Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria de borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament per a estudiants de la Universitat de València té com a objectiu facilitar la participació de l'estudiantat en activitats de cooperació, solidaritat i educació al desenvolupament, realitzades en col·laboració amb una ONGD, en projectes que es duguen a terme en països estructuralment empobrits. Per a això, es concedeixen ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses de desplaçament i allotjament derivades de la participació en aquestes activitats. 

Si en el curs 2019-2020 has participat o participaràs com a voluntari o voluntària amb una ONGD en activitats de cooperació, solidaritat i educació per al desenvolupament, pots sol·licitar aquestes ajudes que convoca la Universitat de València i que gestiona el Sedi.

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs 2019-2020, en títols oficials de grau i de màster. En el cas dels màsters oficials interuniversitaris, per a accedir a aquestes ajudes cal haver formalitzat la matrícula i haver pagat les taxes corresponents a la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds

De l'1 de juliol al 9 d’octubre de 2020. 

Dotació econòmica

La quantia màxima que es pot rebre en concepte de borsa de viatge es calcula tenint en compte el lloc de destinació i cobreix només despeses de desplaçament i allotjament. 

Requisits

Per tal d'optar a aquestes borses de viatge, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

 • Estar matriculat en centres propis de la Universitat de València en una titulació oficial d’estudis de grau (mínim de 42 crèdits) o de màster oficial (mínim de 30 crèdits). El mínim de crèdits no serà exigible en cas de finalització d’estudis, matrícula a temps parcial o restriccions reglamentàries de matrícula.
 • Les activitats de voluntariat han de tenir una durada mínima de 21 dies.
 • Les activitats han de realitzar-se entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.
 • La participació de les persones beneficiàries en els projectes de cooperació ha de tenir un caràcter voluntari, sense cap remuneració econòmica per l’organització. 
 • Les organitzacions amb què es realitzen les activitats han d'estar inscrites en el Registre d'ONGD de l'AECID o en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.


Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud Entreu.
 • Certificat d’assistència a l'activitat expedit per l’entitat organitzadora, amb l'especificació de les dates d'inici i de finalització de l'estada i les tasques realitzades (model de certificat).
 • Memòria de l'estudiant en què ha d'indicar les tasques realitzades i les accions en què ha participat, així com una valoració de l'experiència i de l'activitat (model de memòria).
 • Factures, tiquets o bitllets de les despeses de desplaçament i allotjament.
 • Document de titularitat del compte bancari expedit per l'entitat bancària corresponent, en què ha de constar el número de compte i la persona titular sol·licitant de les borses de viatge. 
 • En el cas d'estudiants de màster oficial, l'expedient acadèmic personal dels estudis pels quals es va accedir al màster, amb especificació de la nota mitjana sobre 10. Aquest document no és necessari en el cas que els estudis pels quals es va accedir al màster es cursaren a la Universitat de València.
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que corresponga al període de realització de l'activitat (punt 2.3.2 de les bases).
 • Justificació documental de la inscripció en el Registre d'ONGD de l'AECID o en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana de l'ONGD amb què es realitza l’activitat.

3.- Concessió


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure’ns a voluntariat@uv.es