Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Espai de treball del Servei de Biblioteques i Documentació

Els grups de treball del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) es constitueixen per a dur a terme projectes o propostes de millora i tenen aquestes característiques:

a) La seua composició és transversal, formats per membres de diferents bibliotecas o diferents seccions de la mateixa biblioteca.
b) Tenen un objectiu concret, com solucionar un problema, millorar un servei, estudiar alternatives, etc.
c) Tenen un termini previst de finalització, que és la consecució de l'objectiu per al qual s'han constituït.

(Procediment per a la creació i funcionament de grups de treball, aprovat per la Junta Tècnica del SBD el 10/07/2013

Relació de grups de treball del SBD

Grups de treball oberts

Grups de treball tancats

Trasllat dels llibres dels departaments a la Biblioteca de Ciències
Objectius: Integrar el llibres procedents dels departaments del Campus de Burjassot en la Biblioteca de Ciències.
Data d'inici: Setembre 2016
Data de finalització: Obert
Coordinació: Direcció de la Biblioteca de Ciències
Membres: 12
Servei de referència amb Question Point
Objectius: Planificar el procés de transició des del servei actual d’informació i referència al un nou servei de referència amb el programari Question Point, amb un funcionament cooperatiu de totes les biblioteques i arxius.
Data dínici: 8 juny 2017
Data de finalització: 2 novembre 2017
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 12

Difusió de la col.lecció de la Biblioteca d’Humanitats
Objectius: Difondre i fomentar  la utilització  de la col.lecció impresa  de la Biblioteca d’Humanitats.
Data d’inici: 2016
Data finatlizació: Obert
Coordinació: Coordinació de Circulació i Prèstec de la Biblioteca d'Humanitats
Membres: 6

Avaluació E-libro (Ebrary)
Objectius: Avaluar la subscripció a la col·lecció de llibres-e Academic Complete i proposar alternatives.
Data d'inici: Octubre 2016
Data de finalització: Novembre 2016
Coordinació: Secció Gestió de recursos d'informació (GRI)
Secretària: María Trigo
Membres: 10
Difusió dels e-books de la Biblioteca d’Humanitats
Objectius: Difondre i fomentar la utilització dels llibres electrònics adquirits per la Biblioteca d’Humanitats, sobretot els llibres que formen part de la bibliografia bàsica recomanada.
Data d'inici: 2016
Data de finalització: Obert
Coordinació: Dirección de la Biblioteca d'Humanitats
Membres: 7
Revisió i testeig dels cursos en línia AprènCi2 i AprènTFG
Objectius: Prova, revisió i valoració dels cursos en línia.
Data d'inici: Setembre 2016
Data de finalització: 11 d’octubre de 2016
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 17
Millora de la senyalització de la Biblioteca de Ciències Socials
Objectius: Millorar la senyalització existent en la Biblioteca de Ciències Socials.
Data d'inici: 2016
Data de finalització: Obert
Coordinació: Dirección de la Biblioteca de Ciències Socials.
Membres: 7
Servei de suport a la investigació
Objectius: Coordinació dels serveis de suport als investigadors.
Data d'inici: Novembre 2015
Data de finalització: Gener 2017
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 10

Biblioteca digital de la ETSE
Objectius: Fomentar i difondre la creació d’una biblioteca digital en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) donat que no disposa de cap recurs imprés en la actual ubicació.
Data d'inici: Decembre 2015
Data de finalització: Obert
Coordinació: Direcció de la Biblioteca de Ciències
Membres: 8

Aplicació dels encapçalaments de gènere forma al catàleg
Objectius: Crear un nou punt d'accés controlat i facilitar a l'usuari la cerca per gènere/forma en Trobes plus i al catàleg clàssic Trobes
Data d'inici: 16/12/2014
Data de finalització: 26/11/2015
Coordinació: Secció Tecnologia, normalització i sistemes (TecNis)
Membres: 19

Difusió dels e-books de la Biblioteca de Ciències
Objectius: Difondre i fomentar la utilització dels llibres electrònics adquirits per la Biblioteca de Ciències, sobretot els llibres que formen part de la bibliografia bàsica recomanada.
Data d'inici: Decembre 2015
Data de finalització: Obert
Coordinació: Direcció de la Biblioteca de Ciències
Membres: 8

Millora de la classificació i senyalització del fons de la Sala de Farmàcia
Objectius: Adequar la classificació i les signatures dels llibres de la Sala de Farmàcia, així com la senyalització per a la seua localització, a les noves titulacions i els nous plans d’estudi sorgits amb el Pla Bolonya.
Data d'inici: Juliol 2014
Data de finalització: novembre 2014
Coordinació: Direcció de la Biblioteca de Ciències
Membres: 9
Formació de personal  del SBD "Dimecres de formació"
Objectius: Disseny i desenvolupament del programa de micro formació per al personal de les biblioteques.
Data d'inici: Juliol 2015
Data de finalització: Obert
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 12
Testeig del cercador Summon
Objectius: Prova i testeig de l'eina de descobriment Summon.
Data d'inici: Juny 2014
Data de finalització: Juliol 2014
Coordinació: Secció Tecnologia, normalització i sistemes (TecNis)
Membres: 72
Difusió dels e-books de la Biblioteca de Ciències Socials
Objectius: Difondre i fomentar la utilització dels llibres electrònics adquirits per la Biblioteca de Ciències Socials, sobretot els llibres que formen part de la bibliografia bàsica recomanada.
Data d'inici: 2015
Data de finalització: Obert
Coordinació: Dirección de la Biblioteca de Ciències Socials.
Membres: 9

Comissió de redacció de la 2a Carta de Serveis del SBD
Objectius: Millorar la prestació de serveis als nostres usuaris a través dels compromisos adquirits en la Carta de Serveis.
Data d'inici: Març 2014
Data de finalització: Març 2015
Coordinació: Direcció SBD
Secretària: Elisa Millás Mascarós
Membres: 12

Actualització de la normativa de la Biblioteca Històrica
Objectius: Estudiar i si escau proposar canvis en la normativa actual de la Biblioteca Històrica.
Data d'inici: Novembre 2014
Data de finalització: Obert
Coordinació: Biblioteca Històrica.
Membres: 9

Implementació del cercador Summon
Objectius: Implementar i posar en funcionament l'eina de descobriment Summon en les biblioteques de la Universitat de València
Data d'inici: Gener 2014
Data de finalització: Setembre 2014
Coordinació: Secció Tecnologia, normalització i sistemes (TecNis)
Membres: 14
Catalogació de manuscrits
Objectius: Posar a disposició dels investigadors/res i del públic en general la col·lecció de manuscrits de la Universitat de València.
Data d'inici: 2010
Data de finalització: Obert
Coordinació: Direcció SBD
Direcció acadèmica: Francisco Gimeno Blay
Membres: 2
Millora de la comunicació entre el personal de la Biblioteca de Ciències
Objectius: Millorar la comunicació interna del personal de la Biblioteca com a necessitat sorgida a partir dels resultats de les enquestes d'opinió per a PAS de biblioteques del Comité de Qualitat del SBD dins del marc del procés d'autoavaluació.
Data d'inici: 2014
Data de finalització: 2015
Coordinació: Direcció de la Biblioteca de Ciències
Membres: 6
Comité Autoavaluació del SBD
Objectius: Millorar la qualitat en la prestació de Serveis. Conèixer les fortaleses i febleses del SBD i proposar línies de millora. Anar en davant amb la gestió de la qualitat del SBD.
Data d'inici: Decembre 2010
Data de finalització: Obert
Coordinació: Direcció SBD
Membres: 13

Avaluació E-libro (Ebrary)
Objectius: Avaluar la col·lecció de llibres electrònics ELibro i decidir la seua renovació o cancel·lació.
Data d'inici: 2014
Data de finalització: 2014
Coordinació: Secció Gestió de recursos d'informació (GRI)
Membres: 6

 

Xarxes socials del SBD (Xarxa SBD)
Objectius: Desenvolupament de la xarxa social del SBD, elaboració de la política 2.0 i guia d'ús de les xarxes socials. Manteniment dels perfils socials del SBD.
Data d'inici: Gener 2013
Data de finalització: Maig 2015
Coordinació: Seccions Comunicació i Formació (CiF) i Gestió de recursos d'informació (GRI)
Membres: 22

  Avaluació bases de dades
Objectius: Avaluar les bases de dades suscrites estudiant l’ús i l’interés per als investigadors. 
Data d'inici: 2013
Data de finalització: 2013
Coordinació: Secció Gestió de recursos d'informació (GRI)
Membres: 11

 

Rediseny i actualització de la web del SBD
Objectius: Disseny i reestructuració de la nova seu web del SBD.
Data d'inici: Desembre 2012
Data de finalització: Novembre 2013
Coordinació: Secció Comunicació i formació (CiF)
Membres: 20

  Diseny del curs en línia "Avaluació de la activitat investigadora (AIPO)"
Objectius: Disseny i desenvolupament del curs de formació en línia per a PDI "Avaluació de la activitat investigadora (AIPO)".
Data d'inici: Octubre 2012
Data de finalització: Gener 2015
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 12

 

Avaluació de revistes
Objectius: Avaluar la col·lecció de revistes subscrites, en format paper i en format electrònic.
Data d'inici: Maig 2011
Data de finalització: Febrer 2013
Coordinació: Secció Gestió de recursos d'informació (GRI)
Membres: 7

 

Comissió redacció del nou Reglament del SBD
Objectius: Redacció del Reglament de Règim Intern del SBD.
Data d'inici: Setembre 2010
Data de finalització: Gener 2011
Coordinació: Direcció SBD
Secretària: Cristina Tomás Martínez
Membres: 18

 

Grup de difusió de la Carta de Serveis

Objectius: Revisió de la redacció de la CdS i els tríptics en castellà, valencià i anglés; enviar la CdS per a la seua aprovació i publicació; redactar i implementar un pla de difusió de la CdS, intern i extern, adreçat als diferents tipus d'usuaris.
Data d'inici: Juny 2010
Data de finalització: Maig 2011
Secretària: Elisa Millás
Membres: 5

 

Grup de seguiment dels indicadors de la Carta de Serveis
Objectius: Estudiar els indicadors de la CdS i elaborar la fitxa corresponent, proposant canvis i millores a la Comissió de Redacció; proposar un procediment de gestió d'indicadors i recollir els dades corresponents als indicadors.
Data d'inici: Juny 2010
Data de finalització: febrer 2011
Secretària: MªJesús García Mateu
Membres: 3

 

Grup d'estudi de les matèries del catàleg Trobes

Objectius: Estudi de les necessitats i la problemàtica dels encabezamients de matèria de cada biblioteca
Data d'inici: 02/06/2010
Data de finalització: 31/12/2010
Coordinació: Secció Tecnologia, normalització i sistemes (TecNis)
Membres: 15

 

Formació d'usuaris en competències informàtiques i informacionals (ci2)
Objectius: Coordinació del servei de formació d'usuaris i elaboració de pla de formació en competències informàtiques i informacionales de les biblioteques.
Data d'inici: Febrer 2010
Data de finalització: Abril 2014
Coordinació: Secció Comunicació i Formació (CiF)
Membres: 20

  Comissió de redacció de la 1a Carta de Serveis del SBD
Objectius: Elaborar el Mapa de Processos i el Catàleg de Procediments del SBD i redactar la Carta de Serveis, incloent els compromisos de gestió i els respectius indicadors  
Data d'inici: Febrer 2010
Data de finalització: 2013
Coordinació: Direcció SBD
Secretària: Mª Jesús García Mateu
Membres: 12
 

Europeana Regia
Objectius: Construir, bajo la forma de una biblioteca virtual, la más importante colección real europea de documentos medievales y renacentistas.
http://www.europeanaregia.eu/es
Data d'inici: 2010
Data de finalització: 2012
Coordinació: Direcció SBD
Secretària: Ana Barbeta Márquez
Membres: 10

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies