Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Incorporació de crèdits per representació

Els representants i les representantes de l’estudiantat en els òrgans de representació estudiantil establits als Estatuts de la Universitsitat de València poden incorporar crèdits ECTS al seu expedient per participació en aquests òrgans. Per a incorporar-los, cal haver realitzat la formació sobre representació estudiantil i acreditar la participació en el 80% de les sessions de l’òrgan del qual s’és membre.

Aquests òrgans són:

 • Claustre
 • Consell de govern
 • Junta de Centre
 • Comissió Acadèmica de Títol
 • Consell de Departament
 • Consell d’Institut
 • Consell Social
 • ADR
 • AGE

Es podrà obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS per any. Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per any.


Com complir amb el requeriment de formació

Segons estableix l’article 7 del Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, cal haver participat en la formació organitzada per la UV relacionada amb la participació. Per a complir amb aquest requeriment de formació es pot optar per qualsevol d’aquestes vies:

 1. Trobada de representants: haver assistit a una de les edicions. 
 2. Sessions específiques de formació de representants: acumular 8 hores de formació entre les distintes edicions que es puguen organitzar.
 3. Entreiguals, fins al curs 2017-2018: haver completat la formació del programa de mentoria d’estudiants.
 4. Entreiguals, a partir del curs 2018-2019: haver completat la formació del programa de mentoria d’estudiants i cursar una sessió formativa de 2 hores entre la proposta anual de la formació de representants. Aquesta sessió pot ser qualsevol de les proposades, llevat d’aquelles que tinguen a veure amb els recursos i serveis de la Universitat de València i amb tècniques de comunicació.


Documentació que cal aportar per sol·licitar el reconeixement per participació

 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per participació dirigida a la Delegació d’Estudiants. [Model de sol·licitud normalitzada]
 • Certificat de pertinença a l'òrgan que acredite l'assistència almenys el 80% de les sessions de l'òrgan en un curs. Serà el secretari o la secretària de l’òrgan corresponent qui lliure aquest certificat.

El Sedi es reserva el dret d'efectuar tots els actes de comprovació necessaris per constatar, tant la pertinença a l'òrgan de govern i representació, com l'assistència a les sessions formalment convocades. Aquestes comprovacions es realitzaran mitjançant consulta de les actes de constitució i de les actes de les reunions de l'òrgan en qüestió.


Termini de presentació

La sol·licitud de reconeixement de crèdits per participació es pot lliurar, adreçada a la Delegació d’Estudiants, al Registre general o auxiliars de la Universitat de València o en qualsevol altre registre previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Provisionalment, i degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia, també podrà presentar-se a través de correu electrònic a participa@uv.es, sempre que s'envie des d’una adreça @alumni.uv.es

Es pot presentar al llarg de tot el curs i es resoldrà en el termini màxim de 20 dies.


Certificació de la participació

Una vegada comprovada la documentació aportada, el Sedi comprovarà que l’estudiant ha rebut la formació que reglamentàriament la Universitat exigeix i emetrà el certificat acreditatiu del reconeixement acadèmic per la participació en òrgans de representació estudiantil. Aquest certificat s’enviarà a l’adreça de la persona sol·licitant.

Quan se sol·licite el reconeixement acadèmic per a l'any acadèmic en curs, els certificats només es podran emetre a partir de la data en què finalitze el primer període d'exàmens del segon quadrimestre.


Incorporació a l’expedient

Aquest últim certificat, es lliurarà a la secretaria del centre on es cursen els estudis per a la incorporació dels crèdits a l’expedient.


Taxa per a la incorporació a l’expedient

Segons allò establert a la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits, segons cada titulació, per a la incorporació de crèdits per participació en activitats universitàries.