Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Accions culturals, artístiques, de promoció universitària, reflexió crítica, divulgació científica, formació complementària, difusió de referents culturals, sobre tecnologies de la informació i la bretxa de gènere..., en format de taller, jornada, conferència, xarrada, representació teatral, producció audiovisual, curs o congrés. Si estan organitzades per l’estudiantat de la Universitat de València i impulsen la igualtat entre dones i homes, es poden presentar a aquesta convocatòria que gestiona el Sedi en coordinació amb la Unitat d’Igualtat.  

Les ajudes per a activitats socioculturals que impulsen la igualtat tenen com a finalitat promoure la participació i donar suport a activitats i propostes de l’estudiantat que afavorisquen la igualtat entre dones i homes en el si de la Universitat i en la societat, d’acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València 2019-2022.

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) ofereix, a més, un servei d’assessorament, per a qui ho desitge o necessite, en el disseny i realització del projecte. Cal tenir en compte que la comissió d’avaluació analitzarà la documentació presentada i que valorarà els projectes segons els criteris fixats en les bases reguladores de la convocatòria. La puntuació obtinguda determinarà l’import màxim de l’ajuda que pot rebre un projecte, tenint en compte que la puntuació mínima per poder ser beneficiari/ària és de 5 punts.

 

Curs 2022-2023

 

Persones destinatàries

  • Associacions d’estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
  • Col·lectius que agrupen, com a mínim, tres estudiants i estudiantes.
  • L’estudiantat de la Universitat de València que curse estudis oficials en centres propis, de manera individual o organitzats en grups.

Període d’inscripcions

- De l’1 al 25 de setembre de 2022.

Dotació econòmica

Fins un màxim 1.000 euros per projecte. 

Requisits

  • Els projectes han de ser dissenyats i organitzats per l’estudiantat de la UV i s’han de desenvolupar en espais de la Universitat si són presencials, llevat que la seua naturalesa requerisca una altra localització.
  • El principal destinatari de les activitats ha de ser l'estudiantat de la UV i en el projecte s'han de descriure les activitats que possibiliten la participació d'estudiantat de la UV diferent del que organitza l'activitat i que es puguen aportar evidències per a la seua justificació.
  • Les activitats han de respondre a criteris de sostenibilitat, igualtat i accessibilitat universal, tant en el disseny com en els recursos materials que s’hi utilitzen.
  • Les activitats hauran de celebrar-se entre l’1 de novembre de 2022 i el 30 de juny de 2023.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació de l’ajuda concedida

Cal parar atenció al termini de presentació de l'acceptació de l'ajuda concedida.

4. Organització, difusió i realització de l'activitat

5. Justificació i pagament de les ajudes

Termini per a la presentació de la justificació: des de l’endemà de la data de publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la UV fins al 31 de juliol de 2023.