Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Els serveis que ofereix la Secció d’Estadística del SCSIE s’emmarquen en els tipus de serveis que s’indiquen a continuació.

Disseny experimental

Disseny d'experiments i la seua metodologia, a partir de les mostres de què es disposa i de les dades que es poden obtenir. Càlcul de la mida mostral / potència estadística.

Control de l’estudi

Control de la qualitat de les dades. Estimació i eliminació de biaixos.

Anàlisi de resultats

Elaboració d'informes adaptats per a la seua publicació amb anàlisi estadística i interpretació de resultats.

Assessorament

Assessorament en tècniques estadístiques i tractament de dades. A més, es dóna suport a la metodologia estadística adequada, tot tenint en compte els aspectes de la bioètica segons la normativa vigent.

Tècniques estadístiques

 • Estadística clàssica:
  1. Test paramètrics.
  2. Test no paramètrics.
  3. Comparacions múltiples.
  4. Anàlisi exploratòria.
 • Disseny d'estudis:
  1. Estimació de la mida mostral.
  2. Assessorament metodològic.
  3. Optimització de la potència estadística.
 • Modelització estadística:
  1. Models predictius.
  2. Models d'inferència.
  3. Regressió logística, poisson, gamma...
  4. Anàlisi multivariant.
 • Anàlisi de supervivència:
  1. Kaplan - Meier.
  2. Regressió de Cox.
 • Anàlisi de dades òmiques:
  1. Càlcul de FDR i q-values.
  2. Partial least squares (PLS i PLS - DA).
  3. LASSO.
  4. Elastic Net.
 • Anàlisi no supervisada:
  1. Tècniques d'agrupament (clustering).
  2. Components principals (PCA).
 • Mètodes de remostratge:
  1. Bootstrapping.
  2. Validació creuada.
  3. Test de permutació.