Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

DRETS:

Els usuaris i les usuàries dels serveis que presta el Servei tenen els drets
reconeguts a l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, , i en particular:

► Disposar d’espais, infraestructures, i accés als recursos TIC de la Universitatde València, d’acord amb la normativa vigent.

► Gaudir d’un ampli horari d’atenció.

► Tenir a l’abast recursos TIC de qualitat, orientants en el seu ús prioritari al’apenentratge, la docència, la investigació i la pròpia gestió de la Universitat de València.

► Rebre informació i assessorament sobre localització i accés als recursos TIC.

► Rebre informació bàsica sobre utilització de serveis i aplicacions
institucionals.

► Ser atesos de manera correcta i professional per tot el personal del Servei d’informàtica.

► Coneixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació de les sol·licituds
formulades al SIUV.

► Presentar les suggerències, queixes i felicitacions que estimen oportunes enrelació als serveis prestats pel SIUV, en els que siguen part interessada.

► Confidencialitat de les dades personals, segons la legislació vigent.

► Qualsevol altre dret derivat de la normativa vigent.

DEURES:

► Respectar, i anar amb cura dels espais, els equipaments, les instal·lacions itots els recursos TIC proveïts per la Universitat de València, contribuint a mantindre un entorn de treball adequat en tot moment, i un ús eficient dels recursos públics.

► Evitar comportaments que puguen interferir en l’activitat de altres persones usuàries en els espais TIC de la Universitat de València

► Respectar les lleis, i la normativa vigent en materia d’administració
electrònica, procediment administratiu i totes aquelles inherents a l’ús dels
recursos TIC.

► Coneixer les disposicions que regulen els serveis i aplicacions oferits pel
Servei d’informàtica, especialment les que afecten a l’ús d’aules informàtiques i l’utilització de recursos TIC en general.

► Comportar-se amb correcció amb el personal del Servei d’informàtica i seguir en tot moment les seues indicacions.

► Les persones usuàries dels llocs de treball TIC, el manteniment en óptimes
condicions l’equipament i les configuracions realitzades.

► Qualsevol altre deure derivat de la normativa vigent.