Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

INDICADORS

IND1. Percentatge de comunicacions realitzades en termini sobre la data de fí de projecte TIC.[C1]

IND2. Percentatge de peticions CAU resoltes.[C2]

IND3. Enquesta de satisfacció de l’activitat formativa.[C3]

IND4. Percentatge d’informes tècnics emesos relatius al compliment TIC i
LOPD.[C4]

IND5. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió acadèmica.[C5]

IND6. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió de la investigació.[C6]

IND7. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió administrativa.[C7]

IND8. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió acadèmica.[C8]

IND9. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió d’activitats formatives no reglades.[C9]

IND10. Percentatge d’incidències resoltes en el termini de 24h. Relatives a la gestió d’infraestructures i espais.[C10]

IND11. Nombre de serveis o tramitacions incorporades en la finestra electrònica de la Universitat de València. [C11]

IND12. Percentatge de comunicacions realitzades respecte de les actuacions de canals de difusió implantats.[C12]

IND13. Percentatge d’informes de dades recuperades en el termini de 2 dies hàbils. [C13]

IND14. Percentatge de canals digitals prestats en el termini de 24h. [C14]

IND15. Percentatge de sol·licituds resoltes en el termini de 2 dies hàbils en
materia de connectivitat a la xarxa. [C15]

IND16. Percentatge de sol·licituds resoltes en el termini de 1h. En matèria d’alta de dispositiu connectat en la xarxa a la base de dades UVALRED [C16]

IND17. Percentatge de sol·licituds resoltes en un termini de 2 dies hàbils de telefonia IP [C17]

IND18. Percentatge de sol·licituds resoltes en un termini de 2 dies hàbils en matèria d’adquisició de llicències de programes [C18]

IND19. Percentatge de sol·licituds resoltes en un termini de 2 dies relatives a la creació de comunitats i cursos en l’Aula Virtual de la UV [C19]

IND20. Nombre d’incidències relatives al correcte funcionament dels llocs
d’ordinador de les aules informàtiques de la UV [C20]

IND21. Percentatge de sol·licituds resoltes en un termini de de 2 dies hàbils en matèria de càlcul científic i supercomputació [C21]

IND22. Nombre d’incidències en matèria de seguretat de la informació [C22]

IND23. Percentatge de sol·licituds resolutes en un termini de 5 dies relatives al lloc de treball TIC [C23]

IND24. Percentatge d’informacions en el termini de 2 dies relatives a demandes de dades [C24]

IND25. Percentatge d’informes del Datawarehouse realitzats en el termini de 3 dies laborables. [C25]

IND26. Percentatge de peticions en el termini de 1 dia sobre repositoris
d’informació [C26]

IND27. Percentatge d’informes de viabilitat realitzats en termini sobre
allotjament de servidors en CPD [C27]

IND28. Nombre d’enllaços incorporats en el Portal UV anualment [C28]

IND29. Nombre de serveis bàsics incorporats als comptes de les persones
usuàries [C29]

NOTA: En cada indicador s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del compromís al qual està vinculat.