Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

COMPROMISOS 

Gestió de projectes TIC institucionals 

C1. Comunicar en dos dies laborables la data de fí del projecte TIC sol·licitat una vegada analitzat l’abast i els recursos necessaris. [S1] 

Resolució de sol·licituds TIC a traves del CAU 

C2. Atendre el 100% de les demandes formulades al CAU [S2] Formació en aplicacions i eines TIC 

C3. Formar sobre el funcionament de l’aplicació i/o eina presentada en cada curs, potenciant la seua funcionalitat. [S3] 

Assesorament en normatives TIC i LOPD 

C4. Emetre un informe tècnic per cada petició d’assessorament o canvi normatiu relatiu al compliment TIC i LOPD. [S4] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió Acadèmica 

C5. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S5] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió de la investigació 

C6. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S6] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió Administrativa 

C7. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S7] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió Econòmica 

C8. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S8] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió d'Activitats Formatives no reglades

C9. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S9] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió d’infraestructures i Espais 

C10. Garantir el bon funcionament de les aplicacions en marxa, i en cas d’incidències solucionar-les en un termini no superior a 24h. Depenent de l’abast. [S10] 

Suport TIC i desenvolupament per la Gestió de l’Administració Electrònica 

C11. Crear una finestra única d’administració electrònica que albergue tota la informació i accés als serveis o tramitacions publiques d’intercanvi administratiu amb la UV incorporant tots els anys al menys un servei. [S11] 

Eines TIC de Comunicació i Difusió 

C12.Comunicar el 100% de les actuacions implantades (actualitzacions, ampliacions, i serveis nous) en matèria de canals de difusió i comunicació digital tot indicant el col·lectiu per al qual s’adreça. [S12] 

Eines TIC d’enmagatzematge compartit 

C13. Lliurar en dos dies hàbils els informes de recuperació de dades que es sol·liciten. [S13] 

Eines TIC de multimèdia 

C14. Proporcionar en un termini de 24h. El canal digital i l’assessorament corresponent, sempre i quan es sol·licite amb una antelació mínima de 1 dia laborable a la data prevista. [S14] 

Gestió física de la xarxa informàtica 

C15. Resoldre en un termini de 2 dies laborables les sol·licituds de connexió a la xarxa de dispositius institucionals. [S15] 

Gestió lògica de la xarxa informàtica 

C16. Resoldre en un termini de 1 hora des de la seua connexió física totes les sol·licituds d’alta, modificació o baixa, en la base de dades de dispositius de xarxa de la UV (UVALRED). [S16] 

Telefonía IP 

C17. Resoldre en un termini de 2 dies laborables les sol·licituds de telefonia IP, excepte quan requerisca el subministrament de terminal de telefonia IP, que estarà condicionat a la seua disponibilitat. [S17] 

Gestió de llicències de software per a ús institucional 

C18. Resoldre en un termini de 2 dies laborables les sol·licituds d’adquisició de llicències de software oferits en el catàleg de distribució de software. [S18] 

Aula Virtual de la Universitat de València. 

C19. Crear en un termini de 2 dies laborables comunitats i cursos sol·licitats o necessaris en l’Aula Virtual. [S19] 

Gestió d’aules informàtiques de la Universitat de València. 

C20. Disminuir el nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs d’ordinador ubicats en les aules informàtiques. [S20] 

Supercomputació i Càlcul Científic. 

C21. Resoldre en un termini de 2 dies hàbils les sol·licituds de creació de cues i assignació de prioritats en matèria de treballs de càlcul científic i supercomputació. [S21] 

Gestió de la seguretat de la informació. 

C22. Disminuir el nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació , i quan succeïsquen comunicar-les a la major brevetat. [S22] 

Configuració del lloc de treball TIC. 

C23. Resoldre en un termini de 5 dies hàbils les sol·licituds de llocs de treball TIC operatius. [S23] 

Subministrament de dades a demanda 

C24. Informar en un màxim de 2 dies hàbils del termini d’entrega de les dades demandades al sol·licitant. [S24] 

El·laboració d’informes estratègics. 

C25. Lliurar en un termini màxim de 3 dies hàbils els informes del Datawarehouse sol·licitats depenent del seu abast. [S25] 

Suport TIC a recursos d’informació distribuits 

C26. Informar en el termini de 1 dia hàbil del termini de resolució de la disponibilitat dels repositoris d’informació. [S26] 

Allotjament de servidors 

C27. Informar en un termini de 3 dies hàbils sobre la viabilitat de l’allotjament sol·licitat. [S27] 

Portal de les persones usuàries. 

C28. Augmentar el nombre d’enllaços del Portal UV a aplicacions i serveis associats a la vinculació de la persona usuària amb la UV. [S28] 

Gestió de comptes de les persones usuàries. 

C29. Augmentar el nombre de prestacions dels serveis bàsics associats als comptes de les persones usuàries de la UV. [S29] 
Nota: en cada compromís s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del servei al qual està associat.