BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

  • Estudiants

Les biblioteques han de facilitar la reproducció de les obres dipositades, sempre d'acord amb la normativa legal vigent, principalment, els articles 31.2 i 37 del R. D. 1/96 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'esmentat article 31.2 disposa que les obres ja divulgades podran reproduir-se sense l'autorització de l'autor per a ús privat del copista, sempre que la còpia no siga objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa.
 
L'article 37 disposa que els titulars dels drets d'autor no podran oposar-se a la reproducció de les seues obres, sempre que aquestes es realitzen sense finalitat lucrativa pels museus, biblioteques ... de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitze exclusivament per a finalitats d'investigació.
 
En el cas de les màquines fotocopiadores d'autoservei, la responsabilitat del compliment de la normativa recau sobre l'usuari que realitze les fotocòpies.