col·leccions i dates, URL persistents i resultats filtrables segons multiples criteris.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Base de dades de doctrina legal 1997-

En la versió en castellà s'inclouen la totalitat dels dictàmens emesos fins a juliol del 2013. En la versió en valencià apareixen reflectits la totalitat dels dictàmens emesos fins a l'any 2006, mentre que des de l'any 2007 únicament estan recopilats els dictàmens seleccionats.

Cour Constitutionnelle de Belgique (abans Cour d'Arbitrage)

Permet la consulta al text íntegre de les decisions d'aquesta Cort (Cour Constitutionnelle de Belgique) des de 1985, en format PDF.

Accés: Affaires pendantes & Jurisprudence - Arrêts

Tornar a l'inici

Dalloz.fr

[Accés només UV]    [Guia d'ús]

Portal de l'editorial jurídica francesa Dalloz. Dividit en diferents parts constitueix una recopilació exhaustiva de legislació, jurisprudència i doctrina franceses a text complet. Es divideix en: Bases Matières (recopilen tot tipus de documents jurídics especialitzats en la matèria corresponent: dret administratiu, civil, etc.), Jurisprudence, Actualités (tota l'actualitat jurídica comentada diàriament), Codis comentats, Revues (unes deu revistes de l'editorial a text complet), Encyclopédie (documentació temàtica, cobreix els principals dominis del dret, cadascun dels repertoris en què es divideix constitueix una anàlisi profunda del dret positiu).

De Jure

[Accés només UV]

Base de dades centrada en la legislació i la jurisprudència italianes. Conté a més legislació i jurisprudència de la Unió Europea. Es completa amb codis, formularis i doctrina italians.

A més dóna accés a 46 revistes de Giuffré Editore de dret civil, penal, públic i administratiu, dret del treball, comunitari i internacional i altres àrees legals.

Dictámenes del Consejo de Estado

Els dictàmens continguts en aquesta base de dades expressen el criteri del Consell d’Estat en tots els assumptes que li són consultats. Inclouen l’anàlisi de les qüestions plantejades. En tots, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, s’han suprimit les dades que permeten identificar les persones interessades i han estat substituïdes per punts suspensius. Els camps de cerca són: text del dictamen, número d’expedient, procedència, data d’aprovació i data de publicació en el BOE.

Doctrina Tributaria (D.G. Tributos)

Base de dades que recull totes les consultes (vinculants i no vinculants) evacuades per la Dirección General de Tributos des de l’any 1997. S’hi inclouen les consultes de l’antiga Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Els registres de les consultes contenen la informació següent: número de consulta, òrgan, data d’eixida, normativa, descripció, qüestió, contestació.

Doctrina y Criterios del Tribunal Económico-Administrativo Central (DYCTEAC)

El TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) és un dels òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions econòmic-administratives que es refereixen als següents actes: d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries que realitzen l'administració de l'estat i les entitats públiques depenents de la mateixa; actes d'aplicació dels tributs cedits per l'estat a les CCAA; actuacions de retenció, ingressos a compte, repercussió, facturació... Permet la consulta a les resolucions emanades d'aquest tribunal des de gener de 2009. Les resolucions i criteris del mateix Tribunal anteriors (gener 1998-decembre 2013) estàn disponibles a la base de dades Doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que ja no s'actualitza.

Tornar a l'inici

El Derecho Total

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

Plataforma d'informació jurídica que dóna accés a la base de dades El Derecho Internet que conté legislaciójurisprudència (totes les sentències del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem des de 1986, resolucions de l'Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials des d'octubre de 2004 i una selecció de resolucions dels Jutjats de Primera Instància. Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans des de 1960, del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees des de 1986 i del Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees), doctrina administrativa, formularis, recopilació d'articles doctrinals a text complet i un diccionari jurídic i esquemes processals.

Des de la mateixa plataforma es poden consultar bases de dades especialitzades (Contractació immobiliària, Propietat horitzontal, Dret de família, Urbanisme, Circulació i assegurança de vehicles, Propietat horitzontal Catalunya i Mercantil) i es pot accedir a tot el contingut de QMemento Plus Total.

Esp@cenet

Conté les dades bibliogràfiques, més de 60 milions de documents de patents, publicades en qualsevol estat membre de l'Organització Europea de Patents, així com les de l'Oficina Europea de Patents i les de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. Conté a més, els documents a text complet en format PDF.

Estadístiques Judicials (CGPJ)

Conté dades estadístiques referents a l'Administració de Justícia espanyola, des de 1995 fins a l'actualitat.

Eur-Lex (portal d'accés al Dret de la Unió Europea)

EUR-Lex oferix gratuïtament i en les 24 llengües oficials de la UE, el Diari Oficial de la Unió Europea, la legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.), els textos preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.), la jurisprudència de la UE (sentències, interlocutòries, etc.), acords internacionals, documents de l'AELC i altres documents públics.
S'actualitza diàriament i té més de 3 milions d'entrades, que arrepleguen textos des de 1951.
L'apartat del Diari Oficial no inclou la sèrie S (Suplement), que conté contractes i anuncis de licitació. Pot consultar-se a través de TED (Tenders Electronic Daily)

Ajuda

Tornar a l'inici

FinLex

Portal jurídic finladès dividit en tres apartats: legislació, jurisprudència i tractats internacionals. Només alguns documents es troben en anglès. La cobertura cronològica varia depenent de la base de dades, arribant en alguns casos fins a documents històrics del segle XVIII.

Formularios Laborales (CISSonline.es)

Vegeu CISS Laboral

Formularios Seguridad Social (CISS)

Vegeu CISS Laboral

Tornar a l'inici

Hein online

[Accés només UV]

Portal especialitzat en dret anglosaxó que dóna accés al text complet de documents des del segle XVIII fins a l'actualitat. Inclou una col·lecció de revistes jurídiques amb més de 2.800 títols, la cobertura de les quals comprèn des del primer número de cada publicació fins al més recent permès segons contracte amb l'editor.

Hong Kong e-Legislation (HKeL)

Base de dades legislativa d'Hong Kong mantinguda pel Departament de Justícia de la regió. HKeL proporciona les versions actuals i passades en xinès i anglès de la legislació consolidada fins al 30 de juny de 1997 i facilita còpies en PDF que tenen la consideració d'oficials i autèntiques. Existeixen diferents maneres de cerca i visualització per a facilitar l'accés a les lleis. El portal es completa amb un glossari de termes legals en tots dos idiomes.

HUDOC

[Guia d'ús]

Base de dades que conté la documentació generada pel Tribunal Europeu de Drets Humans en francès i anglès. En concret conté totes les sentències del tribunal (des de 1959) i les decisions sobre l'admissió a tràmit (des de 1998) així com totes les decisions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa i les notes de premsa relacionades.

Tornar a l'inici

ILOSTAT

[Guia d'ús]

La base de dades ILOSTAT, successora de LABORSTA Internet, conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.

ÍnDICEs CSIC (inclou antic ISOC)

[Accés només UV]    [Manual d'ajuda]   

Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles de recerca publicats en revistes científiques espanyoles. Portal que integra les antigues Bases de dades bibliogràfiques del CSIC (ISOC, ICYT i IME).

Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Depenent del Ministeri d'Economia i Hisenda, aquesta Junta elabora INFORMES des de l'any 1990 sobre: contractes d'obra; contractes de gestió de serveis públics; contractes de subministraments; contractes especials; contractes de consultoria i d'assistència, de serveis i de treballs específics i concrets no habituals; contractes d'informàtica; altres informes. A partir de l'any 2000, els informes presenten una nova classificació: qüestions generals; qüestions específiques dels diferents contractes; informes sobre projectes de disposicions, recomanacions, acords i circulars.

Iniciativas Parlamentarias (Congreso de los Diputados)

Recull un fons compost per les iniciatives parlamentàries i expedients tramitats en el Congrés. La consulta es porta a terme a través de diferents criteris (títol, autor, tipus d'iniciativa, etc.). Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions i als exemplars del BOCG (Butlletí Oficial de les Corts Generals), en format PDF, referents al debat d'una iniciativa. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat).

Intervenciones Parlamentarias (Congreso de los Diputados)

Conté les intervencions dels diputats i altres oradors en les Comissions, Ple i Diputació Permanent del Congrés, així com en Comissions Mixtes reflectides en el Diari de Sessions. La consulta es realitza a través de diferents criteris (nom de l’orador, càrrec, sessió, data, etc.) de les intervencions dels oradors. Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions referent a la intervenció d'un orador, en format PDF. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat).

Invenes (abans Modindunet)

Invenes (Invencions en espanyol) és una base de dades bibliogràfica elaborada per l'OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques) constituïda per quatre bases de dades: DISSENYS, conté dades bibliogràfiques de models, dibuixos i dissenys industrials des de 1966, inclou imatges publicades en el BOPI des de 1998. INTERPAT, conté dades bibliogràfiques de Privilegis Reals des de 1826 fins a 1878, documents de Patents i Models d'Utilitat tramitats per l'Estatut de la Propietat Industrial des de 1929 i per la nova Llei de Patents de 20 de març de 1986, així com les Patents Europees i Patents sol·licitades via PCT que designen a Espanya i generen un document en espanyol. Inclou les imatges publicades en el BOPI des de 1988, així com els documents complets. LATIPAT, conté Patents i Models de divuit països iberoamericans des de 1955, així com les seves imatges des de 1991 i documents complets mexicans. CLAIND, classificació de LOCARNO amb la llista de paraules clau.

Iustel

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

Base de dades jurídica que comprèn Legislació (més de 7.500 textos del Dret positiu vigent, una selecció de disposicions en arxiu històric); Jurisprudència (Comunitària, del TC, del TS, Audiència Nacional i Tribunals Superiors de Justícia i Audiències Provincials); Base de Coneixement Jurídic (comprèn un conjunt de gairebé 2.000 exposicions sistemàtiques); Bibliografia jurídica (amb més de 50.000 referències bibliogràfiques i més de 10.000 treballs a text complet publicats en les revistes); Diari del Dret i Repositori de formularis processals.

Tornar a l'inici

Journal de Monaco

Aquest és el lloc web oficial del Journal de Monaco. Conté els textos complets del diari des de l'any 1858. L'accés a la informació és a través d'una visualització per data, matèries o parts del diari, juntament amb un cercador. Els textos es presenten en format HTML i PDF.

Jurisprudència belga (Jure Juridat)

Base de dades que permet l'accés a les fallades i decisions emeses per les diferents Corts i Tribunals belgues. Alguns documents contenen, a més del sumari, el text complet. És el cas de les fallades de la Cort de Cassació des del 01-01-1964, de la Cort Constitucional, etc.

Jurisprudencia Constitucional (Tribunal Constitucional)

La versió informàtica dels textos de les sentències del Tribunal Constitucional s’ofereix gratuïtament amb fins exclusivament informatius. Les sentències es publiquen en el BOE i en la recopilació Jurisprudència Constitucional, editada conjuntament pel tribunal i el BOE. El text imprès revela si hi ha divergència amb la versió electrònica.

Jurisprudència del Tribunal Suprem (CENDOJ)

La Jurisprudència del Tribunal Suprem es presenta en obert, accessible per a tots, incloent les resolucions buidades de dades personals i informació sensible. Al costat de la publicació immediata de les noves sentències que es van dictant, es realitza una tasca de publicació de sentències del període anterior a la data inicial de partida (1990). El contingut de la jurisprudència s'ha organitzat de la següent manera: base de dades amb totes les sentències, més endavant s'hi incorporaran també les interlocutòries. Últimes sentències: conté les 50 últimes sentències publicades per cada Sala. Actualitat, on s'inclouen les sentències que pel seu interès social rellevant i per formar part del debat públic, mereixen ser destacades en un moment determinat.

Jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia (CENDOJ)

Accés a les resolucions de: Audiència Nacional, Audiència Provincial i als Tribunals Superiors de Justícia del fons jurisprudencial del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ). Aquesta base de dades conté resolucions a text complet recopilades des dels òrgans col·legiats de tot Espanya.

Tornar a l'inici

La Ley Digital

[Accés només UV]     [Guia ràpida d'ús]

Plataforma d'informació jurídica que dóna accés a bases de dades de jurisprudència, legislació, convenis col·lectius, codis, formularis, doctrina i bibliografia. El mòdul Doctrina dóna accés al text complet dels articles del Diario La Ley des de 1985, a més d'articles d'altres revistes de les quals existeix subscripció. El mòdul Bibliografía és solament referencial. Des de Productos disponibles, hi ha accés al Diario La Ley (forma diari, amb arxiu des de 2008), a Smarteca i a les diferents Calculadoras. No està accesible el módul de Códigos comentados.

5 llicències d'usuaris simultanis.

Labordoc

Base de dades de l'OIT (Organització Internacional del Treball), que conté referències i ofereix accés a textos complets sobre el camp del treball. Abasta tots els aspectes del treball i mitjans de vida sostenibles, del desenvolupament econòmic i social, dels drets humans i del canvi tecnològic relacionats amb el treball. Labordoc cobreix totes les publicacions de l'OIT des de 1919 i en tots els idiomes. Ofereix també una àmplia gamma de materials publicats pels principals centres d'investigació, organitzacions internacionals i regionals, òrgans laborals i organitzacions no governamentals, així com referències d'articles de més de 500 revistes seleccionats regularment.

Latipat - Esp@cenet

Base de dades creada en l'any 2003 (i que utilitza la plataforma d'esp@cenet), per l'OMPI, l'EPO, l'OEPM i nombroses oficines nacionals de països llatinoamericans que van assumir el repte de posar a la disposició del públic un important patrimoni d'informació tecnològica en espanyol i portuguès, continguda en els documents de patents publicades per totes elles.

Legifrance. Dret francès

Servei de difusió de dades jurídiques essencials i en vigor. Conté: la Constitució, codis, lleis i reglaments, el Diari Oficial, butlletins oficials, jurisprudència, actualitat jurídica, tractats i acords internacionals, dret comunitari, convenis col·lectius, autoritats administratives independents... La informació recollida prové de diferents fonts: de diaris oficials, del Conseil Constitutionnel, de la Cour de Cassation i del Conseil d'Etat, de Assemblée Nationale, etc.

Legilux

Legilux és el portal jurídic del govern de Luxemburg. Se subdivideix en tres parts principals: l'espai legislatiu que agrupa les publicacions concernents a la legislació general aparegudes des de 1945 en la part A del butlletí oficial. En segon lloc el denominat espai administratiu que inclou les disposicions de la part B així com el Annuaire Officiel d'Administration et de Législation. Finalment l'espai de Societats i Associacions que recopila disposicions de la part C.

Legislació - Bèlgica

Conté tots els textos legislatius i reglamentaris publicats en el Moniteur belgue (butlletí oficial belga) des de 1945 relatiu a totes les matèries del dret. Els textos normatius publicats en aquest butlletí a partir de juny de 1994 presenten sempre una versió íntegra consolidada.

Legista (Corts Valencianes)

LEGISTA conté dues bases documentals sobre documentació jurídica i parlamentària iniciades en 1993. La base de dades d'Activitat Parlamentària reflecteix, amb caràcter referencial, els projectes i proposicions de llei tramitats pels Parlaments Autonòmics i les Corts Generals. La base de dades de Legislació reuneix les disposicions de caràcter general de les Comunitats Autònomes i de l'Estat. En les disposicions publicades des de 1996, es troba incorporat el text complet de la mateixa.

Leyes Federales de México

Aquest servei de la Cambra de Diputats del Congrés de Mèxic proporciona una recopilació de les principals disposicions legislatives. L'accés és mitjançant un llistat pla de títols de disposicions. Els textos s'ofereixen en diversos formats.

Tornar a l'inici

National Criminal Justice Reference Service Abstracts

[Accés només UV]     [Guia d'ús]     [Descàrrega RefWorks]

És una base referencial dedicada al Dret Penal, desenvolupada i mantinguda pel *National Criminal Justice Reference Service del Departament de Justícia dels Estats Units d'Amèrica del Nord. Conté prop de 200.000 resums de documents nord-americans i d'altres països referits a recerca, polítiques i pràctiques relacionades amb el dret penal, dret del menor i fiscalització de drogues.

NatLex

Base de dades que conté legislació nacional sobre treball, seguretat social i drets humans connexos, administrada pel Departament de Normes Internacionals del Treball de l'OIT. Els registres de NATLEX inclouen resums de la legislació i informació de referència pertinent i estan classificats per paraules clau i per temes. Cada registre de NATLEX apareix en només una de les tres llengües oficials (anglès, francès o espanyol). Quan és possible, els registres contenen enllaços amb el text complet de la llei o una font electrònica pertinent.

Normattiva (abans NormeInRete)

Aquest portal ha estat construït amb l'objectiu de facilitar l'accés a la documentació legislativa italiana. És el resultat d'una col·laboració entre les principals institucions de l'estat italià. És un portal en evolució: recopilació de les normes de forma gradual. El projecte consta de diverses fases (1ª març-maig de 2010 - última octubre de 2014). Conclòs el mateix, abastarà un període cronològic comprès entre els anys 1861 als nostres dies.

Normlex

Base de dades sobre les Normes Internacionals del Treball: convenis, recomanacions i protocols (instruments) de l'OIT. Documents bàsics, ratificació de convenis de l'OIT. Comentaris dels òrgans de control (la Comissió d'Experts, Comissió de la Conferència). Casos sobre llibertat sindical.

Tornar a l'inici

Periodicals Archive Online

[Accés només UV]     [Guia d'ús]     [Descàrrega RefWorks]

Es recull el contingut de més de 4.200 revistes digitalitzades editades en castellà, anglès i altres llengües, especialitzades en humanitats i ciències socials (dret, ciències polítiques, economia, empresa/administració, estudis de la dona…). La informació inclosa té un caràcter retrospectiu, ja que les publicacions es buiden des del seu primer número fins a 2000. S'ofereixen resums d'articles. A més, una part dels títols (uns 300) estan disponibles a text complet

Prelex (Procediments Interinstitucionals)

Base de dades que permet seguir, tant les grans etapes del procés de presa de decisions entre la Comissió i les altres Institucions (fase de procediment, decisions de les institucions, noms de les persones, serveis responsables, referències de documents), com els treballs de les diferents institucions implicades (Parlament Europeu, Consell, CES, Comitè de les Regions, Banc Central Europeu, etc.) Totes les propostes i comunicacions de la Comissió són seguides des de la seua transmissió al Consell o al Parlament Europeu fins a la seua adopció o el seu rebuig pel Consell, la seua adopció pel Parlament Europeu o la seua retirada per la Comissió. Els enllaços de la seua interfície permeten un accés directe als textos electrònics disponibles.

ProQuest Ciències Socials i Jurídiques

[Accés només UV]     [Guia d'ús]     [Descàrrega RefWorks]

Conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques referencials i a text complet en el camp de les Ciències Socials. Matèries: Sociologia, ciències polítiques, assumptes públics, relacions internacionals, dret, criminologia, relacions laborals, treball social, psicologia.

Pot realitzar-se la cerca conjunta en totes elles o canviar la selecció una vegada dins de la plataforma.

Veure bases de dades que conté

Tutorials i formació en línia

ProQuest Criminal Justice

[Accés només UV]     [Guia d'ús]     [Descàrrega RefWorks]

Base de dades completa que dóna suport a la investigació criminal, les seues causes i efectes i implicacions legals i socials, així com litigis i tendències del crim. Des de 1981 fins l'actualitat.

Tornar a l'inici

QMemento Plus Total

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

Base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l'àmbit fiscal, social, comptable i mercantil amb informació depurada, sintetitzada i amb valor afegit: exemples i casos il•lustratius, anàlisis i comentaris en profunditat de la normativa vigent i les possibilitats o alternatives que permet la norma en cada cas. Els Mementos s'agrupen en quatre blocs especialitzats que poden seleccionar-se des del desplegable que hi ha davant de la caixa de cerca universal: QMemento Fiscal, QMemento Social, QMemento Contable y QMemento Mercantil. Des de la mateixa plataforma es pot accedir al contingut de El Derecho Total.

Tornar a l'inici

Recueil systématique du droit fédéral (Suïssa)

El Recueil Systematique es publica en les tres llengües oficials de Suïssa i és una col·lecció posada al dia i classificada per matèries dels actes legislatius, de les decisions i tractats internacionals que han estat publicats en el diari oficial i que encara estan en vigor. Els textos s'ofereixen en format PDF i HTML. L'accés és mitjançant un cercador senzill a més d'una classificació temàtica.

Repositorio OXFAM policy & practice

Oxfam policy & practice és el repositori d'accés obert de l'ONG OXFAM, dedicada a l'ajuda humanitària i al desenvolupament. Conté materials sobre la investigació, els programes i les polítiques que duu a terme l'organització, accessibles a text complet. Ofereix accés a més de 3.000 recursos publicats: llibres, articles de revistes, documents de treball, informes d'investigació, estudis de casos, etc., dóna una visió actual de les polítiques, programes i àrees d'investigació que desenvolupa Oxfam, així com notícies i anàlisis a través del blog.

Tornar a l'inici

SAD-ODS: Documentos oficiales de las Naciones Unidas

Base de dades que conté, a text complet, tots els documents oficials publicats per les Nacions Unides des de 1993. No obstant això, s'estan agregant diàriament documents publicats anteriorment. En el cas de les resolucions de l'Assemblea General, el Consell de Seguretat, el Consell Econòmic i Social i el Consell d'Administració Fiduciaria, l'accés al text complet és a partir de l'any 1946. Els documents són accessibles, en format PDF, en les sis llengües oficials de les Nacions Unides: anglès, àrab, xinès, espanyol, francès i rus. No inclou els comunicats de premsa, les publicacions de les Nacions Unides per a la venda, la United Nations Treaty Sèries ni els fullets del Departament d'Informació Pública.

Més informació

Scopus

[Accés només UV]

Conté referències bibliogràfiques de 16.300 publicacions periòdiques (peer-review) procedents de 4.000 editorials, 700 actes de congressos internacionals, 1.200 revistes open acces, 386 milions de pàgines científiques, 22 milions de patents i les bases de dades MEDLINE i EMBASE. Actualment està integrat a la plataforma SciVerse Scopus, amb Science Direct i el contingut web de SCIRUS (cercador científic d'internet).

Proporciona referències bibliogràfiques completes, més de 29 milions de resums i permet cercar per referències citades des de l'any 1996 fins ara. Dóna accés al text complet dels articles de revistes subscrites per la Universitat.

Senado. Iniciativas parlamentarias

Cercador (per text lliure) de les diferents iniciatives que arriben o es presenten en el Senat. Des dels resultats de la consulta es poden filtrar per tipus d'iniciativa, situació, legislatura, autor, comissió competent o matèria.
El detall de cada iniciativa presenta en la capçalera les dades d'identificació de la iniciativa, en la que es muestra el títol i autor, situació, tipus d'iniciativa, dates de presentació i de qualificació, número d'expedient, procediment i òrgan competent per a la seua tramitació i la descripció de les àrees temàtiques en les que s'enmarca. També s'inclou en la taula l'enllaç “Documentos” que permet visualitzar tots els escrits presentats associats a la iniciativa, així como l'enllaç als expedients relacionats.

Es pot accedir a la mateixa informació des de diferents llocs de la web del Senat:

  • Des de la pantalla inicial es podran consultar les lleis en tramitació i tramitades.
  • Des de l'ordre del dia de les Sessions plenàries es podran consultar els assumptes tractats i es podrà enllaçar amb tota la informació de cada iniciativa.
  • Cada Comissió compta amb un sistema de navegació local des del que podran consultar-se les iniciatives en tramitació i tramitades.
  • En la ficha de cada Senador hi ha una pestanya dedicada a la seua activitat parlamentària, des de la que consultar les iniciatives que ha presentat. En la ficha de cada Grup parlamentari del Senat podran consultar-se les iniciatives de les que el Grup és autor, així como les dels Senadors que en formen part.
  • Diaris de Sessions

Sicon (Brasil)

Sistema d'Informació del Congrés Nacional de Brasil.

Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ)

El Sistema Peruà d'Informació Jurídica (SPIJ), elaborat pel Ministeri de Justícia, es dedica a la publicació d'informació jurídica a través de mitjans electrònics. SPIJ conté: Constitució Política de 1979 i 1993, 12 codis (civil, penal, processal civil, etc), lleis orgàniques, compendis de legislació per matèries, legislació general i particular (poders de l'estat, organismes autònoms, governs regionals i locals, etc), legislació estrangera, textos únics de procediments administratius – TUPAS, jurisprudència judicial i administrativa, directori d'assessories jurídiques, etc.

Tornar a l'inici

Tirant analytics

[Accés només UV]     [Guia d'usuari]

Eina d'anàlisi estratègica i estadístic de les sentències recollides en la base de dades Tirant online. A més dels documents de les sentències i la legislació relacionada, analitza gran quantitat de dades recollides en les sentències (origen, tipus de resolució, ponents, advocats, etc. ) interrelacionant-los entre si, presentant-los d'una manera molt gràfica i visual i construint eines de recerca predictiva com ara tendències, factors d'èxit o arbres de decisió. Permet crear una àrea privada personal on guardar expedients, documents, cerques i generar alertes.

Tirant on line

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

Portal d’informació jurídica (Tirant lo Blanch)

Conté jurisprudència, legislació, formularis, doctrina i consultes. Inclou a més, esquemes processals (el procés judicial en totes les jurisdiccions, així com els procediments administratius més comuns) i substantius (permeten accedir a les qüestions rellevants de la disciplina).

Transport

[Accés només UV]   

Transport és una base de dades bibliogràfica sobre totes les àrees d'investigació relacionades amb el transport. Està elaborada per l'OCDE, el Transportation Research Board dels Estats Units i l'European Conference of Ministers of Transport. Arreplega uns 600.000 registres sobretot tipus de mitjans de transport terrestre, ferroviari i seguretat vial.

Triblex

Anàlisi temàtica de jurisprudència del Tribunal Administratiu de l'OIT. Aquest tribunal accepta peticions de funcionaris o antics funcionaris de l'OIT, així com d'altres organitzacions internacionals que han reconegut la seva competència jurisdiccional.

Tornar a l'inici

UN. Digital Library

La Biblioteca Digital inclou documents de l'ONU, registres de votacions, discursos, mapes, i publicacions d'accés obert. La plataforma brinda accés a material produït per Nacions Unides en format digital (a text complet des de 1993) i registres bibliogràfics de documents de l'ONU en format imprès des de 1979. El sistema inclou dades enllaçades entre documents relacionats com resolucions, actes de sessions i vots, així com refinació de cerca per òrgan de Nacions Unides, agència o tipus de document.

Documentació de les Nacions Unides: Guía d'investigació

UNdata - sistema d'accés a bases de dades estadístiques de l'ONU

Sistema desenvolupat per la Divisió d'Estadística del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de l'ONU, és una eina que permet la recerca, a través d'un únic punt d'entrada, en les diferents bases de dades estadístiques de les Nacions Unides.
Conté estadístiques dels països membres sobre diversos temes: agricultura, delinqüència, educació, ocupació, energia, medi ambient, salut, VIH / SIDA, desenvolupament humà, indústria, tecnologies de la informació, comptes nacionals , població, refugiats, turisme, comerç, així com els indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Tornar a l'inici

VLex España Premium 

[Accés només UV] [Videotutorials i material formatiu]

vLex és una base de dades que conté a text complet legislació europea, estatal i autonòmica, jurisprudència de tots els tribunals, llibres, doctrina i revistes jurídiques, models de formularis i contractes i notícies jurídiques dels principals diaris espanyols d'informació general i econòmica. Els llibres es poden llegir en línia i descarregar i imprimir porcions no substancials dels continguts. També es poden guardar amb un compte personal.

Tornar a l'inici

Web of Science (WOS)

[Accés només UV]     [Guia d'ús]     [Descàrrega RefWorks]

Plataforma web (abans dita Web of Knolewdge) que dóna accés a recursos multidisciplinaris amb informació bibliogràfica de treballs publicats en les revistes científiques més prestigioses, així com eines d'anàlisis de les pròpies publicacions. Contingut:

  • WEB of SCIENCE (WoS), índex de cites de prop de 9.300 publicacions des de l'any 1900. Es divideix en Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index (des de 1956-, ofereix informació sobre cites i informació bibliogràfica referencial en el camp de les ciències socials, d'unes 1.810 revistes i 30 llibres més citats. Actualització diària) i Arts & Humanities Citation Index.
  • JOURNAL CITATION REPORTS (JCR), eina d'avaluació de més de 7.600 publicacions revisades per parells i més citades del món, d'aproximadament 220 disciplines de més de 3.300 editors (des de 1997-).
  • ESSENCIAL SCIENCE INDICATORS, dades de recerca i estadístiques que mesuren el rendiment i les tendències en recerca en els últims 10 anys.
  • HISTÒRIC (-2009) de les bases no subscrites (Current Contents Connect, Derwent Innovations Index, ISI Proceedings).
  • RECURSOS addicionals: Researcherid.com, ISI HighlyCited, i el cercador Scientific WebPlus.

Productor: Thomson Reuters (abans Institute for Scientific Information, ISI).

Tutorials i formació en línia.

Westlaw (abans Westlaw International)

[Accés només UV]     [Guia d'ús]

Westlaw (abans Westlaw International) és una base de dades internacional que conté fonts a text complet. Si bé fixa l'atenció en materials dels Estats Units d’Amèrica (jurisprudència, legislació i doctrina jurídica), des de l'apartat “International Materials” s’accedeix a una selecció de fonts en anglès d'altres jurisdiccions, especialment del Regne Unit, Austràlia, Canadà i Unió Europea entre altres.

Wipo Lex (abans Col·lecció de Lleis Electrònicament Accessibles)

És un recurs d'informació que l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual - WIPO, World Intellectual Property Organization) posa gratuïtament a la disposició de tots els interessats. WIPO Lex és un servei de recerca única per a lleis nacionals i tractats sobre propietat intel·lectual (PI) de membres de l'OMPI, l'OMC i de les Nacions Unides. També presenta informació relacionada que elabora, analitza i interpreta aquestes lleis i tractats. Ofereix accés a material de referència d'importància clau per obtenir informació sobre el sistema mundial de PI.

Tornar a l'inici